Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 97 - 2011 г.

Issue 97 - Year 2011

 

 

 
 

Македоно-Българската православна черква Свѣти Георги Победоносецъ

Този брой на Македонска трибуна е посвѣтенъ на Македонскитѣ българи, които построиха Македоно-Българската православна черква Свѣти Георги Победоносецъ въ градъ Торонто. Черквата е построена 1941 година следъ като Македоно-Българската Катедрала Свѣти Кирилъ и Методи отстрани някой отъ свойтѣ енориаши поради това, че сѫ били превърженици на ВМРО и то по специално подъ влиянието на Иванъ Михайловъ. Въ българската историография този периодъ на българската имиграция по Сѣверна Америка е умишлено премълчаванъ.
Тукъ на снимката даваме на нашиятъ читателъ да види празненството, което се сѫстоя на 18 Сеп. 2011г. въ залата на черквата. Имаше много посетители, на които нашиятъ президентъ Професоръ Симеонъ Симеоновъ публично благодари.
Отъ редакцията на Македонска Трибуна въ градъ Торонто

Началото на Българското сѫпротивително движение въ Отоманската Империя, следъ Санстефанскиятъ миренъ догоръ отъ 1878г.

Днесь когато пиша тѣзи рѣдове въ сърбскиятъ ветсникъ www.novamakedonija.com.mk dated 23.10.2011. има статия ,че на тази дата е била сформирана ВМРО. Интересно, но както и сѣга, всичко което се пише въ днешната сръбска република Македония, е писано по сръбско-македонскиятъ теркъ, и никѫде не се споменава ,че тѣзи които организираха БМОРК бяха българи ! Тѣзи които организираха тогавашната Македоно-Одринска Революционна организация, имаха за целъ да искатъ Автономия на българитѣ отъ Одринска Тракия и Македония. Самиятъ пръвъ председателъ на тази организация Др. Хр. Татарчевъ, самъ го е написалъ въ свойтѣ спомени отъ този периодъ , че идеята е била, чрезъ Автономия да се иска и постигне обединение съ България. Това всичко се примълчава, отъ сѫмитѣ сърбо-македонци, които сѫ си поставили за целъ да фалшифициратъ нашето българско минало, и направятъ хората въвъ Вардарка Македония не македонци а антибългари!
Тукъ ще пишемъ и нещо за сѫмитѣ основатели.
Др. Хр. Татарчевъ умира въ градъ Торонто Италия презъ 1953 година и днесь е погребанъ въ градъ София България.
Христо Батанжиевъ учитела отъ Българската гимнация въ градъ Солунъ е хвърленъ отъ парахода въ Средиземно Море, когато гърцитѣ го каратъ на заточение, следъ неоспеха на втората Балканска война презъ 1913 г. заедно съ Българскиятъ Архимадридъ Евлогий.
Даме Груевъ е обитъ въ едно отъ сѣлата презъ 1908 г. Той е отъ село Смилево и самъ въ свойтѣ спомени е казалъ на Професоръ Л. Милетичъ, че е българинъ.
Петъръ Попъ Арсовъ умира въ градъ София и сѫщо така е оставилъ спомени, които сѫ публикувани отъ професоръ Милетичъ въ списанието Македонски Прегледъ презъ 1927г..
Иванъ Хаджи Николовъ, въ чиято кѫща е първата среща, на българскитѣ възрожденци отъ Одринска Тракия и Македония умира въ градъ София България, презъ тридисеттѣ години на маналото столетие.
Антонъ Димитровъ сѫщо така умира въ градъ София България.
Читателя ще тряба да се запита, защо всички тѣзи български революционери иматъ български имена. а не сърбо-македонскитѣ които свършватъ съсъ СКИ на главата .
Ако читателя иска да знае повече отъ това което смѣ написали, ние му препоръчаме да прочетѣ страницитѣ на www.sitebulgarizaedno.com , по тѣзи страници българскиятъ професоръ Цочо В. Билярски е написалъ достатачно, за да можеме да имаме точна пристава, за нашето българско минало по географските области, Одринска Тракия и Македония.
Г.Младеновъ 23.10.2011г. градъ Торонто.

На 23 октомври 1893 година во куќата на Иван Хаџи Николов во Солун, Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Поп Арсов, Антон Димитров и Христо Ботанџиев беше формиран Македонскиот револуционерен комитет, од кој подоцна произлезе Внатрешна македонска револуционерна организација (ВМРО) или Внатрешна македонско-одринска револуционерна организација (ВМОРО).
Формирањето на ВМРО значело почеток на организираното македонско револуционерно движење, кое преку Илинден 1903 и Крушевската Република, преку НОВ, резултира со создавање модерна самостојна македонска држава.

Писмо от г-н Росен Плевнелиев

Здравейте,
Когато стана президент в мое лице Вие ще имате истински партньор и приятел.
Познавам проблемите на тези общности и знам как България и българския президент могат да помогнат за решаването им. Аз гарантирам, че като президент ще се ангажирам лично с всеки актуален въпрос на българите в тези страни и няма да се колебая да го поставя остро на каквото и да е ниво и в двустранните отношения, и пред Европа. Тук включвам всичко образование, културна дейност, достъп до информация, всичко. България е член на ЕС и това я прави силна. Това трябва да се усети и сред българските общности в чужбина, така че да се гордеят, че са българи. От друга страна аз ще изисквам активност и от българските институции и то така, че ясно да се почувства подкрепата на държавата към българските общности. Независимо от формалното гражданство, всички български общности могат да разчитат на мен като на свой президент.
Поздрави,
Росен Плевнелиев

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА РАДКО

С появата на асоциацията РАДКО за първи път след обявяване на самостоятелността на Р. Македония се институционализира група от македонски граждани, които не само че открито декларират собствената си българска духовно културна идентичност, но и я анализират и критично се отнасят към официалната македонска историография, с цел да осветлят обективно историческото минало, да разобличат лъжите и да повдигнат отново българския възрожденски дух на Македония.
Асоциацията РАДКО се създава за защита и реализация на национално културни и политически права, интереси и убеждения на Българите от Р. Македония. Асоциацията се занимава с афиширане и реализация на идеите на Македонското освободително движение. Основателите на асоциацията я наричат РАДКО това е най-често използваният псевдоним на последния водач на Македонското освободително движение Иван Михайлов.
Асоциацията РАДКО е създадена с решение на Събранието на основателите на 24.05.2000г..
Асоциацията беше регистрирана в "Регистъра на асоциации" на 19.06.2000г. при № 18/2000 с Решение на Основният съд - Охрид.
Конституционният съд на Р. Македония на 21.03.2001г. обяви за нищожни програмата и устава на асоциацията. Това Решение на Конституционния съд бе публикувано в Сл. Вестник на Р.Македония № 27 от 10.04.2001г ..
Асоциацията недоволна от Решението на Конституционния съд на Р.Македония направи жалба до Европейския съд за човешки права (ЕСЧП) в Страсбург. Жалбата бе регистрирана при № 74651/01 на 04.10.2001г ..
Европейският съд за човешки права (ЕСЧП) на 15.01.2009г. произнесе, че Р.Македония е нарушила Европейската конвенция и правото на сдружаване.
Европейският съд за човешки права (ЕСЧП) с писмо от 05.05.2009г. информира асоциацията РАДКО че решението, взето на 15.01.2009г. влиза в сила, защото Р.Македония не се жалила на горе посочената присъда.
На основа на член 18 и 19 от Закона за асоциации и фондации (Сл.Весник на Р.Македония № 31/98), Събранието на основателите на заседанието проведено на 05.07.2009г. реши да поиска пререгистрация на РАДКО.
Със съдебно решение на Върховния съд на Р.Македония УЖП.бр.940/2010 от 17.05.2011г. РАДКО спечели делото срещу Решението за не регистриране на асоциацията, прието от Централния регистър на Р.Македония на 31.07.2009 година.
Централният регистър на Р.Македония с ИЗВЕСТИЕ брой 08-3513/3 от 25.07.2011 поиска нова цялостна документация за пререгистрация на асоциацията в срок от 30 дни след получаване на писмото.
Въз основа на член 16 от Закона за сдружения и фондации (Сл.Весник на Р. бр.52 от 16.04.2010 г.), а на основание на ИЗВЕСТИЯТА брой 08-3513/3 и брой 08-3513/4 от Централния регистър на Р.Македония, Събранието на основателите на заседанията проведени на 02.08.2011г. и на 06.09.2011г. реши да поиска пререгистрация на асоциацията..
С решение от 07.10.2011г. Централният регистър на Република Македония за втори път отхвърли регистрацията на асоциацията РАДКО.

Резултата отъ едно проучвание!

Следъ посещението на външниятъ министъръ на БЮР Македония (Сеп 2011г.) гнъ. Поповски и разговора му съ гнъ Н.Младеновъ външенъ министъръ на Република България, нашета редакция намери за уместно да направи проучвание, дали правителството на днешната Югославска република Македония ще позволи, сѫвместно празнувание на Илинденско-Преображенскто въстание отъ 1903 година?
Първиятъ вариятъ на въпроса бѣ мислитѣ ли, че сърбитѣ ще позволятъ празнуването на нашето българско минало заедно, съ българитѣ въвъ Вардарска Македония. Няколко отъ членоветѣ на редакторската колегия се противопоставиха понеже, става много ясно, че днесь Вардарска Македония се управлява отъ сърбитѣ и тяхнитѣ тайни служби!
Спряхме се на следнитѣ два въпроса! Мислитѣ ли, че правителството въвъ Вардарска Македония ще позволи празнуването на Илинденско-Преображенското въстание отъ 1903 година заедно съ българитѣ въ България? Отговора трябва да бѫде!
Азъ не мисля, че правителството въвъ Вардарска Македония ще позволи!
Азъ мисля, че правителството ще позволи!
Допитването бѣ изпратено, до всички вестници въвъ Вардарска Македония както и тяхното МАНУ.
Въ чужбина допитването бѣ изпратено до дипломатическитѣ мисии, на днешната Югослваска република Македония въ Канада, както и всички United Macedonian organizations in North America.
Допитването бѣ изпратено и до някой отъ българскитѣ вестници, които се публикуватъ по Сѣверна Америка!
Не пропуснахме да го изпратиме и до българскитѣ дипломатически мисии въ Канада.
Нарочно изпратихме допитванието и до много български интелектуалци да ги провокираме да се изкажатъ?
Ето и заключението отъ това проучвание!
Отъ вестницитѣ въвъ Вардарска Македония нито единъ отъ тяхъ не публикува нашето допитване. Нито единъ не отговори на зададенитѣ му въпроси!
За отбелязване е мълчанието на Македонското МАНУ, на който бяхме писали преди това, дали тѣ не мислятъ, че е врѣме да седнемъ да пиемъ по едно кафе и си поговоримъ? Искахме отъ тяхъ да ни позволятъ да посредничимъ за пиене на едно кафе, между тяхъ и Македонскиятъ Наученъ Институтъ въ България!
Преди това на United Macedonians отъ градъ Торонто предложихме, да седнемъ на едно кафе и си поговоримъ за нашето БЪЛГАРСКО минало и какво може да стане съ Вардарска Македония, тогава когато албанцитѣ въ Повардарието станатъ болшинство?
Отъ никога не получихме отъговоръ на нашитѣ желание за моабетъ и търсене на общи разговори!
На Фамозната Македонска Диаспора писахме, че МПО е единствената организация, която не ги псува на Майка Ви Бугарска и на гръцкото ГАМОТО ВУРГАРОС. Отъ никого не смѣ получили отговоръ! Редакцията не допуска, че някой ще ни пише поне да ни информира, че сѫ получили нашитѣ писма. Електронно по интернетъ автоматично ни писаха, че UNITED Macedonians сѫ получили писмото и ни благодариха автоматично разбира се (а не се разбира).
Българскиятъ вестникъ www.eurochicago.com публикува нашето допитване и ни писа, че ще сѫдества при сѫбирането на информацията. Нещо което никой другъ вестникъ не направи!
1.Отъ тѣзи които ни отговориха а тѣ всички бяха българи, никой не вярва, че правителството на поробенитѣ българи въвъ Вардарска Македония, ще позволи сѫвместно празнуването на Илинденско-Преображенското въстание!
2. Някой отъ всетницитѣ които се публикуватъ въ чужбина ни изпратиха пистменъ отговоръ които намираме за добре да публикуваме!
Има един виц - на Манго му се иска като се жени за Айшето - дано да е девствена. А тя му отговаря: Дано, дано, ама надали!
Та и сега така.
3. Много отъ българскитѣ ни колеги се уплашиха да отговорятъ на допитването и почнаха да ни ръстягатъ локуми и то турски. Ама така, ама иначе има, сърбитѣ сѫздаватъ македонска нация. Припомнихме на нашитѣ български колеги, че трябва да прочетътъ нещо за БКП и коминтерновската политика по въпроса за Македония.
Една професорка отъ Университета Свѣти Климентъ Охридски въ София почна типичната приказка сърбитѣ така сърбитѣ онака. Казахме на професорката да провери. Кой караше Вениаминъ Тошевъ (Венко Марковски) да прави Македонска азбука презъ врѣме на втората война когато бѣше въ затворнически лагеръ. Казахме и сѫщо така, да прочетѣ на какъвъ документъ сѫ се подписали българскитѣ Югословени презъ Юни 1934г.. Документа се казва: Защо ние Македонцитѣ смѣ отделна нация.
Другъ професоръ пакъ отъ София почна да ни разправя, че някой си Ивановски отъ Скопие написалъ статия Защо ние македонцитѣ смѣ отделна нация.
На този нашъ иманентенъ професоръ казахме да прочетѣ някой отъ броеветѣ на Македонска Трибуна и тамъ ще прочетѣ оригиналниятъ документъ които смѣ публикували.
Точно въ този моментъ ди дойде по SKYPE отговоръ, лицето което запитахме ни пише, че той предпочита да позволятъ, но не вярва.
За сѣга няма българинъ които вярва, че ще има сѫвместно празнуване на Илинденско-Преображенското въстание отъ 1903г.
4.Много отъ интелектуалцитѣ живеещи въ Пиринскиятъ край на България бяха извънредно ясни. Тѣ ни писаха а някой и устно по SLKYPE ни информира, че тѣ българитѣ тамъ не вярватъ на никакво обещание отъ страна на Югославската република Македония!
Представителитѣ на днешната Югославска република обещаватъ всичко, за да влезътъ въ Европейскиятъ сѫюзъ и тогава щяли да ни оправятъ!
Преди години министара на имиграцията на Югослваската република Македония, по тяхната телевизионна програма въ Торонто Каза: Че е време поробенитѣ македонци въ Пиринскиятъ край на България да се вдигнатъ на въстание и тогава Македония ще я отдели тази частъ на България и прикачи къмъ Вардарска Македония. Министара се казва Васко Наумовъ претендирашъ, че е внукъ на някой си сръбски агентъ на ими Димитрия Чиповски.
Интересно е мнението на българи родени по чужбина!
Тѣ твърдятъ, че сърбитѣ пъкъ и гърцитѣ, никога няма да позволятъ сѫвместното празнувание на ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ отъ 1903 година между България и Вардарска Македония.
Ние намираме за уместно, да сѫобщимъ на българскитѣ политици, че тѣ сѫ манипулирани отъ шлифованитѣ Югословенски агенти, които управляват Вардарска Македония днесь.
Преди години самиятъ югословенинъ съсъ синъ сърбинъ, Киро Глигоровъ каза въ Университета въ градъ Тоиронто (2004г), че следъ 2015 година албанцитѣ, ще сѫ повече отъ 50% и тогава днешната югословенска република Македония, ще престане да сѫществува и това ще тури край на Македонизма, за които плачатъ по сръбскитѣ вестници въ градъ Скопие.
На последно врѣме някой Руски институти публикуватъ информации, че Македония сѫществува понеже България е за нейното сѫществуване!
Както преди 1989 година така и сѣга нашета редакция намира за добре да информира българина, които се интересува отъ сѫдбата на българитѣ въвъ Вардарска Македония, да се иска България да предяви искания, да се отворятъ българскитѣ училища и черкви, които сърбитѣ и гърцитѣ затвориха следъ войната, която загубихме презъ 1913 година.
Останалитѣ обещание на днешното югословенско правителство въвъ Вардарска Македония е само едно отлагане, за да могътъ тѣ да влязътъ въ Европейскиятъ сѫюзъ и тогава щяли да ни оправятъ?
Сѣга България има възможността да иска свобода на поробенитѣ българи. Следъ врѣме то ще бѫде късно и не ефикасно!
Г.Младеновъ 30.09.2011г.

СТАТИИ
Купете тритомника на д-р Георги Генов:
Американската Православна Църква на българите

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 347
Част втора: 348 587
Част трета: 588 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей Класика 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune