E-mail:
Bellademoncton
@novamacedonia.com
Macedonian Tribune 
  Македонска Трибуна 
Published by M.P.O. L.Dimitroff

Брой 1‚  2003 Мартъ‚ 2003 
Issue 1,March , 2003 WEb.Makedonskatribuna.com

Тукъ въ първиятъ брой на интернетъ изданието на Македонска Трибуна публикуваме картата на българската екзархия отъ 1870 година. Тогава когато немаше българска държава ‚имахме български църкви въ Мизия‚ Тракия и Македония. По силите на фермана отъ фев. 1870 година  и по специялно точка 10 на фермана‚ българите отъ Македония имаха право да се присъединятъ къмъ българската екзархия ‚ако 2/3 отъ тяхъ гласуваха  за присъединяване.
Днесъ сърбо-македонистите се каратъ съ гърците за внуците и внучките на онези българи които презъ 1870 година се декларираха ‚ че са българи.
Този първи брой на Трибуна е посветенъ на онези българи които дадоха живота си за обединението на българите отъ 1878 година до днесь.
Днесь когато българите въ Вардарска Македония отново са предъ изпитание ‚редакцията дава единъ документъ отъ американцкия Сенатъ за пояснение ‚ че цялиятъ светъ знае ‚ че ние сме българи!

        Congressional Record
        Proseedings and the debates of the 98th congress, first session.
        Vol 129 Washington,Tuesday, June 7, 1983   No 79
        The Balkans today: Yugoslavia and the prospects for freeing the
        Albanian nation.
        A number of reports have pointed out that Bulgaria has recently
        stated that one-third of Macedonia belongs to Albania and the other
        two-thirds belong to Bulgaria.

          It should be remembered that Macedonia's
               population contains Bulgarians and
            Albanians as well as many other ethnic
                                 groups.
Този документъ вбеси Димитъръ Мирчевъ отъ градъ Скопие на 28 януари  2003 година въ Университета на Торонто‚когато бе запитанъ къде изчезнаха тези българи за които пише американцкиятъ сенатъ?
Димитъръ Мирчевъ отговори‚че тези които са писали този документъ са мисинформирани и смешни.
Той подчерта ‚ че знае за много тъкива документи‚ но те всички са писани отъ необразовани хора .
Една отъ студентките го каза най-добре ‚‚‚ само Мирчевъ е образованъ‚‚‚
Богъ да прости на нашите възрожденци които дадоха живота си за обединението на българския народъ.
Нека имъ  бъде лека пръста ‚ която покрива незнайните имъ  гробове.

Въ следващите издание ще публикуваме документи отъ миналото на българите отъ Мизия‚Тракия и Македония
По въпроса за Македония при насъ всичко е ясно? Единъ народъ‚единъ езикъ и една българска държава.
Back issues and links публикувани броеве  и Links