Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 62 - 2008 г.

Issue 62 - Year 2008

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

The Church of Saint Naum

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на братята българи отъ Вардарска и Бѣломорска Македония, които въ продължение на 100 години съ цената на живота си защитаватъ своето българско верую.
Днесъ българитѣ въвъ Вардарска Македония сѫ изправени предъ най-голямото изпитание. Сърбо-македонцитѣ на сърбина Стоянъ Новаковикъ, имъ замислятъ отново да ги пращатъ въвъ бившитѣ Югославски затвори, ако тѣ сърбо-македонцитѣ спечелятъ битката съ гърцитѣ за запазване на сърбо-македонскиятъ идентитетъ на Стоянъ Новаковикъ.
Другарката Радмила Шекеринска отъ бившата югославска комунистическа партия, която затвори гражданското сдружение РАДКО (2001г) сѣга иска да се прокара законъ въ БЮР Македония, съ които законъ да се забранява на българи да бѫдътъ въ парламента на днешната сръбска република Македония.
Тази последна представителка на сърбо-македонизма, въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония, ще иска и промяна на имената на онези българи, на които имената все още свършватъ съ български окончание.
Отъ другата страна на онова, което става въвъ Варна днесь (1-4 Нов. 2008г) българитѣ сѫбрали се отъ цялиятъ святъ, ще искатъ отъ сръбското правителство, което е окупирало Вардарска Македония за сърбитѣ, да отвори българскитѣ черкви и училища които бѣха затворени отъ сърбитѣ презъ 1913 г.
Ако България не подкрепи исканията на българитѣ, които сѫ се сѫбрали въвъ Варна, тогава ще трябва да се приеме, че връговетѣ на България сѫ въ народното сѫбрание въ градъ София Бг.
Отъ редакцията 27.10.2008 г.


СТАТИИ


Важно съобщение!
Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени № 5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.


РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ
Webmaster Владимиръ Панковъ градъ ОХРИДЪ
Редакторъ на Европейските издания Др. Георги Геновъ
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

LINKS


Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

"ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ"

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ
E-Mail:  PandoMladenov@rogers.com