Чѣрквитѣ за  Ц.К. на  МПО въ градъ Торонто сѫ затворени.

 

 Преди няколко дѣна някой хора отъ Новото МПО ( антибългарско) сѫ писали писмо до Македоно-Българската  чѣрква Свѣти Георги въ Торонто¸ да искътъ разрешение за представяне на частъ отъ 83тия конгресъ въ залата на църквата .

          Настоятелството на горе спомената чѣрква е отказало да олетвори¸исканието на горе споменатата организация. Не се знае мотивизацията на настоятелството за сѣга¸ тъй като това решение се пази въ тайна. Сигурно настоятелството вижда нещо афивъ въ това ¸ че тѣзи хора отъ АНТИБЪЛГАРСКО МПО сѫ поканили за говорителка на 83тия МПО конгресъ¸ канадийка отъ сръбски произходъ.

           За дълго врѣме следъ като Македония бе инкорпорирана(1944г) въ рамкитѣ на Югославия¸ сърбо-македонцитѣ¸ не престанаха да искатъ превземането на тази чѣрква. За сърбо-македнцитѣ  е непоносимъ факта ¸ че въ тази чѣрква е за свѣщенникъ  е сина на Скопиянеца¸ които уреди погребението на Македонския кралъ въ Марсилия презъ 1934 година.  На няколко пѫти агентитѣ на сърбо-македонизма се опитваха да сменятъ името на чѣрквата отъ МАКЕДОНО-БЪЛГРСАКА на “МАКЕДОНСКА” и да я прикачатъ къмъ “македонската” църква която бе създадена отъ Юугослваската комунистическа партия. .

          Дали това искане¸ 83тия конгресъ да бѫде представенъ въ тази черква не е единъ отъ последнитѣ издихания на сърбо-македонизма въ Канада¸ не се знае за сѣга.

          Интересното е : че Македония ¸вече е  разделена и несѫществуваща.Това обаче¸ не пречи   абдалитѣ по Америка да говорятъ и пишатъ за някаква си Свободна и Независима Македония. При тѣзи обстоятелства да говоришъ и пишешъ¸ че си за СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ¸ не значи нищо друго освенъ това ¸ че си антибългаринъ или антибългарка.

Редакцията на Македонска Трибуна ще следи това което ще става на конгреса и ще информира своя читателъ.