Македонска  Трибуна

The oldest Мacedono-Bulgarian  newspaper (1927) Archives Най-стария Македоно-Български  вестникъ(1927) Архивъ

Macedonian Tribune

Issue 12 Sep..2004    Брой 12 Сеп... 2004г.

Писма до редакцията Letters to the editor   
Published by MPO                                                 L.Dimintroff                                                             7)

 

P

Тринадисетъ години следъ плебесцита и планъ "Б"

Четиринадисетъ години  отъ смъртта на Иванъ Михайловъ и  завещанието му.

На кому трябваше независима Македония?

Има нещо гнило въ М.П.О. Конгреса на М.П.О. въ Торонто 5 сеп. 2004г.

Посещението на Бранко Цървенковски въ София коментаръ

The Bulgarians of Ohrid in the FYR of Macedonia are going to court

Да ги оплаквашъ ли или да се смеешъ съ Ц.К.на М.П.О. Sep. 1.2004 g.

  FYR of Macedonia is e Serbian colony         Брако Цървенковски въ София ама за какво?

Пациента е боленъ ¸ а доктора не знае какво да прави съ него!

 

Отъ Охридъ до Струга се стига за три години. Коментаръ отъ. К.Узуновъ отъ Фокусъ

Balkanite par T. Mangalakova

Бегълците отъ гражданската война въ Гърция презъ 1948 година

Некрологъ за Методи ДИМОВЪ  отъ Битоля

Писмо отъ Америка за сърбо-македонците отъ югословенски произходъ.

Няколко думи за ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ отъ 1903 година.

Време е да се събудимъ отъ М. Адамовъ

 The many faces of Toronto by Tony Ruprecht MPP.  Book from which the Bulgarian story is taken

За Ц.К. на МПО Македоно-българските черкви въ градъ Торонто са затворени

  Писмо до мойто внуче  въ градъ Скопие  и  СѢГА НА КѪДЕ!

Последното сръбско танго въ Вардарска Македония

 Български свѣтци отъ Македония отъ Професоръ Павловъ

 

Анализъ за това което става въ Македония отъ Професоръ Адамовъ.

 

Bulgarian policy in the FYR of Macedonia

 

Стоянъ Новаковикъ идеолога на днешната сръбска република Македония

 

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на Македонските българи отъ село Габрешъ Костурско .

Тукъ на снимката даваме и писмото на Лабро Тенекиевъ отъ гореспоменатото село. Снахата на Гн. Тенекиевъ и днесъ казва какъ хубаво си бехме преди втората световна война.... Всички се бехме българи!  Останлото ще оставимъ на сърбо-македнците отъ югословенски произходъ да коментиратъ.

 

Excerpt from the letter of Lambro Tenekiev, a Macedonian emigrant in Toronto, to the Editor-in-chief of the newspaper Samoouprava (Selfgovernment) in which he maintains that the Macedonian Bulgarians cannot be Serbianized

November 17th, 1925

In conclusion I should like to ask you about your opinion of the Greek 'ABC', i.e. of the new attempt of the Greek pedagogues to create a Macedonian-Bulgarian primer. No matter how poor and unpractical this primer is, is not this a confession, a proof of the Greeks' admission of the wrong, done to our country after 1913?

Isn't this ABC a proof that it is not possible to stifle the Macedonian con­sciousness and to change the way of life, the language and culture of the Macedonian Bulgarian? We, Macedonians in the New World, shall not be sur­prised if one day we hear the news that you, Serbs, have also started to work out something like the Greek ABC. Sooner or later, this will be your first step to the confession that a Macedonian cannot become a Serb. I say, that this will happen, because time and the Macedonian resistance and struggle will compel you to do it.

B. ,,Независима Македония", София ; (Newspaper Nezavisima Makedonia (Independent Macedonia), Sofia, No. 139, December 11, 1925; the original is in Bulgarian.

Изъ писмото на македонския емигрантъ в Торонто Ламбро Тенекиевъ

до гл. редакторъ на в. „Самоуправа", въ което твърди,

че македонските българи не могатъ да бъдатъ посърбени

Въ заключение бихъ Ви попиталъ що мислите за гръцкия Абецедеръ, т. е.

'новия опитъ на елинските педагози да създадатъ македоно-български букваръ?

Колкото и да е кекавъ и непрактиченъ тоя букваръ, не иде ли той като една

«зповедъ, като едно доказателство на гръцко самопризнание за извършените

неправди надъ нашето отечество след 1913 г.

Не е ли тоя Абецедеръ знакъ, че не е възможно да се удуши македонското

съзнание и се измени битътъ, езикътъ и културата на македонския българинъ?

Насъ, македонците въ Новия святъ, няма да ни изненада нито най-малко, ако някой денъ чуемъ новината, че и вие сърбите сте се заловили да създа­дете нещо подобно на гръцкия Абецедеръ- Рано или късно това ще бъде първата ви стъпка на самопризнание, че македонецътъ сърбинъ не става. Казвамъ, че това ще стане, защото времето и македонското съпротивление и борба ще ви го наложатъ.

В. Независима Македония, С., бр. 139, 11. XII. 1925 г.; оригиналът е на български.

 

Свещенна простота отъ Иванъ Михайловъ

Споменитѣ на Яни Сандански  записани презъ 1904 година отъ Пр. Л.Милетичъ и публикувани 1927 година отъ Македонския Наученъ Институтъ въ София.

Обречено родолюбие  ВМРО въ ПИРИНСКО  1919-1934 година отъ Пр.Димитъръ Тюлековъ.Научна публикация

Войната се връща отъ АНРИ ПОЗИ

Книга на Кирилъ Пърличевъ/ сина на Григоръ Пърличевъ/ за сръбските зверстава въ Вардарска Македония

The treaty of 1919 and the Macedonian question by Harold Nicolson

Македония презъ 2003 година . Илинденско въстание или Кръсте Мисирковъ отъ Гнъ. Мариновъ

Македония презъ 2003 година  отъ и онова което мислятъ албанците отъ Г-жа Желязкова

Киро Глигоровъ признава ¸ че Македония дефакто е разделена. Сказка въ Университета на градъ  Торонто.

Редактора на Коха ДИТОРЕ признава¸ че въ  Косово нищо не върви.


Bulgarian Legend

Disclosure 1960 .MPO and the Macedonian question

Интервю на Георги Младеновъ предъ списание БЪЛГАРИЯ МАКЕДОНИЯ брой 1 2004 година

Избори въ Македония за президентъ .

Dr.H.Kissinger says it as it is.

Годишнинатa отъ съможертвата на Мара Бунева отъ Пр. Божидаръ Димитровъ.

На Пиротска 5 пакъ скандали

Кореспонденция съ учители въ БЮР Македония.

Разговоръ съ Иванъ Михайловъ 1990 година въ градъ Римъ Италия

Спомените на Пандо Младеновъ отъ село Търлисъ Драмско

POLICY PAPER on The Macedonian question  1995

Иванъ Михайловъ

" Македония безъ българи, огинъ да  я изгори".

 Ние смѣ българи и всѣкога работимъ и ще работимъ за обединението  на  българкия народъ. Мислихмѣ да сѫздадемъ организация по образеца на революционната организация въ България преди освобождението,да действаме по примера на Ботевъ,Левски, Бенковкси и др.

Дамянъ Груевъ, 1905 година

"Азъ съмъ оръдие само на идеята за освобождението на Македония и обединението на българския народъ"" Това съмъ го доказълъ съ цѣлия си животъ,като съмъ пожертвалъ за тази идея всичко освенъ живота ми,който слъчайно е оцѣлялъ".

Тодоръ Александровъ.3 априлъ 1917 година.

                                                                                       The sruggle for mastery of Europe1848-1918

                                                                                          by A.J.P.Taylor Fellow of magdalen college

                                                                                          Oxford at the clarendon press.

Now there is Macedonian nationality;historicaly  Macedonian is simply a Bulgarian who was put under Turkish rule in 1878.

If the treaty of San Stefano had been maitained, the Ottoman empire and Austro-Hungary might have  survived to the present day.

When the Serbs lose their southern flank,(Macedonia) that territory will be divided between Bulgaria and Albania.

Този брой на Македонска Трибуна е посвѣтенъ на Тодоръ Александровъ по случай 80 години отъ неговото убийство. Тукъ на тази снимка е сестрата на Тодоръ Александровъ баба КИРА въ дома на Георги и Алдона Младенови съ тѣхнитѣ деца. Баба Кира бе поканена отъ Иванъ Михайловъ да посети конгреса въ СИНСИНАТИ ОХАИО презъ 1976 година. На разговоръ въ кѫщата на Младенови баба Кира бе запитана да каже нещо за посещението на Димитъръ Влаховъ и зетъ и Михаилъ Моневъ въ Москва¸ преди убийството на братъ и. Разговора се е водилъ  въ кѫщата на нейния зетъ Михайлъ Моневъ . Димитъръ Влаховъ безъ да бѫде запитаъ на въпроса какво е ставало въ Москва отговорилъ"; азъ никога нѣма да изневеря на българския народъ! Редкаторката на Македонска Трибуна избъбри следното на  английски езикъ ; Значи е ставло дума за изневяра!.Димитъръ Влаховъ е описълъ това въ свойте спомени които са преработени отъ сина на българския директоръ на гимназията въ градъ ПРИЛЕПЪ  Гн.Кепевъ.

Климент и Наум са синове на наши боили

Появата на Климент и Наум в България обикновено се представя като щастлива случайност. Според житието им след арестуването на близо двестате Кирило-Методиеви ученици (те са продадени в робство) във Великоморавия от немците само те и Ангеларий били извадени от затвора, доведени до Дунав (тогава граница с България) срещу Белград (тогава български областен град) и изоставени. Те се прехвърлили в България със сал, а областният управител ги изпратил в Плиска при Борис I. Той се зарадвал (оставя се впечатлението, че за първи път ги вижда) и след няколко месеца почивка изпраща двамата с парични суми (равняващи се днес на десетки милиони левове) и подчинени на тях (обикновените монаси) областни управители да строят манастири - школи и скриптории (места за писане на книги).
Това не е нормално дори за средните векове. Такова доверие не се оказва на до вчера непознати хора. Но въпреки това в науката преобладаващото мнение за народността на Климент и Наум е, че са славяни от Византия, гърци, добре научили славянски език, или великоморавци. За т. нар. македонци Климент и Наум, разбира се, са македонци.
Всъщност спорът е излишен. В житието на Климент и Наум се казва, че те са от Мизия и са синове на благородни родители. Иначе казано, те са от български аристократичен произход, т. е. синове на боили. От определена възраст те са част от гвардията на кана и от този корпус млади благородници (наричани "хранени хора") са хората, изпълняващи важни държавни мисии. В този смисъл появата на Климент, Наум и Ангеларий в кръга на учениците във Великоморавия едва ли е случайно. Те са били изпратени там от Борис I, за да изучат добре новата азбука - българският цар добре е разбирал, че Кирил и Методий могат и да бъдат елиминирани от враговете си, както и става. Странното освобождаване от затвора, довеждането им до българската граница (когато другите 200 ученици са продадени в робство) също намира своето логично обяснение - те са освободени като поданици на българската държава навярно по лично искане на цар Борис I пред немския крал - негов съюзник по това време.
Огромното доверие нелогично за доскоро непознати хора също отива на мястото си, ако Климент и Наум са хора на Борис I, членове на управляващата страната аристократична класа.
Че Климент и Наум наистина са български благородници, си личи от факта, че през 916 г. вече болния и изнемощял епископ Климент подава оставката си не на прекия си началник (архиепископа на България), а на цар Симеон Велики. Това е в съгласие не с църковния закон (архиепископството е до смърт на титуляра), а съгласно кодекса на честта на българската служебна аристокрация, подчинена само и единствено на царя. Взето отъ Стандартъ 24.05.2004 безъ разрешение

Буквите на траките и готите не се утвърждават, зад тях не застава държава

Цар Борис налага азбуката

Той се среща тайно с учениците на Кирил и Методий много преди 886 г.

В деня на свети Кирил и Методий се пише, разбира се, за тяхното велико дело. То наистина е велико и тогава, в IХ век, и днес. Създаването на азбука на говоримия език на славяните, заемащи както тогава, така и днес половината от територията и населението на Европа, вкарва въпросните славянски народи и територии в най-висшето звено на спиралата на цивилизациите. Но прославата на двамата братя от Солун по наш стар, български обичай води до пълно затъмнение на други личности, благодарение на чиито усилия азбуката е успяла да се наложи - отначало в България, после в цяла Източна Европа (Сърбия, Румъния, Украйна, Русия, Молдова, Беларус, Черна гора, Македония).

Упоменаване на Климент Охридски в евангелски месецослов

Проф. д-р Божидар ДИМИТРОВ

Кои са тези личности, благодарение на които азбуката ни се утвърждава?
На първо място българският държавник цар Борис I (852-889 г.). Публична тайна е, че една писменост може да се утвърди само ако зад нея застане с цялата си политическа воля и финансова мощ една държава. Кой знае, че още две писмености са създадени в българските земи (на траките от Никита Ремесиански и на готите от Вулфила), но не са се утвърдили поради това, че зад тях не застава държава. Писмеността в тази епоха е свързана главно с църквата. А за да заработят църквите в средновековна България на роден език, са необходими около 200 000 богослужебни книги. Книгите в тази епоха се правят от пергамент (специално обработени агнешки кожи). За 200 000 книги са необходими 20 000 000 агнешки кожи. Освен това за 10 000-те църкви (най-вероятно са повече) са необходими 10 000 обучени на новата писменост свещеници. Могат ли Кирил и Методий или учениците им Климент и Наум да платят 20 милиона агнешки кожи и да обучат 10 000 свещеници. Естествено не - разходи и организационни усилия в такива мащаби може да предприеме само държава, ръководена от държавник със съответната политическа воля. Цар Борис I е застанал зад това дело с цялата мощ на Българската държава. И, изглежда, много по-рано от 886 г., когато приема и дава на Климент и Наум съответните правомощия, пари и хора, за да извършат великото дело на разпространението на писмеността по цялата българска земя. Контактът, изглежда, е станал при мисията на двамата братя в днешните македонски земи и е бил личен. Бреганишката легенда дори твърди, че това е станало в град Равен (днес развалини край Щип) и там е договорено създаването на старобългарската азбука. А по въпроса защо Кирил и Методий не са продължили мисията си в България отговорът е прост. Азбуката не е имала канонично признание от тогавашните авторитети по въпроса - Константинополската патриаршия и Папството. Да не забравяме, че тогава в сила е триезичната догма. Задача на Кирил и Методий е била да постигнат каноничното й признание, но това е могло да стане само ако останат византийски държавни и църковни служители. Останали в България, и те, и Борис I, и азбуката несъмнено щяха да бъдат обявени за еретически.
Следващите позабравени са Климент и Наум. Да не се заблуждаваме. Делото на Кирил и Методий във Великоморавия рухва окончателно и без остатък в 886 г. То никога нямаше да се възроди и щеше да остане един екзотичен исторически щрих като делото на Никита Ремесиански и Вулфила, ако Климент и Наум не бяха се добрали до България. И ако освен талантливи духовници не бяха и супермениджъри. За да подготвиш десетина хиляди свещеници и да препишеш 200 000 книги, настина се изисква огромен организационен талант. Иначе волята, парите и усилията на Българската държава щяха да отидат нахалост. Нима и днес поради липсата на организаторски способности не се прахосват без видим резултат милиони левове от държавни, а и от частни мениджъри. Знаехме как го е направил Климент в Охридския книжовен център. Дейността на Наум между 886-893 г. в Плиска оставаше в сянка. Днес благодарение на българските археолози, открили книжовните средища в Голямата базилика в Плиска, Черноглавци Равна, Варна, Мурфатлар, знаем, че мащабите на дейността му са същите като на Климент. В тези средища се правят книги, подготвят се свещеници, като завършилите курса веднага сядат на преписват нови книги и т. н. А технитари (занаятчии - б. а.) под ръководството на областния управител (в Охрид той се казва Домета, а в Плиска вероятно под прекия контрол на цар Борис I) обработват милиони агнешки кожи, за да има листи за книгите.
Е, не бива да забравяме и цар Симеон Велики, който продължава в тази област делото на баща си. Можеше и да откаже като новия великоморавски княз и да върне гръцкия език - и без това претендира за трона на византийския Василевс. И на цар Петър (927-942), осигурил 42 мирни години, за да се затвърди докрай делото.
На всички тях вечна им памет и вечна признателност.

Взето отъ Стандартъ на 24 май 2004 безъ разрешение.

Нова Македония и списание Вардаръ

 Букви за българскитѣ текстове   Cyrillic fonts

 Links to the bulgarian web pages around the world Българскитѣ страници по свѣта

http://www.ncf.ca/bg-ottawa/

http://www.8ung.at/vpankov/

http://www.vladimir.de.tt/

http://www.kanal8bg.tv/

http://www.vladimripankov.2xt.de/

Македоно-Български прегледъ MacedonoBulgarianreview.com

Links to the bulgarian web pages around the world Българскитѣ страници по свѣта

Публикувани Броеве  Published Issues

http://virtualmall.co.nz/


 

Acrobat  Reader