E-mail:
Bellademoncton
@novamacedonia.com
Macedonian Tribune 
  Македонска Трибуна 

Брой 2‚  2003 Априлъ‚ 2003 
Issue 2,April , 2003 WEb.Makedonskatribuna.com


 • Този брой на ‚‚Македонска Трибуна ''е посветенъ на българите отъ Мизиая‚ Тракия и Маедония които дадоха живота си за обединенито на народа ни. Тукъ по страниците на ‚‚Македонска Трибуна''  може да прочетете ‚ че МПО въ Америка‚ Канада и Австария не са били за свободна и независима Македония както някой членове на МПО днесь ни пишатъ.Никога въ историята на българите отъ Мизия‚ Тракия и Македония не е имало такова пострещане на българските войски както презъ априлъ 1941 година. Тогава въ онези дни‚ българскиятъ народъ се радваше на свобода и желание за обединение. Навсякъде изъ нашите земи се свормираха Български Акционни комитети които искаха отъ германците да ни позволятъ правото на обединение съ майка България. Тукъ по страниците на този брой на Македонска Трибуна публикуваме и онова което писа вестника на 17 априлъ 1941 година.( Протоколъ Но 141) както и мнението на Иванъ Михайловъ председателъ на Ц.К. на В.М.Р.О.( последниятъ разговоръ на Иванъ Михайловъ съ Д.Гоцевъ председателъ на С.М.Д. въ София  и братя Младенови)
 • Извънредно много се спекулира отъ някой среди на днешните членове на МПО по Америка за гореспоменатото събитие. Редакцията на електроното издание на ‚‚Македонска Трибуна'' нема намерение да влиза въ каквато и да е полемика съ тези хора‚ тъй като никой отъ техъ неможе да чете български‚ а най малко е прочелъ някоя  книга отъ край до край.Ние публикуваме документи отъ този периодъ‚ на озни на който не му харесва онова което пише въ документите да го предаде на някой свой приятелъ или приятелка на които може да имъ хареса  и да имъ дойде като мехлемъ на люта рана.
 • Войната се връща!

 •                  Отъ Анри Пози 1934г.

                 Македонскиятъ въпросъ.
  Въ сърцето на Балканския полуостровъ‚ отъ Охридското езеро‚което достига до албанцката граница‚до Драма на Егейско море‚ отъ Солунъ до Шаръ планина-на северъ отъ Скопие‚има една страна съ 64.000 км. повърхнина‚т.е. два пъти по-голяма отъ Белгия‚обитавана отъ‚2‚500.000 души‚говорещи единъ езикъ‚съ еднаква колтура‚ почти всички съ еднаква религия. Отъ този народъ 70% са чисти българи.

  По въпроса за Македония при насъ всичко е ясно?

   Освобождението на България отъ Турско робство. Сказка на З.Костова въ Университета на Торонто (14 мартъ 2003г.)

  Back issues and links публикувани броеве  и Links