Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthley publication

 

Брой 84 - 2010 г.

Issue 84 - Year 2010

 

 

 
 

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на 86 годишнината отъ убийството на Тодоръ Александровъ лидеръ на ВМРO и Иванъ Михайловъ последниятъ лидеръ на ВМРО. Тѣ и двамата български възрожденци дадоха всичко за обединението на българскиятъ народъ, въ една българска държава. Гнъ. Александовъ презъ 1917 година каза: Азъ българското племе въ война ще го въведа, но ще го обединя. За тази идея Азъ съмъ далъ всичко освенъ живота си.
Гнъ. Иванъ Михайловъ следъ погребението (Май 1968г.) на неговиятъ сѫратникъ отъ македонското освободително движение, Гнъ. Асенъ Аврамовъ каза, презъ ЦК на МПО: ВМРО, не се сѫздаде да прави две Българии, а една България, отъ всички българи, които граничатъ съсъ се беси. Независимо какво става по Северна Америка, Азъ си оставамъ съ 10 милиона българи, каза Гнъ. Михайловъ..
Много време мина отъ убийството на Гнъ.Т.Александровъ, и отъ кончината на Гнъ. Ив.Михайловъ, но тяхнитѣ идеи за една България отъ всички българи, които граничатъ съсъ се беси, става все повече приемлива, отъ поробенитѣ българи въвъ Вардарска Македония.
Днешната сръбска гарнитура, която управлява Македония за сърбитѣ, е предъ най-голямото свое изпитание! Няма е Югославия, която заkърмяваше сърбо-македонизма, няма е и Гърция, която нямаше проблемъ съсъ сърбо-македонизма, докато Вардарска Македония бе подъ пазвата на Сърбия!
Даването право на Албанцитѣ отъ Кoсово, да се отделятъ отъ Сърбия, поставя сърбо-македонизма предъ последното свое изпитание!
Българитѣ въ Македония растътъ като гъби, така както преди години го бе казалъ, Циле Титуиле (Василъ Топурковски), предъ представители на МПО по Сѣверна Америка.
Не е далече бѫдещето на българитѣ въвъ Вардарска Македония да бѫде и бѫдеще на всички българи, отъ Чѣрно Море до Охридъ, и отъ бурнитѣ води на Бѣло Море, чакъ до бързитѣ води на река Дунавъ!
Ние имаме бѫдеще, и то ще бѫде реализирано безъ бой и безъ война!
Албанцитѣ искатъ едно Албания, отъ всички албанци които граничатъ съсъ се бесии ние българитѣ, ще трябва да представимъ нашитѣ искания, предъ Европа за една България отъ всички българи, които сѫщо така граничатъ съсъ се беси!
Г.Младеновъ 29.08.2010г. Градъ Торонто.

Сѫобщение на Македонска Трибуна за българското сдружение РАДКО
отъ БЮР Македония 23.09.2010г.

Днесь (22.09.2010) представители отъ изпълнителният комитетъ на българското сдружение РАДКО въ Б.Ю.Р. Македония, на чело съ председателя на това сдружение Гнъ. Владимиръ Панковъ, имаха среща съ представители на Р. България.
Представителитѣ на Българското сдружение Радко, на представителитѣ на Р. България дадоха две писменни копиета, отъ документацията на горе споменатото сдружение!
Документитѣ сѫ следнитѣ:
- Жалба до върховниятъ сѫдъ на БЮР Македония отъ 23.08.2010 г.
- Искането на РЕЗОЛЮЦИЯ отъ парламента на Р .България, Заклеймване на македонизма и водене на нова национална политика (Писмо до Г-жа Цецка Цачева-Председателка на Народното Сѫбрание отъ 10.06.2010г.) заедно съ приложенията къмъ това искане (Бѫдещето на Македонската Българщина, Предателството на БКП и Европейскитѣ резолюции за заклеймването на комунизма).
Представителитѣ на българското сдружение РАДКО подчертаха, че сдружението РАДКО, няма намерение да прави допълнителни компромиси, отъ това което е написано както Програма и Уставъ на сдружението, затова, че целитѣ и задачитѣ, които сѫ посочени въ Устава и Програмата на сдружението сѫ въ рамкитѣ на Европейскитѣ стандарти, отъ една страна, и отъ друга страна съ тези цели и задачи, всички нужни компромиси сѫ направени. Отъ тази гледна точка, допълнителнитѣ компромиси би означавало, че Македонската Българищина въ БЮР Македония няма бѫдеще!
Целитѣ и задачитѣ на българското сдружение РАДКО, кратко казано и написано, се свеждатъ до две основни политически искания къмъ БЮР Македония и това сѫ:
- Културна Автономия на Българитѣ въ Македония (такава културна Автономия, която Българитѣ отъ Македония имаха презъ врѣмето на Отоманската Империя) и
- Признаването на двудържавността на Българитѣ въ Република Македония.
Българскитѣ представители (за пръвъ пѫть така категорично) казаха, че тѣ изцяло поддържатъ тези цели и задачи на РАДКО и сѫ подготвени да помогнатъ за всичко. Казаха още, че за всичко сѫ добре информирани, и че, внимателно наблюдаватъ положението тукъ, въ Вардарска Македония и че, подкрепата на Република Македония къмъ Евроатлантическото приобщаване не е безусловно!
Отъ нашиятъ кореспондентъ Гнъ. Ванчо Стояновъ.
Скопие 22.09.2010г.
Редакацията на нашитѣ електронно издание благодари на Гнъ. Стояновъ, за дето ни информира отъ врѣме на време.

Конгреса на МПО отъ 2010 година и недостатацитѣ му?

На 6 Сеп. 2010 година приключи 89 годишниятъ конгресъ на Македонскитѣ Патриотически Организации отъ Америка и Канада. И тази година както и предишнитѣ, Централниятъ комитетъ е въ киьоръ сокакъ (крива улица) отъ, които не може да излезе. Следъ като днешната Югославска република Македония гласува, (8.09.1991) да е независима държава въ Югославия, нещата почнаха да ставатъ отъ български на сърбо-македонски!
Сегашнитѣ членове на МПО иматъ проблемъ съсъ се беси! Тяхнитѣ дядовци и баби бяха българи, а тѣ сѣга почти всички сѫ македонци, чието дядовци имъ говорели на български и ги учели, че сѫ българи!
Това го каза на този конгресъ, главниятъ говорителъ Гнъ. Bill Tosheff, единъ отъ спортнитѣ фигури по Америка. Той казалъ, че той говорелъ български отъ свойтѣ родители! Когато Гнъ. Тошевъ казалъ това, присѫстващиятъ посланикъ на днешната Югославска Република Македония навелъ главата и се намерилъ въ не обрано лозе!
Другото нещо, което сѫщо така е интересно, говорятъ за някаква си свободна Македонска република, а канятъ българска музика отъ Форт Уен Индина да имъ свири съсъ селски инструменти и какво ли не!
Преди слагането на знамената, много отъ делегатитѣ сѫ били противъ слагането на гръцкото знаме на ВЕРГИНА, което е знамето на днешната Югославска република!
Не се знае какъ ще вървятъ работитѣ, тъй като делегатитѣ отъ Торонто, които сѫщо така сѫ на кръстопѫть за никаде говорятъ, че МПО е българска организация. Не-отдавана единъ отъ делегатитѣ на Торонто на име Ляри Короловъ, едва ли не го изключиха, понеже писалъ писмо въ защита на Спаска Митрова, която още е сѫдятъ въ днешната Югославска република Македония, понеже се декларирала че е българка и, че днешнитѣ съдии въвъ Вардарска Македония сѫ сръбски УДБАШИ!
Преизбра се старото настоятелство понеже няма кандидати за ново. Сегашната председателка е отъ Америка отъ семейството Алучеви, които въ не-дълечното ни минало, бяха българи отъ Македония. Редкторката на печатниятъ органъ на МПО Македонска Трибуна е сѫщо така отъ български произходъ, чието баша написа книга на Английски Struggle for Freedom. (Christo Nizamoff. March 29 1985).
Всичко е така, както е и въ днешната Югослвалска Република Македония, дядовцитѣ и башитѣ имъ били българи, а тѣ всички сѫ македонци говорещи разваленъ български съсъ силна доза отъ сърбизми и съ наметнатъ сръбски идентитетъ!
Иди и ги питай, за какъвъ македонски езикъ и идентитетъ пишатъ въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония и за какво бѫдеще се надяватъ?
Г. Младеновъ (8.09.2010г) градъ Торонто

СТАТИИ

ИНТЕРВЮТА

Важно съобщение!

Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени №5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.

ПАНДО МЛАДЕНОВЪ - ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

 

Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ

E-Mail за контакти: PandoMladenov@rogers.com

Връзки

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune