Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 60 - 2008 г.

Issue 60 - Year 2008

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

На обедъ въ Victoria by the sea at P.E.I. редакторитѣ на Македонска Трибуна разглеждатъ въпроса! …Какво ще стане съ българитѣ въвъ Вардарска Македония, следъ като две държави се отцепиха отъ Грузия (Жорджия) презъ Авг. 2008г. Ще може ли, онази частъ на Вардарска Македония която е населена съ българи да се прикачи къмъ България?
Пишетѣ ни, ние се интересуваме отъ Вашето лично мнение!


Сѫбитията изпревариха политицитѣ

Тази година стана година на изненадитѣ.
Албанцитѣ отъ Косово декларираха своята независимостъ, отъ сърбитѣ и поставиха победителитѣ отъ първата и втората свѣтовна война въ изпитание.
Едни изъ единъ пѫть признаха новата държава (протектората) Косово. Това стана безъ да бѫдътъ питани сърбитѣ въ чиято територия се намираше Косово!
Сѣга когато Русия призна независимостта на Осетия и Абхазия (Авг.2008г), изъ единъ пѫть всички станаха на крака да атакуватъ Русия, че е окупирала независима държава презъ двадисетъ и първиятъ вѣкъ. Като, че ли, окупацията на Иракъ е станала презъ средновековието.
И еднитѣ и другитѣ пишатъ за демокрация, но никой не пита дали албанцитѣ искаха да бѫдътъ подъ сръбска окупация за винаги! Никой не пита дали жителитѣ на Осетия и Абхазия въ територията на ГРУЗИЯ, (Жеоржия) искаха да бѫдътъ подъ администрацията на ЖИОРЖИЯ?
Съ признаването на Осетия и Абхазия, като държави Русия поставя победителитѣ на войнитѣ, подъ изпитание за което тѣ за сѣга няматъ отговоръ.
Международнитѣ закони, съ които толкова много се спекулираше, вѣче сѫ анулирани.
Международнитѣ закони, бѣха писани отъ победителитѣ на войнитѣ.
Сѣга тѣзи закони вѣче не важатъ!
Сѣга идва врѣмето на поробенитѣ народи, да искатъ онова което искатъ и победетелитѣ.
Преди години когато имаше Симпозиюмъ за проблема на Балканитѣ автора зададе въпроса на гръцкитѣ и сръбскитѣ професори, че за да има миръ на Балканитѣ, гърцитѣ и сърбитѣ ще трябва да дадатъ на българитѣ въ поробена отъ тяхъ Македония онова което изкатъ тѣ?
Гръцкиятъ професоръ ПИГАДИСЪ каза тогава , че хората въ Вардарска Македония сѫ българи и езикатъ имъ билъ български. Но допълни, че въ Северна Гърция нѣма българи, а има славо-Елини!
Сръбскиятъ професоръ не отговори на въпроса, защо тѣ сърбитѣ следъ 1913 година ни нарекоха южни сърби а следъ 1944 година “македонци” .
Тогава на сръбскиятъ професоръ му бѣ зададенъ въпроса да каже, до кога сърбитѣ ще подкрепятъ сърбо-македонизма въвъ Вардарска Македония?
Сѣга и гърцитѣ, които до края на миналия вѣкъ подкрепяха сърбо-македонизма въвв Вардарска Македония, ще трябва да избиратъ сърбо-македонизма, или свобода на българитѣ въвъ Вардарска Македония.
Сърбитѣ иматъ изборъ, дали да подкрепятъ тяхниятъ сърбо-македонизъмъ или да се скаратъ съ гърцитѣ за поробенитѣ българи въвъ Вардарска Македония?
България за сѣга мълчи, поради това да не би да бѫде обвинена въ искане прикачването на Вардарска Македония къмъ България?
И на края ще трябва да се запитаме, дали безизходното положение на Косово ще обедини всички албанци въ една албанска държава?
Това е проблема, на албанците и българите въвъ Вардарска Македония.
За насъ българитѣ отъ Македония избора е много малъкъ. Или съ България или албанизация на Вардарска Македония!
Г.Младенова 28.08.2008г.


СТАТИИ


Важно съобщение!
Драги братя и сестри благодарение на Македонскитѣ Патриотически Организации въ САЩ и Канада бѣха публикувани четиритѣ тома (спомени) на Лидера на ВМРО Иванъ Михайловъ. Следва петиятъ томъ да бѫде публикуванъ. Материялитѣ сѫ готови. Първото дарение се получи днесь отъ хиляда Evro за да се купи техниката за набиране на соменитѣ. Това дърение е направено отъ племенника на много заслужилъ деецъ на ВМРО. Нека ПОСЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА на този дърителъ.
Антонъ Поповъ и Вида Боева Попова ще приготвятъ публикуването на спомени № 5. Ние се обръщаме къмъ васъ, нашиятъ приятелъ и другаръ въ неравната борба за да дадетѣ своя приносъ при публикуването на Спомени № 5. Въ тѣзи спомени ще бѫдътъ изяснени проблемитѣ на ВМРО за разрешаването на бългаскиятъ националенъ въпросъ. Ние ще приемемъ каквато и сума да ни изпратитѣ за това наше и Ваше начинание. Вашето дарение ще бѫде включено въ списъка на дарителитѣ, както е въ списъка на четеритѣ тома.
Вашето дарение можетѣ да направитѣ съ банковъ записъ на име: George Mladenoff in Trust. (George Mladenoff 37 Marcella st. Toronto Ont. M1G1K9 Canada). Ние Ви благодаримъ предварително.


РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ
Webmaster Владимиръ Панковъ градъ ОХРИДЪ
Редакторъ на Европейските издания Др. Георги Геновъ
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

LINKS


Поръчайте си за васъ и приятели новоиздадената книга:

"ВЪ МАКЕДОНИЯ И ДАЛЕКО ОТЪ НЕЯ"

История на МПО, купите си този трудъ, за да знаете българското присъствие въ Северна Америка.
ПАНДО МЛАДЕНОВЪ, спомени, миналъ презъ много затвори и лагери, автора описва средновековните жестокости на комунистите въ България и Македония. Хванатъ за агентъ, измъква всички набелязани отъ властъта, извънъ граница. Американскиятъ амвасадоръ г-нъ Бърнсъ е изгоненъ отъ България заради участие въ бягството.
Въ Канада участва въ Македонските Патриотични Организации (МПО) и е членъ на централниятъ комитетъ за 10 години.

ЦЕНА (АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРА) US$ 15,-
ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИТЕ СИ ДО ПАНДО МЛАДЕНОВЪ
E-Mail:  mladenov@sympatico.ca