Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 127 - 2014 г.

Issue 127 - Year 2014

 

 

 
 

ВМРО не се сѫздаде да прави две Българии, а една България.
Независимо отъ това, което става по сѣверна Америка, азъ Иванъ Михайловъ си оставамъ съ десеттѣ милиона българи (Май 1968 г.)

Въ този брой на Македонска Трибуна, ще пишемъ за Международно право и правото на хората да искътъ онова, което имъ тежи на душата!
На 16 мартъ 2014 година руснацитѣ населяващи Кримскиятъ полу-островъ гласуваха, да се присѫединятъ къмъ тяхната родина Русия! Англосъксонцитѣ, веднага вдигнаха врява, че това гласуване въ Кримдкиятъ полу-островъ е незаконно, и тѣ англосъксонцитѣ няма да го признятъ!
Презъ цялото врѣме телавизионнитѣ предавание се занимаваха съ понятието международно право. Никой не поясни на свойтѣ слушатели, какво значи международно право и какво значи, това безобразие наричано Демокрация.
Международното право е писано отъ победителитѣ на войнитѣ, за да обслужва интереситѣ на тѣзи победители! На Победенитѣ народи отъ първата свѣтовна война, както и отъ втората имъ се дава да четътъ Четеренадистѣ точки на американскиятъ президентъ УТРО УИЛСОН, които точки той представи на мирната конференция въ Паришъ презъ 1919г. Въ тѣзи точки на американскиятъ президентъ сѫ равни на онова, което Българскитѣ свещенници четътъ отъ Евангелието на всяка неделна служба! А това на простъ български езикъ е ..Блаженни сѫ вярващитѣ тяхно е царството небесно! Или на по-простъ български езикъ ,...Трай магаре за зелена трява
И сѣга да се върнемъ къмъ това, че руснацитѣ въ кримскиятъ полу-островъ нямътъ право да се отделятъ отъ Украина и се присѫединявътъ къмъ Русия.
Никой освенъ BBC въ своитѣ предавание не обесни на своятъ слушателъ, че цялата источна територия населена съ руснаци бе дадена на Украина презъ Фев. 1954 година, безъ нито единъ руснакъ да бѫде питанъ, дали иска да е въ тереторията на Украина, или въ тереторията на своята родина Русия?
Ние се питаме! Защо говориме и пишеме за Демокрация, а не даваме право на руснацитѣ които населяватъ источната часть на Украина да кажатъ какво тѣ искътъ?? Защо се растягътъ локумитѣ по страницитѣ на голяма часть отъ вестницитѣ, че отделянето на Кримскиятъ полу-островъ отъ Украина и прикачването му къмъ Русия е незаконно и, че тѣ англосъкцонцитѣ няма да го признаятъ? Какво значи това, само англосъксонцитѣ имали право на мнение, никой другъ не знае, че международното право е писано отъ победителитѣ за да управлявътъ победенитѣ.
Проблема на англосъксонцитѣ е въ това, че самата Русия следъ втората свѣтовнаа война, се намери на страната на победителитѣ и сѣга има право на ВЕТО въ обществото на народитѣ!
Другиятъ проблемъ, които не бѣ разглеждънъ отъ журналистѣ, които претендирътъ за познание, какъ така изъ единъ пътъ следъ изгонването на избраниетъ президентъ на Украина, дойдоха момчетата отъ западната чсть на Украина за, КОИТО ми били гласували 371 човека и забраниха рускиятъ езикъ, въ тази фамозна теретория и казаха офециялниятъ езикъ е У Краински!Кога рускиятъ езикъ стана чуждъ въ Украина и, кога почна измисляниетъ езикъ Украински?
Тукъ намирамъ за нужно да спомена отъ кога точно ние българитѣ въ Мъкедония забравихме своятъ български езикъ и сърбитѣ трябваше да ни правятъ “македонски“ езикъ, който езикъ е една сръбско-българска какафония! Сърбитѣ веднага следъ като ре-окупираха Вардарска Македония, вкараха въ сила единъ законъ съ които вкраваха българитѣ тамъ по затворитѣ! ЗАКОНА СЕ КАЗВА законъ за Защита на Македонската честь! Въ така наречената Украина липсваше само този законъ, за да може руснацитѣ да ги вкарватъ въ затвора, понеже убиждали Украинската честь, на онези граждани на Украина, коиото до Сеп.1939 година бяха поляци (Това го написа фамозниятъ америксанки външенъ министъръ на име ХЕНРИ КИСИНЖЕРЪ).
Въ тѣзи писание и дрскание, никой журналистъ не писа, че проблема е въ това, че англосъксонцитѣ чрезъ НАТО, искаха да превземътъ Черно Море и да направятъ, това море, море на англииската Империя!
Англиискитѣ импрериалисти намериха свойтѣ ГУРКИ въ Украйнскитѣ католици, чието дядовци до Сеп.1939 година бяха поляци! (Хенри Кисинжеръ го написа).
Не законно е присѫдиняването на Кримскиятъ полу-островъ къмъ Русия, а е законно отделянето на Косово отъ сърбия! Прикъски за тукмаци?
Врѣме е да приключимъ съ руснацитѣ и Кримскиятъ приключенъ въпросъ. Не е ли врѣме да се върнемъ въ кѫщи и напишемъ нещо за поробенитѣ българи въ Македония?
Поробенитѣ българи сѫ болшинството отъ граждани на Вардарска Македония, но тѣ тѣзи българи нямътъ права и най-малко право да какжътъ какво тѣ искътъ?
Тѣзи които сѫ вчерашнитѣ Югословени на комунистическата партия въ Македония сѫ днешнитѣ най-фанатични “македонци“. Живяли, като фанатични сърби, а сѣга сѫ фанатични “македонци“. За примеръ ще дадемъ дъщерята на сърбина Стоянъ Мишичъ отъ градъ Щипъ Вардарска Македония. Следъ убииството на бащата (1924г.) на тази сръбкиня (Така писа Сашо Ордановски, че тя Нада Григорова растяла като привилегорована сръбкиня) и веднага като дойде въ Канада и дадоха грамота, че ми ти била най-добрата “македонка“. Отъ. Сръбкиня стана най-добрата “македонка“. На тази голяма “македонка“ сина и вика на високъ гласъ по Виена, че той се гордее, че е сърбинъ, понеже дядо му е убитъ като сръбски шайкажие презъ 1924г. Този сърбинъ го рекламирътъ по сръбскиятъ вестникъ въ Македония за добъръ “македонецъ“.
И на крайя Украина, никога няма да бѫде такава каквато е и днесъ 19 Мартъ 2014 година, а ще остане само онази която е населена съ граждани които ходятъ въ католическа църква!
Ще говорятъ за Украински народъ а ще празнуватъ 1300 години КИЕВАНЪ РУСЪ. Какво стана съ Киевскитѣ руснаци, попита редакторката на англиискитѣ страници на Македонска Трибуна преди няколко години?
Ние българситѣ живеемъ само на частъ отъ своята територия, и ще трябва да внимаваме какво говоримъ и пишемъ срещу Русия. Въ политиката няма вечно приятелство. Ще трябва да внимаваме и да престанемъ да бѫдемъ англииски гурки?
Русия е голяма сила, и утре може да ни потрябва при разрешаването на нашиятъ Кримски въпросъ (Македония). Затова момчетата отъ външното министерство на Р. България трябва да си сложътъ ZIPPER на устата, и внимаватъ онова което казватъ публично. Ще трябва да престанемъ да взимаме страната на Запада срещу Русия и почнеме да разбираме руснацитѣ за Кримскиятъ полу-островъ и за частъ отъ източна Украина която е населена съ руснаци, не че другитѣ не бяха руснаци до преди няколко години!
Г.Младеновъ 30.03.2014г.


На българското сдружение РАДКО отъ градъ Охридъ въ днешната сръбска република Македония, отново му бѣ отказано регистрация (26.02.2014г). Този последъ отказъ е доказателство, че независимо отъ изгказванията на днешнитѣ сръбски кандидати за президенти, на тази сръбска република Македония, всичко си остава по сърбо-македонски и нищо няма да се промени.
На поробенитѣ българи въвъ Вардарска Македония, не имъ остава нищо друго освенъ последната истина, че ВМРО не се създаде да прави две Българий, а една България отъ Черно Море до Охридъ и отъ Дунавъ до Бялото Море! (Изказване на Гнъ. Иванъ Михайловъ въ Римъ презъ Май 1968г).
Най- важното за българското сдружение РАДКО е, че това сдружение на българи отъ градъ Охридъ съ почване на сѫдебенъ процесъ срещу сръбската република Македония, реабилитира последниятъ вождъ на ВМРО Г-нъ Иванъ Михайловъ и постави българскитѣ мухлювци политици предъ изпитание! Сѣга българскитѣ политици мухлювци трябва да избирътъ, и ще трябва да почнатъ да искътъ онова, което ние македонскитѣ българи искаме още отъ 1913 година! Една България за всички насъ!
Днешнитѣ кандидати за президенти на днешната сръбска република Македония сѫ всички сръбски ченгета съ изключение на албанскиятъ кандидатъ.
Изказванията на сръбското адвокатъче съ българското име Ивановъ ни кара да му задъдемъ въпросъ? Знае ли това сръбско адвокатъче, колко души присѫстваха въ Москва, когато КОМИНТЕРНА отъ насъ българитѣ въ Македония се опита да направи “македонци“?
Коминтерна отъ руснацитѣ въ Украина се опита да направи Украйнци! Видяхме какво стана на 16 Мартъ 2014 година въ Кримскиятъ полу-островъ!
Единъ народъ, на които отричашъ правото да говори своятъ майчинъ езикъ, му давашъ правото да иска онова което е натурално! А това е, да иска да бѫде въ една държава съсъ свойтѣ сѫнародници!
Искането на смъртта на руснацитѣ въ Украина показва до кѫде сѫ стигнали ново излюпенитѣ Украинци!
На насъ сърбитѣ и гръцитѣ още отъ 1913 година ни искътъ смъртта! Ще припомнимъ на нашиятъ любимъ читателъ, че днесь, въвъ Вардарска Македония, ако някой каже публично, че е българинъ веднага го гонятъ отъ работа и на вратата му, въ кѫщи ще прочететѣ СМЪРТЪ НА БУГАРИТѢ!
Ние питаме иманентнитѣ сръбски агенти въ Македония, на коя дата отъ българи ни направиха “македонци“ ?
Не зависимо отъ изборитѣ въ днешната сръбска република Македония, ние си оставаме за една България!
Онези които управлявътъ България ще трябва да се сѫобразяватъ и съ нашето мнение!
Няма да има нова Балканска Федерация защото, нито ние българитѣ отъ Македония, нито българитѣ отъ Майка България, смѣ готови да бѫдеме асимилирани въ сърби!
Изборътъ ни е единъ, кантонизирането на Вардарска Македония въ албански и български кантонъ. Еднитѣ отивътъ къмъ Албания, а другитѣ къмъ България.
Докато Владо отъ градъ Охридъ сложи сърбо-македониститѣ предъ испитание, Владо Путинъ отъ Русия сложи новъ редъ на земята! На англосъксонцитѣ никъкъ не имъ изнася, но на Владо отъ Русия не му много пука!
Г. Младеновъ 30.03.2014г.

Владимир Панков, председател на Асоциация „Радко”: НИЕ, БЪЛГАРИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ, НЯМА ДА СЕ ОТКАЖЕМ ДА БЪДЕМ ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ И В БЪДЕЩЕ
Публикувано на April 4, 2014г., ГЛАС НА БЪЛГАРИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ

За резултатите от изборите в Македония

28 април 2014г. | Владимир Перев
В Македония приключиха редовните президентски и извънредните парламентарни избори. Очаквани победители бяха бившия президент Георге Иванов, които отново в следващите пет години ще бъде президент на Македония, както и партията ВМРО-ДПМНЕ, която поличи 61 депутат в парламента от 123 депутати.
Изборите поминаха редовно и без значителни нарушения и инциденти. Социалдемократичния съюз на Македония доживея най големото поражение в своята история и тяхното отстояване на македонската политическа сцена се проблематизира. Партията на Любчо Георгиевски не успея да получи нито един мандат, па и там се очакват нужните реконструкции.
Македонския електорат на тия избори показа, че се залага, не за европейски ценности, ами за авторитарна политика, като в институциите и икономиката така и в сферата на контролата на медиите.
Куриозното е, че вчера, веднага след затварянето на изборните места, лидера на социалдемократите, Зоран Заев, даде пресконференция където заяви, че те не признават резултатите от изборите, че били нарушени всичките изборни закони, че имало действия които подлежели на наказателния закон, па затова, още преди да се разберат резултатите, социалдемократите не признават изборите за легитимни. Искат формиране на техническо правителство.
ВМРО-ДПМНЕ фактически отмолча изявлението на Заев, продължи с прославата на победата, а се очаква в наредните дни да пристъпи към конституиране на парламента и формиране на ново правителство, заедно с албанската ДСИ на Али Ахмети, без участие на депутатите на опозицията.

ВМРО-ДПМНЕ спечели парламентарните избори в Македония

ДЕКЛАРАЦИЯ

28.04.2014г. | Охрид
Г-н Александър Алексиев, син на убития по нареждане на Тодор Живков / след Девети – Началник на обединените щабове на “народната милиция“ / - велик български художник – РАЙКО АЛЕКСИЕВ, председател до тогава на Съюза на българските художници, получи № 14 за изборите за Европейския парламент.
Броени часове след това, по нареждане “отгоре“ ТОЙ БЕ ЗАЛИЧЕН ОТ ИЗБИРАТЕЛНАТА ЛИСТА.
Искаме да информираме цялата българска общественост, както ще направим и с международната, че ТОЙ НИКОГА НЕ СИ Е СМЕНЯЛ АДРЕСА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ – в скромната къща на баща си в Лозенец.
Недопускането му до изборите ще бъде голям срам за България, СВЕТОВЕН СКАНДАЛ, и ще докаже за кой ли път, че България се тъпче от комунистическият ботуш вече 25 години след провъзгласяването на псевдо-демокрацията у нас.
Най–тежки последствия този скандал ще има за опозицията /ако има такава/!
Ние питаме: “Защо ГЕРБ, или Реформаторският блок не протестират“?
СРАМ ЗА ВАС ГОСПОДА!!!
Изпълнителен Комитет на асоциацията РАДКО

Андрей Ковачев: Всекидневно се използва историята в Република Македония
за постигане на политически цели

2 Април 2014 | Агенция "Фокус" | Яница ТАНЕВА
Брюксел. Имаме филми, изложби, монументи, енциклопедии, какво ли не, с което всекидневно се използва историята в Република Македония за постигане на политически цели. Това каза евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев по време на дискусия „Документите говорят - съдбата на македонските българи” в Библиотеката на Европейския парламент, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „В тези документи се виждат страданията на македонските българи, техните жалби, несправедливостите, които са е случили тогава и защо е важно те да са част от архива на Европейския парламент. Когато имаме членове на Европейския парламент, занимаващи се с проблемите между две или повече страни, тези проблеми не са отсега. За да разбереш къде е началото на този проблем, трябва да знаеш историята, трябва да направиш своя анализ, да прочетеш оригиналните документи, а не интерпретацията в по-късни десетилетия от тоталитарен натиск и в условията на диктатура по друг начин, по който е била представена историята”, заяви Ковачев.
„Историята трябва да бъде базирана на обективните факти, артефакти и документи. Изключително съм радостен, че тези архиви на Теодор Димитров са част от архивния масив на библиотеката на ЕП. Не е достатъчно само да сложиш етикета си – аз съм експерт по Балканите, а би трябвало да се интересуваш от историята на този регион и защо имаме едни или други конфликти. Надявам се да има чуваемост, разбиране. Оставете историята на историците. Това не се случва. Напротив – историята се използва за политически цели”, посочи той.
Лазар Младенов, председател на Българския културен клуб в Скопие, добави: „Когато започна преходът в Македония, се обяви силен интерес за откриване на истината за Македония. Българско малцинство в Македония няма. Има осъзнати българи и неосъзнати българи”.
Евродепутатът от БСП Евгени Кирилов каза: „Гледаме на нашите македонски братя именно като братя. Тук става дума за нещо, което трябва да ни обедини около европейските стандарти. Тези, които са изградили кариера на антибългарска основа, да разберат, че тяхното време най-после е свършило. В Сърбия не чуваме подобни изявления. Виждаме много по-конструктивна политика за преодоляване на различията”.

За изложбата в ЕП и Андрей Ковачев

3 април 2014 г | Владимир Перев
Македонците се българи и България винаги е била от Черно море до Охрид, това е основната поръка на експозицията на материали и документи на евродепутата от ГЕРБ Андрей Ковачев, организирана в просторите на Европейския парламент. Тази поръка до македонските учени и политици, Ковачев и неговите колеги Станимир Илчев и Евгени Кирилов подкрепиха с изобилие материали и документи на европейски пътешественици от 19 и 20 век, като и с материали насловени “Жалбите на Македония“ които са документирани от Лигата на народите в Женева от двадесетите години на миналото столетие.
Македонската преса реагира на тия изјави на българските евродепутати, като и общо взето на съществуването на такава или подобна експозиция в рамките на европейските институции. Българите, чрез фамозния Договор за добро съседство искат да ни наметнат разрешение на трите главни проблеми между двете държави – проблема на езика, историята и малцинствата, по техно желание и да заличат македонската идентичност, посочва пресата. Това няма да разреши въпросите, ами напротив, ще влоши и така проблематичните отношения между двете държави и народи, реагира македонската страна.
Твърдото становище на македонската политика, очитава се и в текстовете в пресата, инспирирани от правителствени институции които отново инсистират на някакво македонско малцинство в Българина и зачитане на техните права, като реципрочност за даване елементарни права на българите в Македония, всичко това зачиненно с нови обвинения към София за нарушаване на човешките права в страната, която е вече членка на Евросъюза.

СКОПИЕ ШПИОНИРА БЪЛГАРИ ОТ МАКЕДОНИЯ

Неделина Анева, пратеник на в. „Преса” в Брюксел | В. „Преса”, брой 92 (798) от 4 април 2014 г.
Съветникът по политическите въпроси от посолството на Македония в Брюксел Трайче Рушев е заплашил българите от Македония, които са в Брюксел по покана на евродепутата Андрей Ковачев, че готвят досиета за тях и ще имат проблеми. Това разкри вчера Лазар Младенов, председател на Българския културен клуб в Скопие. Заедно с него е и Мирослав Ризински. Двамата помолиха вчера Ковачев за защита от страна на българската държава, защото македонските власти ги репресирали. Младенов разказа как останали без работа той и съпругата му, защото се представяли за българи.
В сряда късно вечерта в библиотеката на Европарламента официално беше представено дарение, направено от Ковачев, на книги с оригинални документи за историята на Македония.
„Това са документи на Обществото на народите за българската история от началото наминалия век с оригинали, които недвусмислено доказват българската идентичност на преобладаващата част от хората, населявали географската област Македония”, обясни Ковачев. Той беше подкрепен от своите колеги Евгени Кирилов и Станимир Илчев, определени от македонските медии като „жестоката бугарска тройка”. Директорът на библиотеката, който се опитваше да говори на български Алфредо Дефео, заяви че за него е чест Европейският парламент да притежава дарението с документи отпреди 1939 г. Внукът на Пере Тошев, Николай Тошев, разказа емоционално спомени за своя дядо и каузата муза Македония.
Неочаквано в публиката от около стотина души думата взе Трайче Рушев и обяви, че подобни събития в Брюксел не допринасят за подобряване на отношенията на Македония и България, а още повече ги развалят. През цялото време той демонстративно слушаше превода на английски със слушалки. По-късно обаче с „Преса” говори на ясен български език и обясни, че Скопие имало желание двете страни да правят общи събития в Европарламента, но българските евродепутати отказвали. „Това е лъжа, предлагали сме им и те отказват”, опроверга го по-късно Андрей Ковачев.
Македонският дипломат каза още пред „Преса”, че ако в ЕП продължават такива събития от българска страна, това още повече ще забави подписването на договора между Скопие и София. Любопитното е, че Рушев, който шпионира всяка проява на българите в Брюксел, се представя като роднина на Тодор Александров. Андрей Ковачев винаги му задавал един и същи въпрос: „Знаете ли какво е казал Александров? – Ако някой твърди, че не съм българин, ще му прережа гърлото”.

Ако не бяха Тодоръ Александровъ и Иванъ Михайловъ?

Отъ няколко дена по всички сръбски вестници въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония, алармирътъ, че Андрей Ковачевъ е представилъ въ Европейскиятъ парламентъ документи отъ 19 и 20 вѣкъ, въ които документи пише, че ние смѣ българи, а не сърбо-македонци!
Тѣзи документи сѫ отъ архива на Теодоръ Димитровъ, когато той е работилъ, като библиотекаръ на О.Н. въ Женева, Швейцария. Документитѣ сѫ познати, подъ името Жалбите на МАКЕДОНИЯ. Презъ седемдесетте години на двадесетиятъ векъ, Гнъ. Димитровъ посещава редакцията на вестникъ Македонска Трибуна въ Индианаполисъ Индина С.А.Щ., отъ кѫдето взима адреси на някой българи и имъ изпраща първитѣ материали писани въ списанието Жалбитѣ на Македония. Още тогава въ Торонто, вестникъ Бълъгарски Крѫгозори публикува началото на тази документация.
Документитѣ за които дигътъ врява сърбо-македонцитѣ сѫ писани отъ Македонскитѣ българи, които сѫ организирани въ България веднага следъ Илинденско-Преображенското въстание. Много отъ докумемтитѣ сѫ писани веднага следъ първата свѣтовна война. Инициатори на тѣзи документи сѫ Тодоръ Александровъ и Иванъ Михайловъ, които почватъ сѫпртивителното движение срещу сърбитѣ и гърцитѣ, които окупирътъ Македония и Тракия следъ войната. Голямъ приносъ за документитѣ допринасятъ и българскитѣ студенти отъ Македония, следващи по Университетитѣ на Европа следъ 1920 година.
Голяма частъ отъ тези студенти сѫ лично организирани отъ Иванъ Михайловъ, които ги насърчава въ Европа да пишатъ петиции и писма, да искътъ свобода на поробенитѣ Българи въ Македония и Тракия.
Следъ убийството на Тодоръ Александровъ 1924 г. самиятъ Иванъ Михайловъ отделя извънредно много врѣме, за подготовката на българскитѣ студенти отъ Македония по Европа и иска отъ тяхъ, да бѫдътъ посланницитѣ на поробенитѣ Българи!
Следъ организирането на Македонскитѣ българи въ Сѣверна Америка (1923г) въ М.П.О., тѣ самитѣ българи почватъ да испращатъ меморандуми до американскитѣ общественици, съ искане Македония да бѫде присѫединена къмъ България, понеже тогава болшинството на населението е българско.
Най-интересниятъ МЕМУРАНДУМЪ на М.П.О. е отъ 1956 година. Този документъ бѣ лично представенъ на Обществото на Народитѣ въ Америка отъ Ц.К. На М.П.О.
Ще трябва да сѫобщимъ на нашиятъ читателъ, че няколко български студента отъ Университета на градъ Торонто Канада, веднага следъ войната сѫщо така пишатъ мемурандумъ за сѫдбата на поробенитѣ българи.
Ние се питаме кѫде е проблема на сърбо-македонцитѣ които ежедневно дигътъ вряма, че въ документитѣ пишело, че ние смѣ българи, а не сърбо-македонци.
Ние питаме иманентнитѣ сръбски Удбаши, да ни представятъ документъ отъ нашитѣ войводи кѫдето тѣ сѫ писали, че тѣ не сѫ българи?
Интересното е, че много отъ документитѣ сѫ писани по инструкциитѣ на Тодоръ Александровъ и Иванъ Михайловъ.
Ще трябва да зададемъ въпросъ на БКП и Земеделцкиятъ сѫюзъ въ България, колко петиции писаха комунститѣ и земеделцитѣ въ защита на поробенитѣ българи отъ сърбитѣ и гърцитѣ?
Не е ли врѣме и тѣзи наши братя българи да кажатъ какво сѫ направили тяхнитѣ лидери презъ този периодъ на изпитание?
Г.Младеновъ 4.04.2014г.

СТАТИИ

Ханес Щайн: Социализмът – опасното възраждане на една идеология

Проф. Георги Фотев: Политиката е най-висшата човешка дейност

Швейцария е страната с най-конкурентна икономика в целия свят

Ценности и фундаментална ценностна промяна в модерните общества?

Вести от Македония, 31 март 2014г. - Владимир Перев

Забравени страници от българската литература: Завръщане, Димитър Талев

БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ МЕЖДУ ПРАВОТО, ПОЛИТИКАТА И НЕОТЛОЖНИТЕ ПРОМЕНИ

Капаните в договора за добросъседство с Македония

КРАТКА ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС И МАКЕДОНИЗЪМОТ

Les Bulgares du Canada - quelques réflexions

НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОЛИТИЧЕСКА МАНИПУЛАЦИЯ ПРЕЗ XX ВЕК

Когато мъченичеството беше начин на живот

СВОБОДАТА – УСЛОВИЕ ЗА ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО

"НАРОДЪТ" - СТЕФАН ПОПОВ

САМО С ФАКТИТЕ НА ИСТОРИЯТА БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕБОРИ С МНОГОПОСОЧНАТА АГРЕСИЯ НА МАКЕДОНИЗМА, твърди Панде Ефтимов – поет, публицист, общественик от Скопие

Панде Ефтимов от Скопие: КРАЙНО ВРЕМЕ Е БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ ДА СПУСНАТ МОСТОВЕ НА ПРИЯТЕЛСТВО

Какво не знаем за Борис III и неговия план да спаси страната през 1943г.

ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ КИРИЛИЦАТА - ТЯ Е БЪЛГАРСКА, НЕ СЛАВЯНСКА!

Спомени Пандо Младеновъ

ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА НА НАРОДА НИ ОТ 1913г. ЗАПОЧНА ДА СЕ ПОДГОТВЯ ОЩЕ ПРЕЗ 1901г.

Quo Vadis, Bulgaria?

Връзки

Младеновата правна фирма въ Торонто Канада

Още книги онлайн за Македония - библиотека "Струмски"

 

ГЛАС НА БЪЛГАРИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ

Целокупна България

Македонски наученъ институтъ

АРГО

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ  
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune