Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 125 - 2014 г.

Issue 125 - Year 2014

 

 

 
 

Градътъ на българскитѣ възрожденци които сѫбраха и написаха
БѪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПѢСНИ 1861г.

Този брой на Македонска Трибуна ще бѫде посвѣтенъ, на нашето българско минало и нашето бѫдещѣ, при влизането на сърбитѣ въ Европейскиятъ сѫюзъ. Много шумъ се вдигна, следъ като сърбитѣ ще почнатъ, своята подготовка за влизането въ Европейскиятъ сѫюзъ!
Българското външно министерство по-бърза, първо да покани сръбскиятъ външенъ министъръ да посети България! Предъ врътитѣ на БВМ въ София, той бѣ пострешнътъ съ плакатитѣ на младитѣ български интелектуалци, които искътъ Сърбия да ни върне Западнитѣ Покрайнини, които бѣха дадени на тепция отъ победителитѣ на първата Свѣтовна война (Англия и Франция по силата на Нюоскиятъ диктатъ).
Тази българска територия, както и тази отъ околноститѣ на градъ Струмица, бѣха дадени на несѫществуващтъ субектъ наричанъ Кралство, Сърба, Хървата и Словена. Това кралство несѫществува и сърбитѣ немогътъ, сами да искътъ да бѫдътъ наследници на нещо, което вѣче не сѫществува.
Непосредствено следъ променитѣ отъ 1990 година, които промени въобще не сѫ станали въ Майка България, Македонскитѣ Патриотически Организации, внесоха едно искане предъ настоятелството на Сѫюза на Македонскитѣ Братства въ градъ София България, да се иска сѫдесйствието на хърватитѣ и словенцитѣ, да се откажътъ отъ Ниоскиятъ диктатъ. Тогава покоиниятъ подпредседателъ на Македонскитѣ братства въ България се сѫгласи, да приготви текста за това наше искане,за да се върнатъ нашитѣ земи, които бяха дадени на сърбитѣ на тепсия! Представяки, това наше искане, тогава единъ отъ чиновницитѣ на МВР на Р. България ни отговори, че идеята е прекрасна, но въ българскиятъ парламентъ няма, кой да е представи?
Сѣга когато пиша за този периодъ си припомнямъ, че представитела на една партия на име АТАКА отново, едва ли не следъ двадисетъ години го представи!
Сѣга, когато България безъ да бѫде питана, отново почна да се хвърля на килима на сърбитѣ, че ние българитѣ безусловно ще помогнемъ на сърбитѣ да станатъ членове на Европейскиятъ сѫюзъ, ме кара да споделя съ нашиятъ любимъ читателъ, онова което ни писа отъ градъ Благоевградъ преди два дена, единъ журналистъ.
На журналиста зададохме следниятъ въпросъ?
Какво мисли, че ще стане следъ влизането на Сърбия въ Европейскиятъ сѫюзъ съ българското забутано сѣло Македония?
Ето и отговора на журналиста безъ каквато и да било редакторска намеса!
Ами много може да се разсъждава, за онова, което е останало като дух и като хора от някогашните славни български Западни покрайнини. Например дали има шанс за ревизия на Ньойския договор в тази му част, за която преди време се чуха доста гласове. Или пък, както и с Македония, можем да разчитаме на едно отворено европейско пространство, когато и двете страни ще станат членки и когато границите задължително ще станат по-хлабави и тези територии - по-достъпни за нас. Гледам че сегашният външен министър държи един по-твърд тон спрямо Македония и нейното Евро членство. От друга страна и Европа е показала, че разчита на нашата роля и принос в присъединяването на Западните Балкани. Дали ще можем да изтъргуваме това си положение, за да заявим по-ясно и да защитим нашите национални интереси? Или големите батковци в един момент ще ни натиснат главите надолу и ще ни накарат да си ядем оная работа? Сърбите напъват за Европа - трябва им отваряне, трябват им инвестиции, партньорства и признание. Знам само, че и една десета да получат в сравнение с нас, те ще съумеят да умножат ефекта й за себе си сто пъти по-добре от нас. За тях е важно и в процеса към Европа да са едни гърди по-напред от Македония. Така ще запазят влиянието и контрола си върху нея и няма да изпуснат инициативата на въздействие върху нея на България. И накрая - според мен да се прегръщаш с Белград и в историята, и сега, за нас означава да се прегръщаш с невярна жена, която ще ти измени с първия срещнат. Толкова пъти ни са забивали нож в гърба, че трябва да бъдем много внимателни с тях. В края на краищата - какво е България: разединена, пълна с вътрешна омраза, но все пак стратегически най-добре стояща на Балканите. А Сърбия стана онова, което щеше отдавна да представлява, ако не беше комунистическата идея за федерацията Югославия, която те използваха заради своя национализъм. А именно - един териториален запъртък, който векове наред е стоял в сянката на някога мощната българска държава и я гледал злобно и завистливо, както едно време децата в Мосомище и в Хаджидимово, които ядяха филии мисирен хляб, гледаха тези, които ядяха пшеничен. Поздрави се!
Това е което ни написа бившъ кореспондентъ на Пиринско Дяло, за което му благодаримъ.
При този възелъ и при тази кървяща рана Македония, ние отново смѣ изправени предъ онова което трябва да правимъ за да спасимъ нашета любима България отъ сръбското посегателство върху всичко българско.
Край на писмото отъ Кореспондента на Пиринско Дело въ Благоевградъ
Ние българитѣ ще трябва да пре-прочетемъ чертежитѣ на сръбскитѣ фанатици, като ИЛИЯ ГРАШАНИНЪ, които още преди освобождението на България презъ 1844 година, чертае какъ отъ насъ българитѣ може да направи сърби!
Ще трябва да пре-прочетемъ и онова, което е писалъ сръбскиятъ дипломатъ Стоянъ Новаковикъ до сръбското външно мнистрерство отъ Цариградъ!
Днесь Югославската република Македония се управлява отъ ученицитѣ, на сърбина Стоянъ Новаковикъ. Отношенията на Майка България съ тѣзи сърби, които иматъ маана, когато говорятъ сръбски и мислятъ, че управляватъ поробена отъ сърбитѣ Македония, ще се влошавътъ!
Нещата никога няма да бѫдътъ нормални докато ,ние не искаме отъ сърбитѣ да вдигнатъ рѫцетѣ си отъ Вардарска Македония.
Това сърбитѣ няма да го направятъ! Няма да го направятъ понеже тѣ имътъ свойтѣ сѫюзници по Европа, които още сѫ въ Версайскиятъ конакъ и мислятъ, какъ да делятъ победенитѣ даржавички!
Тѣзи даскалчета, които сѫ въ сръбското МАНУ въ градъ Скопие МАКЕДОНИЯ НИКОГА НЯМА ДА СЕ откажътъ, отъ онази сръбска доктрина, че тѣ не сѫ ,,македонци! Тѣ ще си останатъ македонци отъ Югословенски произходъ, въпреки, че няма Югославия. Днесь Македония е Югославия въ най-грубиятъ и вариянтъ.
Гръцкиятъ външенъ министъръ предъ сената въ Франция се отказа, отъ делене на Вардарска Македония съсъ сърбитѣ! Той призна, че езика за които спекулиратъ македонцитѣ отъ Югословенски произходъ е единъ псевдо македонски езикъ (лъжливъ македонски езикъ). Най- важното е, че Гнъ. Венезелосъ призна, че въвъ Вардарска Македония, никой не говори гръцки! Трябва да му припомнимъ, че онези отъ гръцкитѣ партизани, които още сѫ живи, говорятъ гръцки и мечтаетъ за някаква си комунистическа Гърция!
Желанието на Никола Груевски, чието дядо е гръцки герой, да прикачва Вардарска Македония към неговата любима Сърбия няма бѫдеще! Тази негова идея, за общи дипломатически представителства съ сърбитѣ, сѫщо така няма да е бѫде! Няма да е бѫде, понеже има много ЧЕРНИ котки, които албанцитѣ ще имъ пуснатъ по пѫтя за Бѣлградъ!
Албанцитѣ изгониха сърбитѣ отъ Косово, сѣга остава да изгонятъ и българитѣ отъ Вардарска Македония.
Сръбскитѣ даскалчета, драскатъ протимъ България и българитѣ въвъ Вардарска Македония, но не виждатъ, че албанцитѣ стигнаха до Вардара и управявътъ Македония днесь? Каква сръбска слепота, да гледъшъ и да не можешъ да видишъ албанцкитѣ знамена по цялата западна часть на Вардарска Македония?
Г.Младеновъ за редакцията 31.01.2014

Владимиръ Перевъ скѫса дипломата на професора Чавдаръ Мариновъ въ столицата на Вчерашната и Днешната Югослвска Република Македония!

Тукъ даваме цялиятъ текстъ на въпроситѣ които е задалъ Гнъ. Перевъ на ИМАНЕНТНИЯТЪ БЪЛГАРСКИ ПРОФЕСОРЪ, безъ каквато и да е редакторска намеса.
Днесь въ градъ Скопие бѣ представена книгата на Чавдаръ Мариновъ озаглавена Македонскиятъ въпросъ отъ 1944 г. до наши дни! Отлично представена, тази книга е частъ отъ научната десертация на автора представена въ Франция! Книгата бѣше представена отъ организацията СОРОСЪ въвъ Вардарска Македония. Модераторъ бѣше директорътъ на тази организация г-нъ. Владимиръ Милчинъ а лични исказвания имаха академицитѣ Трайко Стаматовски и Иванъ Катаржиевъ, значи за началото всичко е много ясно!
Катаржиевъ говореше 40 минути, като да се намираше въ Университета кѫдето придаваше лекция! Следъ това думата е взема Трайко Стаматовски, ама следъ десетина минути, следъ пълна тишина, която царуваше въ залата, азъ му викнахъ на Милчинъ.. Аманъ бѣ Владе, Дай тѣзи МЕТУЗАЛЕМИ нека съкратятъ малко,това нещо вѣче го слушамъ четиридесетъ години. Следъ като Трайко Стаматовски престана да говори, две три думи каза Жарко Траяновски, които е членъ на настоятеллството на организацията на СОРОСЪ, следъ това това взема думата самиятъ авторъ Чавдаръ Мариновъ! Той говореше отличенъ македонски по-добре отъ моятъ приятелъ Ристо Пецевъ отъ Струмица, Македонскиятъ езикъ на Гнъ. Мариновъ бѣше по-добъръ отъ македонскиятъ езикъ на цяла Источна Македония!
Следъ това почна дискусия и се спомена, че врѣмето е късо и трябва да се сѫобразяваме съ дискусията.
Нормшално азъ пръвъ се явихъ за искане на думата и веднага ми бѣ предоставенъ МИКРОФОНЪ!
1. За начало му казвамъ на Гнъ. Мариновъ, Вашета книга е добра, ама има недостатаци, Вие иматѣ печатано въ спиание въ България, а онова което иматѣ печатано тамъ въ България, го няма въ Македонската Ви книга! За примеръ ще спомена, че въ тази книга никѫде не говритѣ за решенията на КОМОИНТЕРНА отъ 1934 г.. Докато тази информация е има въ Вашитѣ български текстове, и е много добре и колтурно обяснено! Добре е да се каже за македонизиране на Пиринскиятъ край на България, ама никѫде я нема ролята на сръбскитѣ комунисти и УДБА въ Македония! Дали някога стѣ чули за македонскиятъ законъ за НАЦИОНАЛНА ЧЕСТЬ и неговитѣ последици за македонскитѣ българи! Трябва да се говори и за населението въ Македония, организирано отъ нашитѣ сръбски братя!
Настана мъртва тишина...
2. Кой Ви е информиралъ и отъ кѫде знаетѣ, го питамъ Гнъ.МАРИНОВЪ ДИРЕКТНО, ВЪВЪ Вашета книга да пишетѣ, че власта на Любчо Георгиевски е била българофилска и отъ кѫде знаетѣ, че Любчо има български паспортъ? Това сѣ бедни подмятания, които не личътъ на наученъ деецъ! Ако работиме така, сѣга азъ да Ви питъмъ, дали тѣзи сведение за правителството на Любчо и неговиятъ паспортъ сѣ Ви дадени отъ Белградската или Скопската УДБА?
3. Няматѣ достатъчно познание, нито данни да пишетѣ за МПО. Провидни Ви сѫ приказкитѣ, като българскитѣ комунисти и МПО-националисти сѫ се здружили противъ македонскиятъ идентитетъ! Истина е, че имало контакти, истина е, че Христо Анастасовъ и Христо Низамовъ сѫ били въ София и имали контакти съ българскитѣ институции и приемъ отъ Георги Колишевъ, но тезата, че комунисти и фашисти- че били заедно не държи! Не занетѣ, Анастасовъ и Низамовъ отъ София не сѫ се върнали въ Северна Америка, но отишли за няколко дена на поклонение при Ванчо Михайловъ. Отъ срещата няма протоколъ, а има исказване на Христо Анастасовъ въ които казва, когато сѫ се връщали отъ Римъ за Америка, той отъ срамъ поискълъ съмолета да падне въ Атлантическиятъ Океянъ! Значи не всички сѫ фашисти като комуниститѣ!
4. Господинъ Мариновъ му казвамъ азъ, че съмъ челъ и други Ваши трудове, кѫдето се обръщатѣ и пишетѣ за РАДКО. И тукъ нищо не Ви е ясно! За да знаетѣ, Радко бѣше организация на ОКОЛО 200 ДУШИ, ОТЪ МАГИСТРИ НА НАУКИ ДО НЕЪГРАМОТНИ СЕЛЯНИ! РАСПОЛАГАШЕ СЪ КАПИТАЛЪ ОТЪ 34.000 ГЕРМАНЦКИ МАРКИ, всички получени отъ дарители отъ Македония, безъ нито единъ динаръ отъ чужбина! РАДКО БЕШЕ ПАТРИОТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО заедно е затвориха комунисти и фашисти. Арно ама на сѫда въ Страсбургъ за човешки права, оргшанизацията победи сърбо-македонизма и правителството на Днешната Югославска Република трябва да плати една минимална сума за обезщитение! Македнската властъ никога не пре-регистрира здружението РАДКО ЗА РАСТУРЕНЕТО. СѪДЕБНИЯТЪ ПРОЦЕСЙЪ на РАДКО участваше и го водеше Ягнула Куновска, която следъ това бѣ възнаградена съ мѣсто въ парламента. Затова РАДКО се регестрира въ България и колко да знаетѣ, предъ една седмица подписа договоръ съ Меглена Кунева и Димитъръ Бечевъ, който е високъ функционеръ на СОРОСОВАТА ФОНДАЦИ ВЪ БЪЛГАРИЯ. ОТ СРТАНА НА РАДКО поддписникъ е и Георги Младеновъ, оня Младеновъ за които Вие въ книгата Ви пишетѣ като за националистъ и не знамъ какво друго! И сѣга на края вички сѫ едни и сѫщи фашисти и комунисти! Само Вие все още не пишетѣ за проблемитѣ отъ наложеното сръбство въ Македония, въпреки, че това трябва да Ви бѫде първата задача.
Това бѣеше и залата потъна въ мълчание. Следъ това искаше думата Рамаданъ Рамадани, за да пита нещо за албанцитѣ и помацитѣ, но никой другъ не поиска думата за дискусия? Имаше единъ купъ анти българи, предводени отъ Ристо Никовски, ама никой нищо не каза. Азъ си заминъхъ самъ изоставенъ отъ всички, никой не се поздрави съ менъ, а почти всички ги познавахъ.

Промоцията на книгата и дебат: "Македонският въпрос от 1944 г. до днес" от Чавдар Маринов (Видео)

"Обект Тутунар" е документален филм за лустрацията в Македония през погледа на журналиста Владимир Перев (Видео)

Македония, последниятъ проектъ на Коминтерна!

На първи фев. 2014 година бѣ представенъ филмъ въ България съ горното заглавие по BTV. Филма се отнася, до преброяването и насилственото деклариране на българското население въ Западната частъ на България за македонско .
Много хора побързаха да ни информоирътъ за този филмъ, а някой даже ни помолиха и да напишемъ нещо като рецензия!
Този филмъ е втория които до някѫде, третира въпроса съ какъ отъ българи изъ единъ пѫть станахме македонци?
Първиятъ е филма, на Милена Милотинова, за която трябваше автора да се подписва, за да дойде въ Канада и направи проучване на темата македонизацияата на българитѣ въвъ Вардарска Македония!
Гледайки филма по ЮТЮБ, човека които наблюдава филма остава съ впечатлението, че македонизацията е правятъ сърбитѣ, съ целъ да направятъ цялиятъ български народъ сръбски! Въпреки, че това е подбудата на сърбитѣ, не само отъ българитѣ въвъ Вардарска Македония да направятъ сърби, ами и отъ всички българи въ България!
Преди да хвърляме вината, само на сърбитѣ и на Коминтерна, ще трябва да се поразходимъ по страницитѣ на нашето българско минало и се обедимъ, че за жалостъ, цялата комунистическа партия има вина и то много по-голяма, отъ колкото ние бърлгаритѣ смѣ готови да имъ препишемъ само на сърбитѣ!
Въ филма, за така наречената македонизация липсва началото! Началото, Може да се прочетѣ въ майският МАНИФЕСТЪ ОТЪ 1924 ГОДИНА и то, по-специялно, натиска отъ страна на българскитѣ комунисти въ този документъ, да се сложи думата македонски народъ.
Отказа на професоръ Милетичъ, който е въвъ Виена, съ делегацията по това врѣме показва, че той е познавалъ сръбското мислене за Македония повѣче отъ колкото му се дава кредитъ въ българската история. Въ филма липсва ролята на ВМРО Обединена, която следъ втората свѣтовна война е изцяло въ рѫцетѣ на сърбитѣ!
Въ филма липсва най-важното, а това е ...Дебата въ българскиятъ парламентъ, отъ страна на земеделскиятъ народенъ представителъ на име Борисъ Ченджиевъ отъ градъ Неврокопъ. Този народенъ представителъ, провокира българскитѣ комиунисти въ парламента тогава, да обеснятъ на българитѣ въ Пиринскиятъ край на България, защо имъ сменя националността отъ българи въ македонци? Въ научниятъ трудъ на Доцентъ Стоянъ Германовъ, ясно и разбрано е написано, че само Михайловиститѣ сѫ били противъ македонизацията на българското население въ Западната часть на България!
Въ филма липсва и ролята на Македонскиятъ Народенъ сѫюзъ отъ Америка и Канада!
Ние българитѣ, ще трябва да прочетемъ какво сѫ писали тѣзи наши братя българи по Америка, които отъ българи сѫ станали Югословени по народностъ и македонци по раса.
Никой не бѣ чулъ за Тито, когато бащитѣ на тѣзи които управляватъ България днесь, пишеха защо не сѫ българи 30 Юни 1934г..
Не се споменава въ филма и защо БКП сѫздаде Македонскиятъ литературенъ кръжокъ презъ 1938г.?
Въ първата серия на филма липсва и сѫпротивата срещу македонизацията на българитѣ въвъ Вардарска Македония.Тази сѫпротива се водеше край Вардара пакъ отъ българитѣ Михайловисти (прочети www.novamakedonija.com.mk 25.09.2009g).
Не отдавна единъ отъ сръбскитѣ даскали на име Трайко Стаматовски призна, (31.01.2014) че безъ комунизма ВЪВЪ ВАРДАРСКа Македония, нямаше да има македонци а най-малко и македонски езикъ, които езикъ е една сръбско-българска какофония.
Но все пакъ, този филмъ поясни нещо, което все още се премълчава, отъ БКП, като предателство за, което тѣ комуниститѣ сѫ сами виновни!
Г. Младеновъ за Македонска Трибуна отъ Торонто 9.02.2914 година.

Македонобългарската политическа организация "РАДКО" се присъедини
към Реформаторския блок

дата: 15 Януари 2014 г.
Това стана вчера - 14 януари 2014 г. в музей - галерия "Класика" : Венелин 32 / ъгъла с Каравелов, зад турското посолство. Приканваме всеки , който желае да се отбие при нас и да получи копие от Споразумението! Журналисти, вие сте на ход.
СПОРАЗУМЕНИЕТО БЕ ПОДПИСАНО ОТ :
1. РАДАН КЪНЕВ - лидер на ДСБ ;
2. МЕГЛЕНА КУНЕВА - лидер на Движение " България на гражданите" ;
3. ДИМИТЪР БЕЧЕВ - ръководител на външно-политическия съвет на Реформаторския блок ;
4. ГЕОРГИ ГЕНОВ - член на ЦК на РАДКО и пълномощник по воденето на преговорите ;
5. Виолета Панайотова - зам. главен редактор на Исторически преглед.
Така, след близо пет - месечни преговори, този обнадеждаващ договор стана действителност. Реформаторският блок обещава да защитава всички права на македонските българи и най-вече : тяхната КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ.
" РАДКО", вече като член на коалицията, ще помага с всички сили за спечелването от Реформаторите на предстоящите предсрочни избори, както и тези - за Европейския парламент. Оргенизацията ще следва Административно - правните реформи, предвидени от РБ и всички други начинания в сферата на обществено-политическия живот. Ще се бори за подобряване положението на всички българи по света. Ще привлича в Блока представители от: Западните покрайнини, българи в Албания и Косово; Бесарабия и Банат; Северна Америка, Аржентина, Бразилия и прочие...

Реформаторския блок подписва споразумение с РАДКО (Снимка)

България е била най-голяма при Самуил

08.01.2014 | ДНЕС
Цар Самуил е относително добре осветен от древните хроники за неговото дългогодишно управление на страната. Това е поради факта, че той води продължителна половинвековна война за отстояване на независимостта на България, преминала през тежки и кръвопролитни сражения и перипетии. Естествено, древните хронисти от различен произход - византийски, български, сръбски, арабски, западноевропейски, са забелязали тези неща и са ги отразили в хрониките си.
Какво ни разказват древните източници? Те са единодушни, че при падането на българската столица Преслав през 971 г. и пленяването на българския цар Борис Втори (969-971 г.), съгласно тогавашните закони е трябвало на византийския император да се подчинят всички области на България, незасегнати от военните действия, каквито били западните и централните райони на страната. Те обаче отказали да се подчинят на византийския император и обявили, че България си остава независима държава. Така византийците заели само една тясна ивица земя покрай Черно море до столицата Преслав и до Силистра.
Всички хронисти пишат изрично, че това е станало под ръководството на Самуил, син на "велемощния комит Никола". Според византийците България имала общо 11 области - една столична и 10 други в провинцията. Комит Никола е бил областен управител на най-важната българска област от геостратегическо значение - Средец, днес София.
Българите започнали контранастъпление срещу завладените области през 976 г. с въстание на бившата столична област, ръководена от болярите Боян и Петър. Самуил веднага им се притекъл на помощ с българската армия и освободил не само завладяната от византийците столична област, но и отвъддунавските български владения. Той продължил, а византийците се опитали да насъскат срещу него по стар свой обичай погранични народи, най-вече сърбите. Но Самуил с безмилостен удар покорил всички сръбски княжества. Предприел и дълбоко настъпление на юг в Гърция.
През 986 г. новият византийски император Василий Втори предприел мощен поход срещу България и бързо стигнал Средец, като предварително отвлякъл с демонстративен десант край Солун малка византийска армия, водена от Ашот Арунит, която Самуил разбил, а самия него пленил. С ужас обаче разбрал, че византийската армия вече е обкръжила Средец от всички страни. Там бил брат му Аарон, който не се предал и оказал яростна съпротива.
Византийската армия била нападана от гарнизоните на крепостите по Стара планина и Витоша, при днешните Бояна, Драгалевци, Кремиковци и т.н. Самуил тръгнал с ускорен марш по долината на Струма към Средец. Византийският император Василий снел обсадата и бързо тръгнал към Пловдив. Някъде към Дупница, носеща тогава много по-красивото име Дубница, свил по пътя към самоковското поле и излязъл пред византийците в района на крепостта Траянови врата, над днешния тунел на магистрала Тракия. Пътят на византийската армия бил преграден, а в тила и идвал Аарон и цар Роман с войските на средецкия гарнизон и на крепостите в планините от Шоплука.
Оттам нататък съдбата на византийската армия била решена. Притисната от две страни,
цялата византийска армия била избита, с изключение на една арменска рота, която по незавардена от българите пътека успяла да измъкне императора. Така след 986 г. Самуил станал пълен господар на полуострова. Неговите войски проникнали дълбоко на юг в континентална Гърция, завзели град Лариса, откъдето Самуил си избрал жена и пренесъл мощите на много известния тогава светец Ахил в построена от него базилика на остров на Преспанското езеро, където бил един от летните му дворци.
Много чуждестранни историци, които се занимават с тази епопея казват, че България именно тогава е била най-голяма по територия, а не при цар Иван Асен II и при Симеон Велики. И това наистина е така. Самуил владеел освен днешните български земи и цяла Северна Гърция до Лариса, също Сърбия и Босна, Черна гора, цяла Албания с главния й град тогава Дуръс. Също земите на днешна Румъния и тези на днешна Молдова и Южна Украйна.
В този период на най-голяма българска мощ. Самуил имал всички основания да вземе властта, но твърдо спазвал закона при жив цар нищо да не се прави. Затова и не свалял цар Роман от власт. Оказало се обаче, че цар Роман не може да има наследници.
През 992 г. цар Роман отново бил пленен от византийците и хвърлен в затвор в Константинопол. Пет години по-късно от българското разузнаване пристигнали сигурни вести, че цар Роман е умрял във византийския затвор. При отсъствието на друг законен претендент за трона, през 997 г. Самуил бил тържествено коронясан за български цар
Тогава получил напълно законно основание да ръководи България, макар да правел това от 981 до 997 г. в качеството си на върховен главнокомандващ българските войски. Арабските летописци точно така го наричат - Гулям (с "у" , а не с "о"), което означава главнокомандващ.
Известно е също, че в една от битките при река Сперхей Самуил е бил тежко ранен - счупена му е била едната ръка, а после зараснала неправилно, та останал полусакат.
През 1001 г. Византия се съвзела и предприела отново атака към бившата столична област на България. Тогава били превзети Плиска и Преслав, но по това време те били само големи градове, защото Самуил преместил столицата си от Средец в Охрид по военностратегически причини. Средец бил на главния военен път между Константинопол и Белград и византийските войски лесно и бързо можели да стигнат дотам.
Самуил оказвал яростна съпротива на византийците, победи и поражения се редували с нечувана скорост. Но през 1014 г. отново бил подмамен с основните войски към Солун, откъдето се очаквало император Василий Българоубиец да нахлуе в България. Византийците обаче нахлули през Рупелския проход, бързо преминали Петришко поле и на входа на Струмишкото поле били пресрещнати от каменно-дървена стена - дема, характерно отбранително средство на българите.
Демата отбранявали запасни войници, които като видели, че са обградени, се предали след кратко сражение.
Василий Втори, който също бил много възрастен като Самуил, изпратил напред елитните части на армията си, ръководени от неговия любовник Никифор Вотаният (Василий Втори е бил гей - б.а.). Но в разгорялото се сражение с елитните български части, ръководени от сина на Самуил - Гавраил Радомир, Никифор Вотаният е бил убит лично от него и изтърбушен с копие.
Василий Втори отново е трябвало да отстъпи, но разгневен от смъртта на любовника си, извършил нечувано дотогава деяние, ослепявайки пленените български войници, преди да се изтегли. Древните хроники говорят, че те са били 15 000 души. Но напоследък историците силно се съмняват в този брой, познавайки склонността на византийските писатели да слагат по една нула на убитите или пленените български войници при една победа. Освен това изглежда невъзможно една дема да бъде отбранявана от толкова много народ. Обикновено се отбранява от 1000- 2000 войници. Затова най-вероятно ослепените са били 1500 човека.
Самуил починал от инфаркт на 6 октомври 1014 г. Тялото му било пренесено в саркофаг в базиликата, която той построил и вграден в една от стените й. Там по-късно погребват и следващите български царе - сина му Гавраил Радомир и племенника му Иван Владислав.
Костите на цар Самуил са намерени от гръцкия археолог Муцопулус през 1969 г. и се пазят в сейф (а не в експозицията) на византийския музей в Солун.
БОЖИДАР ДИМИТРОВ, директор на НИМ пред "24 часа"

СТАТИИ

Жалба на асоциацията РАДКО до Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) от 04.01.2014г.

Последни новини от Вардарска Македония

СВОБОДАТА УСЛОВИЕ ЗА ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО

"НАРОДЪТ" - СТЕФАН ПОПОВ

БЕЗСПОРНИ ФАКТИ ЗА ЗЛОВЕЩИЯ ОБРАЗ НА ЙОСИП БРОЗ ТИТО

Какво не знаем за Борис III и неговия план да спаси страната през 1943г.

Стенограма от разговорите на Тодор Живков и Кръсте Цървенковски от май 1967 г.

Социален консерватизъм или недовършената архитектура на българския политически живот

ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ КИРИЛИЦАТА - ТЯ Е БЪЛГАРСКА, НЕ СЛАВЯНСКА!

Мнение за прикачване на Вардарска Македония къмъ Р.България

Позицията ни към Скопие: Един народ в две държави"

Позиция на асоциацията РАДКО от 15 януари 2013г.

БУРНА ЕПОХА 1941-1950г.
Спомени отъ Никола Шайковъ

Истината за Македония от първо лице - от жив свидетел

Отровното сeме на Коминтерна

България все още е под съветска ментална окупация, а Македония под югославска

СПОМЕНИ ОТ ЗАТВОРИТЕ И НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - Григор Симов Божилов

Спомени Пандо Младеновъ

ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА НА НАРОДА НИ ОТ 1913г. ЗАПОЧНА ДА СЕ ПОДГОТВЯ ОЩЕ ПРЕЗ 1901г.

Quo Vadis, Bulgaria?

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ  
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune