Кой предаде брата на Моше Пияде на германцитѣ?

По старницитѣ на всички сръбски вестници въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония има статии ежедненвно противъ България. Днесь тъкава статия има въ www.novamakedonija.com.mk dated 21.12.2011. Статията е за филма Третото полувреме. Този филмъ е да опетни България, че тя е депортирала Еврейтѣ отъ Вардарка Македония и Бѣломерска Тракия. Нѣщо което няма нищо съ фактитѣ. Преди да почна да пиша за Кой предаде брата на Моше Пияде на Германцитѣ ще трябва да отворя скоба и напиша какво гледахъ по Воениятъ каналъ на телавозора снощи. Даваха, какъ германцитѣ испратили Еврейтѣ отъ Атина презъ 1943 година въ лагеритѣ на смъртта по Европа. Професора отъ Университета на Атина каха, че въ този периодъ на гръцката история нямало никаква разлика, между гърцитѣ и еврейтѣ въ самата Атина. Той каза, че еврейтѣ въ Атина съ нищо неможели да бѫдътъ различавани отъ гърцитѣ! Мойятъ въпросъ е: Следъ като гърцитѣ немогали да бѫдътъ различавани отъ еврейтѣ въ Атина, кой казваше на германцитѣ кои сѫ еврейтѣ? Кой КАЗВАШЕ НА ГЕРМАНЦИТѢ КОЙ БѢХА ЕВРЕЙТѢ ВЪ ГРАДЪ СОЛУНЪ, ПО ВРѢМЕ НА ВТОРАТА СВѢТОВНА ВОЙНАЌ? Солунъ не бѣ подъ Бугарска окопация? Ако читателя иска да знае това което е ставало по градъ Солунъ презъ врѣме на Втората война, ще трябва да отвори страницата www.Sitebulgarizaedno.com и тамъ може да прочетѣ онова, което не иска да вярва. За Атина ще трябва да пита гръцката православна Чѣрква, защо гръцкиятъ Клиръ не застана предъ влаковетѣ, които караха Еврейтѣ къмъ смъртнитѣ лагери. Защо българскиятъ Клиръ го направи това, а не гръцкиятъ? Уместенъ въросъ нали!

Другиятъ въпросъ за сърбо-македнцитѣ отъ Югословенски произходъ, които драскатъ по сръбскиѣ ветници въ градъ Скопоие е: НАЛИ ПРЕЗЪ 1943 ГОДИНА КОГАТО ГЕРМАНЦИТѢ ИСПРАЩАТЪ ЕВРЕЙТѢ ПО СМЪРТНИТѢ ЛАГЕРИ ВЪ ЕВРОПА, ИМАЛО ХИЛЯДИ ПАРТИЗАНИ? КОИТО СѪ СЕ БОРЕЛИ ПРОТИВЪ БУГАРСКИЯТЪ ОКУПАТОРЪ, ЗАЩО НЕ НАПАДНАГА ЛАГАРА ВЪ ГРАДЪ СКОПИЕ, КѪДЕТО ЕВРЕЙТѢ БЯХА ЦЯЛИ 10 ДЕНА? Защо фамознитѣ Титови партизани, не спряха влаковетѣ на които бѣха натоварени еврейтѣ? НАЛИ ПРИ ТИТОВИТѢ ПАРТИЗАНИ БѢ И НАЙ-ИЗВЕСТНИЯТЪ ЕВРЕЙНЪ НА ИМЕ МОШЕ ПИЯДЕ! Защо Моше Пияде не каза на неговиятъ шефъ, Шефе, тѣзи еврей сѫ частъ отъ моятъ народъ, не е ли врѣме да имъ помогнемъ някакъ си?

Тѣзи въпроси въжътъ и за онези сръбски мекерета, които ежедневно бълватъ срещу БЪЛГАРИЯ, А СѢГА ДА СЕ ВЪРНЕМЪ НА ВЪПРОСА, КОЙ ПРЕДАДЕ БРАТА НА МОШЕ ПИЯДЕ НА ГЕРМАНЦИТѢ?

Презъ есента на 1987 година въ единъ Петъкъ получихъ телефоненъ разговоръ отъ мойятъ Чичо Радко (Иванъ Михайловъ), че при него е братму Атанасъ и не бихъ ли намерилъ врѣме, да отида до градъ Римъ, за да ме запознае съ него! Казахъ му, че мога още сѫщата вѣчеръ, но ще трябва да се върна въ Неделя обратно.

Тръгнахъ отъ Торонто и сутринта въ Сѫботата къмъ 11 сутринта и бяхъ на Пиаца Капри, не дълечъ отъ кѫдето живееше моятъ Чичо Радко. Останахъ въ хотела Ла Перла. Отивайки при чичо ми, тамъ намерихъ при него Бранко Димчевъ единъ отъ българитѣ, които пръвъ дигна оръжие срещу втората окупация на Вардарска Македония отъ сърбитѣ 1944 година. Тамъ сѫщо така бѣ и Ивнъ Илчевъ, бившъ членъ на Охрана и бившъ говоротелъ по радио Българскиятъ гласъ отъ Америка въвъ Вашингтонъ. Влязохъ въ стаята, кѫдето бѣ моятъ Чичо съ братму Атанасъ. Нямаше никой другъ отъ гоститѣ! А пакъ и моятъ чичо, не даваше много хора да слушатъ когато говореше съ менъ. Той ми направи най-голямиятъ комплиментъ като каза: Тасе това е Гошо Младеновъ, той ми е най-добриятъ приятелъ въ чужбина. Усрамихъ се отъ този кмплиментъ, и не отговорихъ нищо. Моятъ чичо каха на Тасе, че азъ съмъ аптекаръ по професия. Тасе почна да ме испитва, зная ли какъ се правятъ емулсии. Следъ малко запитахъ: Тасе дали минахъ испита по аптекарство? Той каза, че съм миналъ испита и почнахъ, азъ да го питамъ за това какъ е билъ той, по врѣме когато е билъ помощтникъ аптекаръ въ градъ Лясковецъ?

Тасе повърза да ни расправя какъ презъ Окт. 1934 година, следъ обииството на македонскиятъ кралъ, за който плачатъ по Скопие, при него дъшълъ вътрешниятъ министъръ на бивша Югославия и говорейки му казалъ, че познавалъ Иванъ Михайловъ братму, когато билъ ученикъ въ Скопската сърбска гимнация, кѫдето билъ и министъра. Министъра казалъ на Тасе, да не се страмува отъ братси, понеже братму е билъ добъръ Българинъ!

Тасе почна да разправя, че тамъ кѫдето той работилъ въ една отъ аптекитѣ, като помощникъ аптекаръ, тамъ билъ и брата на Моше Пияде, като лекаръ и двамата станали приятели. Тасе каза, че брата на Моше ималъ сръбско име и билъ православенъ. Исмяхъ се и попитахъ какво точно значи това билъ православенъ? Тасе говори на дълго и широко, какъ съ брата на Моше Пияде били арестувани и разкарвани по затворитѣ? КАЗА НИ, ЧЕ ВЛИЗАНЕТО НА ГЕРМАЦИТѢ ВЪ ЮГОСЛАВИЯ, ГИ НАМИРА ДВАМАТА ПРИЯТЕЛИ (априлъ 1941г.), ЕДИНИЯТЪ БЪЛГАРИНЪ ВТОРИЯТЪ ЕВРЕЙНЪ ВЪ единъ и сѫщъ затворъ. Германцитѣ пускатъ Тасе отъ затвора и той вѣднага влиза във връска съ моятъ чичо Радко и иска отъ него, да сѫдества за освобождаването на брата на Моше Пияде отъ затвора. Но чичо отговори, че когато той получилъ информацията за брата на Моше Пияде, брата на Моше Пияде, вѣче билъ испратенъ въ Германия. Моятъ въпросъ къмъ читателя е Кой придаде брата на Може ПИЯДЕ - Доктора които е ималъ сръбско име и е билъ православенъ? Кой го придаде да не би да сѫ го предали бугарскитѣ окупатпори, понеже тѣ, още не бяха въвъ Вардарска Македония. Кои сѫ тѣзи хора които предадоха еврейтѣ на германцитѣ отъ градъ Бѣлградъ? Брата на Моше Пияде знаелъ, че ние смѣ българи, презъ цялото свое врѣме въ Крагуевацъ е билъ въ кумпания съ брата на Иванъ Михайловъ. Другото нещо което ме вълнува! Моше Пияде е въ затвора презъ 1926 година кѫдето е затворникъ и зета на Тодоръ Александровъ, Коце Ципушевъ. Коце Ципушевъ е описалъ този периодъ въ своята мемоарна книга Деветнадисетъ години въ сръбски затвори! Въ този затворъ Моше и Коце Ципушевъ си говорятъ на Френски. Никой не може да увери автора, на този материялъ, че Моше Пияде не е знаелъ че ние въ Македония смѣ българи? Моше Пияде е билъ сръбски учителъ презъ 1913-1915 година въ градъ Охридъ, кѫдето той учи хората, че сѫ Южни сърби! Следъ войната някой много важни македонци отъ югослонски произходъ, искатъ гимназията въ градъ Охридъ да се приеменува на Моше Пияде. Интересно за читателя, еврейна коирто ги учелйъ, че сѫ южни сърби, сѣга, вѣче ще ги учи, че сѫ македонци отъ югословенски произходъ. Моше Пияде, презъ цялиятъ свой животъ свири на сръбска цигулка. Брата на Иванъ Михайловъ, Тасе е поискалъ отъ братъ си, да сѫдейства освобождаването на неговоиятъ приятелъ еврейнъ отъ гермацкитѣ лагери на смъртта? На колко българи отъ Вардарска Македония, Моше Пияде спаси живота? Моше Пияде бѣ най-важниятъ еврейнъ, следъ втората свѣтовна война на Балканитѣ!. На колко българи той спаси живота? България спаси живота на 50.000 хиляди еврей. На колко българи еврейтѣ спасиха живота във Вардарска Македония и България? Тамъ е проблема, че ние искаме, българина да вади кестенитѣ отъ огъня, а премалчаваме отговорността на еврейтѣ.

Г.Младеновъ 21.12.2011г. Торонто