Редактора на КОХА ДИТОРЕ отъ Косово говори въ Торонтовския Университетъ.

 

Гнъ. Сорой редакторъ на Коха Диторе отъ Приштина на 13 май 2004 година¸ говори въ Университета на Торонто¸ за това което става въ Косово днесь. Гнъ.Сорой призна ¸ че нещата въ Косово не вървятъ на добре. Той обясни¸ че въ Косово нема правителство. Правителството което е въ Приштина се събира единъ пѫть на седмицата да решава ¸неща  и предлага решения¸ които трябва да бѫдътъ одобрявани отъ няколко институции.За примеръ той разказа какъ няколко адвоката сѫ се опитали да приготвятъ наказателенъ законъ. Това предложение се изпращало отъ инстанция на инстанция и на края сѫ намерили законопроекта въ библиотеката приготвенъ.

          Той Гнъ. Сорой говори и за електричеството и водата въ Косово. Неговото изказване показа нещо което е много интересно. Той каза ¸ че въ Косово¸ никой не желае да плаща за консумирането на водата и електричеството. Нема политикъ¸ който ще има смелостта да каже на гражданите на Косово ¸ че водата и електричеството се плащатъ. Политикъ който ще имъ каже горното нема да бѫде избранъ.

Отъ говора на Гнъ. Сорой¸ сѫщо така се разбра ¸ че албанците сѫ за независимостъ на Косово ¸ сърбите сѫ за оставане на Косово подъ тѣхна администрация  и на края имаме не разрешенъ въпросъ за статута на Косово. Статута на Косово за сѣга се отлага докато минатъ изборите за президентъ на Америка. За сѣга никой не иска да се заангажира съ Косово тъй като отъ миналото ¸ всяка Европейска сила има различно виждане за Косово. Това е остатъка отъ Версайския диктатъ и всеки разчита на своите приятели въ Европа който иматъ своите проблеми за сѣга.

          Много интересно бѣ изказването на този журналистъ за ОН” и за НАТО.  Той спомена ¸ че Европа била сложила човѣкъ да оправи електрическия проблемъ а ¸ човѣкъ си вземалъ 5 милиона ЮРО и си ги сложилъ въ една банка въ ГИБЛАРТАРЪ. И следъ като си сложилъ парите въ Гиблартаръ билъ изгоненъ. Край на въпроса!.

          На Гнъ. Сорой бѣха зададени доста въпроси но тѣзи въпроси повечето бѣха отъ икономическо естество.

          Единъ въпросъ бѣ и политически. Единъ отъ пръсѫстващитѣ запита какво може да стане съ албанцитѣ на балканитѣ следъ като лидера на Албанцитѣ въ Македония Гнъ. А. Джафери се е произнесълъ ¸ че много етнични държави на Балканитѣ немогътъ да сѫществуватъ. Той Гнъ. Джафери въ Утрински вестникъ съ дата 13 май предлага разделянето на Македония на две държави. Гнъ. Сорой отговори ¸ че той самия е противъ разделянето на Македония ¸ тъй като ще трябва да има преместване на албанцитѣ отъ Скопие  които сѫ близо 40 хиляди. Отъ албанската страна на Македония “македонцитѣ” Сѫщощетрябва  да бѫдътъ разселвани. Така както го каза Гнъ. Сорой изглеждаше повече ¸ че на албанцитѣ имъ се иска разделянето. Следъ  сказката редактора на WWW.Makedonskatribuna.com и Гнъ. Сорой имаха доста дълъгъ разговоръ. Разговора се води на български. Онези сърбо-македонци които казватъ¸ че тѣ не разбиратъ български ще трябва да ги запитаме какъ така албанцитѣ на Балканския полуостровъ говорятъ български а не сърбо-македонцитѣ?

  Отъ редакцията.