Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 63 - 2008 г.

Issue 63 - Year 2008

 

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

 

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на Сѫбора на българитѣ отъ целокупна България, които се сѫстоя отъ 1-4 Ноември 2008г. въ градъ Варна, България. За пръвъ пѫть братята българи отъ 28 държави се сѫбраха да разглеждатъ бѫдещето на утрешна България. На този сѫборъ отсъстваха само онези които управляватъ България. Прави честъ на нашитѣ братя българи отъ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония които си надвиха на страха и дадоха своятъ приносъ за изработване на българската национална доктрина . На снимката сѫ частъ отъ присѫстващитѣ делегати на този конгресъ, между които е Пандо Ефтимовъ отъ Вардарска Македония и Ради Андоновъ отъ Канада.
На добъръ пѫть братя българи.
Отъ редакцияата


СТАТИИ

ОМО пере винаги с накисване

А.Димитров: Македония се намира в драматична фаза, да облекчим общуването

Фейлетонитѣ на Викторъ Цветановски

Е-Писмо

СТАНОВИЩЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ "ИДЕЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"

Размисли за българите в Република Македония

ЩЕ ДОЙДЕ ЛИ ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ В МАКЕДОНИЯ?

До редакцията на в.”Вечер” - Скопие

Горги Спасов вдигна рѫцетѣ!

Диплома на хайванъ пазаръ

The Macedonian Dispute as a Yugoslav-Bulgarian conflict

Важно съобщение!
Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени № 5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.


РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ
Webmaster Владимиръ Панковъ градъ ОХРИДЪ
Редакторъ на Европейските издания Др. Георги Геновъ
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

LINKS


Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

"ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ"

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ
E-Mail:  PandoMladenov@rogers.com