Киро Глигоровъ

Въ Университета на градъ Торонто.

 На 17 май тази година(2004)¸ Гнъ. Киро Глигоровъ бившия президентъ на БЮР Македония бе поканенъ отъ източно европейския департаментъ на Торонтовския университетъ да каже нещо¸ което става около днешната република. Поканата се дължи на факта¸ че на 13 май¸ тази  година¸ бе поканенъ редактора на КОХА ДИТОРЕ отъ Приштина и Скопие¸ да каже нещо за това което става въ КОСОВО. Статията за Косово и редактора на КОХА ДИТОРЕ ще поместимъ по страницитѣ на http://www.makedonskatribuna.com/.

 Статията ни ще бѫде само за това което каза Киро Григоровъ и въпроситѣ които му бяха зададени!.

 

Киро Глигоровъ говореше за икономиката на Македония и тяхната ориентация за присъединяване къмъ Европейския съюзъ. Гнъ. Глигоровъ говори на български езикъ ¸езикъ които самъ той нарече  “македонски”. Ако някой отъ Банско или Шоплука слушаше когато Киро говореше сигурно би му казалъ ¸че и той говори като тяхъ¸ на български. И наистина той говори на български  а сказката му бе напечатана на английски и затова не се превеждаше .

            Глигоровъ първо почна съ какъ се е стигнало до Свободна и независима Македония презъ 1991 година. Той каза ¸ че тѣ са имали референдумъ и народа изцяло е билъ за свободна и независима Македония! Той не спомена ¸ че албанцитѣ не гласуваха за свободна и независима Македония.   Гн. Григоров говори и каза ¸ че Македония е дала на славяните писменостъ и ¸ че тяхната история е хилядолетна и са имали заръ Самуилъ за свой цар!.

            Глигоровъ говори и ¸ че Македония е малка и сиромашка държава. Той призна ¸ че Европа не бърза да ги приеме докато тѣ не изпълнят съответнитѣ реформи¸ съ които реформи тѣ щели да се доближатъ до Европейскитѣе стандарти.

            Гн. Глигоровъ говори повече за това което става съ албанците на Балканския полуостровъ .Той подчерта на няколко пѫти ¸ че албанцитѣ отъ Косово¸ Македония и Гърция¸ сѫ за сформиране на една албанска държава.

            Той не избегна и България като каза ¸ че за България “македонцитѣ” сѫ българи и говорят български езикъ. Това нещо го каза няколко пъти като да искаше да каже ¸ че България  не се е отказала отъ идеята за Велика България. Сѫщото нещо подчерта и за Сърбия която е “освободила” Македония от турцитѣ презъ 1912 година.  Сърбите също така сѫ смятали Македония за Южна Сърбия¸ тъй като Македония е била подъ Сърбия следъ 1912 година. Киро Глигоровъ не избегна и факта ¸ че днесь въ Сърбия се избира правителство на Шешелъ¸ който казва че¸”македонцитѣ”сѫ сърби.

 

          На дълго и широко Киро Глигоровъ говори за статута на Косово. Той каза ¸ че утрешния статутъ на Косово застрашава Македония. Неговата прогноза бѣ ¸ че ако КОСОВО СТАНЕ  НЕЗАВИСИМО¸ албанцитѣ отъ Македония ще искатъ да се сформира ВЕЛИКА АЛБАНИЯ. Нещо което преди години предвидя и Др. Х. КИСИНЖЕР ( 5 априлъ 1999г)

          Говорейки за Косово Гнъ. ГЛИГОРОВЪ каза ¸ че албанцитѣ  искатъ ТЕТОВО СТРУГА И ОХРИДЪ. Градове отъ кѫдето сѫ били “ македонскитѣе “ възрожденци. Той спомена ¸ че Македония не може да отстъпи тези територии на албанцитѣе! Ако това стане тогава Македония представа да сѫществува. Отъ друга страна той каза ¸ че Македония е застраше отъ голямата раждаемостъ на албанцитѣ. Тѣ албанцитѣ правятъ четири пѫти повече деца¸ и следователно следъ 15 години албанцитѣ ще бѫдатъ болшинството отъ хората въ Македония  а “ македонцитѣ ще бѣдътъ малцинството. Това е възможно да стане някѫде към 2020 година. И ако това¸ второто стане¸ тогава пакъ Македония представа да сѫществува.

          Следъ почването на въпроситѣ които заслужаватъ да бѫдатъ цитирани е въпроса на ROBERT AUSTIN които запита Гн. Глигоров защо той се страхува отъ утрешния статутъ на Косово . Професоръ Аустинъ каза ¸ че само преди няколко дена въ Торонтовския университетъ бѣ разглежданъ въпроса за статута на КОСОВО. Професоръ Аустинъ запита Гн. Глигоровъ какво е неговото виждане за Косово утре! Киро Глигоровъ каза ¸ че ако се стигне до независимостъ на КОСОВО¸ ТОГАВА ще има друга Балканска Война. Глигоровъ каза ¸ че сърбитѣ никога няма да позволятъ Косово да бѫде независимо¸ понеже Сърбия щяла остане такава¸ каквато е била преди сто години( тоестъ Сърбия ще се събере въ Белградския пашалъкъ) Няма сърбинъ днесь  които би позволилъ това.

          Глигоровъ каза ¸ че не трябва да се бърза съ статута на КОСОВО¸ но не отговори до кога ще се чака . Той сѫщо така каза ¸ че никой въ Македония няма да отстъпи на Албанцитѣ горе споменатитѣ градове. (Въпреки ¸ че презъ 2001 година сръбското МАНУ тѣзи градове ги отстъпи на албанцитѣ.)

          Да другия интересенъ въпросъ защо Гн. Глигоровъ като бившъ президентъ на бЮР Македония винаги когато вземеше микрофона казваше ¸ че Македония е дебългаризирана. Въпроса на редактора на http://www.makedonskatrubuna.com/ бѣ какъвъ методъ Гн. Глигоровъ използваше¸ сръбския чрезъ убийства¸ или фурнитѣ за горене?

          Редактора на вестникъ Македонска Трибуна запита дали Гн. Глигоровъ е прочелъ Вестник  Дневник съ дата 15 май 2004 година . Въвъ вестника пише ¸ че 15.000 “македонци” искатъ български паспорти¸ и дали дали той е прочелъ сѫщия вестникъ отъ 17 май кѫдето пише ¸ че въ Македония не е мъчно да се намери български корени¸ всяко семейство ги има тѣзи корени.

 На тези въпроси Гн. Глигоровъ не отговори. Но е интересно ¸ че самия Арбен Джафери преди няколко дена направи изказвания ¸ че проблема на Македония е нейния ИДЕНТИТЕТЪ и ¸ че въ Македония няма политическа личностъ  която има  куража да имъ каже ¸ че тѣ сѫ българи.

     Г. Младенов  17 май градъ Торонто.