Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 123 - 2013 г.

Issue 123 - Year 2013

 

 

 
 

Изгледъ на Ново село отъ Исарътъ

Отворено писмо до професоръ Joseph Schallert и Коста Пеевъ

Уважаеми Професоръ Schallert,
Преди да почна това писмо, трябва да Ви се извиня, че моятъ английски, не е на ниво и понеже отъ вашата сказка (27.10.2013г) въ градскиятъ центъръ, (In East York) останахъ съ убеждението, че Вие говоритѣ македонски затова Ви пиша на български.
Въвъ Вашета сказка, Вие говорихтѣ за македонски езикъ въ нашето дълечно българско минало. Вие ни върнахтѣ назадъ, въ онова врѣме, когато ние бехмѣ подъ Отоманско робство. Направи ни впечатление, че Вашето доказателство, че ние смѣ македонци и че по онова врѣме, имало македонски езикъ, се дължи на доказателство въ няколко страници и то написани на гръцки. Както писахъ, английски незнамъ добре, а най-малко и гръцки. Четейки текста, които Вие представихтѣ, неможахъ да прочета думата Македония. Лошо впечатление ми направи и факта, че Вие исползвахтѣ материали, само отъ даскали писани въ Бившата Югославска Република Македония!
Ще трябва да Ви направя забележка, че всички думи които употребявахтѣ и наричахтѣ македонски ще ги намеритѣ въ българскиятъ речникъ днесь!
Вие споменахтѣ и името на починалиятъ български изледователъ, сега покойникъ Благой Шклифовъ, които изследваше българскиятъ говоръ въ Косторско. Вие споменахтѣ неговото име безъ да ни сѫобщитѣ, името на неговиятъ трудъ и страницата кѫдето той пише, че въ Косторско се говори на македонски езикъ, а не на български? Вие говорихтѣ като сръбскитѣ даскали въ Скопие, които когато пишатъ,сѫобщаватъ, че сѫ чели Карнегиевата комисия и онова което сѫ написали за причинитѣ на първата и втората Балканска война (1912-1913г). Тѣзи сръбски загарета (така ги нарича даскалитѣ въвъ Вардарска Макеодния бившиятъ Примиеръ на днешната Югославска република Македония Гнъ. Любчо Георгиевски), тѣ тѣзи сръбски даскалчета пишатъ, че сѫ чели материалитѣ на Ноелъ Брайлсфордъ писани презъ 1906 година, но никѫде не сѫобщаватъ на своятъ читателъ, какво пише въ тѣзи книги за които пишътъ, че сѫ ги чели?
Вие говорихтѣ, че имало македонски езикъ по врѣме на шестнадисетиятъ вѣкъ? Ние искаме да Ви припомнимъ, че никѫде въ архивитѣ на Отоманската империя няма споменато македонски езикъ нито и македонска нация!
Ние намираме за нужно да Ви сѫобщимъ и следното, че когато сърбитѣ и гърцитѣ окупираха Македония презъ 1913 година, тѣ затвориха български училища и български черкви! Тѣзи сѫбития сѫ публикувани по страницитѣ на Карнегиевата комисия която изследва проблемитѣ за дветѣ войни.
Ние Ви задаваме още единъ въпросъ? Ако е имало македонски езикъ въ миналото, защо тогава следъ втората окупация на Вардарска Македония, (1944г) ще трябваше да се събирътъ три комисии и правятъ някаква си македонска азбука? Правеха правеха, та вземаха сръбската азбука която сърбитѣ наложиха въ самата Вардарска Македония!
Въ цялата Ваша сказка Вие използвахтѣ, само една сръбска дума и то която Ви е казало едно сръбско даскалче, което Ви е развеждало по улицитѣ на градъ Скопие!! Думата е Прашалникъ чиста сръбска дума! Защото хората въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония казватъ ВЪПРОСНИКЪ.
Ние не намираме за нужно да продължимъ съ това което Вие фалшифицирахтѣ. Но ще Ви проипомнимъ какъ предъ Васъ, Коста Пеевъ фалшифицира, онова което ние знаемъ, като БѪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПѢСНИ отъ братя Миладиновци писани 1861 година, Той предъ Васъ и всички други фалшифицира и БѪЛГАРСКИТѢ НАРОДНИ ПѢСНИ нарече ги македонски предъ всички присѫстващи!
Интересното дойде, следъ вашета лекция по сърбо-македонски! Всички които се завъртяха около насъ, почнаха да се хвалятъ, кой по добре говори български!
Ето и единъ цитатъ отъ единъ, които се доближи до менъ! Вижъ какво господине, искамъ да тѣ прашамъ нещо? Веднага единъ до този човекъ, по-бърза и му одговори. Стига съ този сръбски! Ще му кажешъ Господине имамъ нещо да Ви запитъмъ? Почнаха всички да се хвалятъ, кой по-добре говори български! Безъ да бѫде запитанъ, единъ почна да ни убеждава, че въвъ Вардарска Македония има единъ Милионъ Българи. Ние не ги питахме това! Тѣ сами ни казаха това.
Другъ ни запита? Дали знаемъ на коя дата отъ българи ни направиха македонци?
Ще Ви напиша и онова което ми каза председателътъ на Историческото дружество Братя Миладиновци. Той побърза преди да почнетѣ ми каже, че ние смѣ сѫщитѣ хора на които Вѣликитѣ сили туриха граница и не разделиха. Нито го питахъ, нито ме познаваше.
Бързахме понеже отивахме на гробищата, кѫдето е погребънъ дядото на Борисъ Трайковски. Дядото на Борисъ Трайковски се казва Любенъ Трайковъ. Едно момче отъ Университета на Торонто, бѣ задало въпроса на покойниятъ Борисъ Трайковски, защо дядо му е Трайковъ, а той Борисъ е Трайковски? Поколийниятъ Борисъ Трайковски, не му отговорилъ, но казалъ на председателътъ на българскиятъ парламентъ (Гнъ.Гержиковъ), че съ българското име Трайковъ, едва ли ще би билъ намерилъ работа, като адвокатъ въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония.
Съ почитъ Г.Младеновъ 30.11.2013 Baie de Bouchtouch N.B

Георги Марков: Крайно време е в Скопие да се освестят и да престанат да представят значителна част от българската история за своя
Акад. Георги Марков - историк, в интервю за предаването
Това е България на Радио Фокус

7 Декември 2013 | Радио "Фокус", "Това е България"
Водещ: Повече от половината българи (57,2%) подкрепят присъединяването на Македония към Европейския съюз, но са на мнение, че това трябва да стане след подписването на договор за добросъседство и решаване на спорните въпроси, сред които са историята и дори територията. В същото време българите имат положително отношение към македонците, което може да се обясни и с преобладаващото мнение, че те са от български произход. Положително е отношението и към македонските власти. Данни са от изследване на агенция АФИС, проведено в периода 2226 ноември тази година сред 1050 души по поръчка на евродепутата от БСП Евгений Кирилов. Изводите от проучването ще коментираме с историка академик Георги Марков. Как оценявате резултатите от изследването, академик Марков? Очаквахте ли подобни категорични данни?
Георги Марков: Да, за мен това бяха очаквани резултати, защото те бяха сравнени с резултати от предишни години, като се оказа, че сега вече има един изход от тази братска разпра, така да кажа, с нашите заблудени братя по Вардар, да бъде сключен предварително договор за добросъседство и там да бъдат изяснени предварително нашите взаимоотношения в Европейския съюз, защото ако на техните управляващи, аз не говоря за населението, техните управляващи смятат, че в Европейския съюз могат да повдигат претенции за така наречено македонско малцинство в България или пък да не допускат българите във Вардарска Македония да се изявяват и да бъдат признати за такива, те явно, че тези управници много са сбъркали и аз се радвам, че има известна приемственост, както с предишното правителство, така и с една конференция, която ние направихме пак с евродепутатите през май миналата година.
Водещ: Често ставаме свидетели на действия на македонските власти, които далеч не отговарят на критериите за добросъседство. След издигането на паметници на български исторически личности в Скопие издигнаха паметник и на сръбския крал Стефан Душан и на Йосип Броз Тито. Това как да го тълкуваме?
Георги Марков: Има сред върхушката в Скопие една югоносталгия, я наричат, тъй като Обяснимо е Тито е бащата на македонската нация след Втората световна война, но пък трябва да се знае, че тази нация има кратка история. Не може да посягат на Българското Възраждане и на Средновековието. Няма да говоря за античността. Там вече спорът е с гърците. Крайно време е да се освестят в Скопие и да престанат да представят една значителна част от българската история за своя. Ето, сега следващата година ще отбележим 1000 години от смъртта на цар Самуил. Те ще го отбележат като цар на македонците, а ние, както си е бил, като цар на българите. Няма как да се помирим на тема история и да ставаме съучастници в техните фалшификати.
Водещ: Смятате ли, че мнението на българите, изразено чрез резултатите от това изследване, съвпада с активната позиция на управляващите у нас?
Георги Марков: Казвам определено, тъй като дълги години ред правителства нямаха своя последователна политика спрямо Република Македония. Известно е, че ние признахме първо Република Македония като, дори нейното име в Конституцията, не както е от международните отношения и очаквахме да се затоплят. Имаше известно затопляне на отношенията при правителството на Любчо Георгиевски, но ето как вече при това правителство на Груевски в Скопие отношенията се изострят, те говорят едно, правят друго. Една антибългарска пропаганда, която се вихри на всяка годишна, ето 70-годишнината от спасяването на българските евреи те я превърнаха в годишнина от неспасяването на евреите във Вардарска Македония и в Беломорска Тракия с редица за фалшификации и с филмова пропаганда, така че аз също съм на мнение, че трябва да им бъдат поставени най-сетне предварителни условия в един двустранен договор, а не да ги пускаме безусловно в Европейския съюз, макар че има натиск от Брюксел. Аз скоро бях, преди три седмици в Брюксел. Те там не разбират нашите балкански разправии, както се изразяват, и ни съветват забравете историята, дайте сега, помирете се. Ние нито можем да забравим историята, нито можем да отстъпваме някого, на някого историята. Ние нямаме морално право пред нашите предци.
Водещ: Мислил ли сте какви биха били резултатите от подобно социологическо проучване от това, което беше представено днес в София, ако то се проведе в Македония?
Георги Марков: Там, бих предполагал, че сред населението ще има едно по-добро отношение, макар че това е една всекидневна пропаганда, скопска пропаганда
Водещ: Въпросът е дали тази пропаганда действа на населението в Македония?
Георги Марков: Действа, действа, но все пак има разлика между Гърция, която още от самото начало заяви, че не признава такава държава под името Македония и нашите позиция, която отстояваме, така, последните две години, където поставяме условия, свързани с едно добросъседство и с видно зачитане, защото Република Македония сега не е в положение да отхвърли условие и то условия, които са справедливо обосновани.
Димитър ДРАГАНОВ

Проф. Божидар Димитров: С паметниците на Стефан Душан и Тито
лъсна сръбската същност на македонизма

София. С последните два паметника, които бяха издигнати в скопския Паноптикум - тези на сръбския крал Стефан Душан и на ръководителя на следвоенна Югославия Йосип Броз Тито, сръбската същност на македонизма като обществено-политическо явление лъсна със страшна сила. Това каза пред Агенция "Фокус" проф. Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей, на въпрос за коментар на издигането на паметник на сръбския крал Стефан Душан в Скопие, и на паметник на Йосип Броз Тито. "В интерес на истината, това смути и някои скопски общественици, които в опита си да защитят издигането поне на паметника на Стефан Душан, измислиха поредната историческа лъжа че в титулатурата си, той се е обявил, освен за крал на сърбите, за цар на българите и за цар на македонците. Такова нещо няма - в титулатурата на Стефан Душан, каквато я познаваме от историческите източници - той е крал на сърби, българи и ромеи територии, населени с такива народи. Много ми е интересно, кои са тези българи, които стават част от царството на Стефан Душан? Той е превзел само днешна Вардарска и част от Егейска Македония, не е навлизал в днешните български земи. Много ми е интересно - къде са живели тези българи и къде са живели македонците, на които Стефан Душан уж е бил цар. Някои общественици обаче отново гневно протестират против издигането на паметник на един сръбски владетел, който наистина няма нищо общо нито с днешна Македония, нито със земите, населени с българи в Македония, които е превзел, и които много коректно е включил в титулатурата си. Тогава хората не са се страхували, когато завладеят територии, населени с чужди народи, да се обявят за техни владетели. Ще спомена, че и Цар Симеон, и Иван Асен, и дори и Иван Александър, са се обявявали за царе на българи и ромеи, Калоян се е обявявал за цар на българи и власи, и т.н. Сръбските крале просто следват един средновековен модел, в който обаче на са видели, и затова и в титулатурата не е намерило място, понятието цар на македонците", обясни проф. Божидар Димитров.
"Що се отнася до църквите, които е строил Стефан Душан да, вярно, той е строил църкви, но преди всичко в Косово. Самият днешен съвременен македонски автор пише, че сърбите не са строили църкви в Македония, тъй като те вече били построени от българските царе до XIII век. Тук-таме, както се казва, те са им ударили една баданарка, замазвайки повредените стари стенописи и рисувайки нови. Иначе църквите са построени от българските владетели. Има си хас, след като сме наложили християнството в Македония през IX век, да държим четири века страната без църкви", каза проф. Божидар Димитров.
"Що се отнася до Йосип Броз Тито, аз тук просто нямам коментар. Те са простроили паметник (и не само в Скопие, преди това беше построен и в Битоля такъв паметник, на човека, при чието управление бяха избити над 30 000 македонци и други 120 000 минаха през лагери и затвори). Да им са честити паметниците, напълно по местата си стоят тези паметници", каза проф. Божидар Димитров.

Владо Бучковски иска помощтъ отъ поробенитѣ българи!

Днесь 5 Дек.2013 година има доста писано по сръбскитѣ вестници въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония за изказванията на Владо Бучковски. Владо Бучковски като учредителъ на новата югославска партия Алиансъ за Македония, прави изказвания по страницитѣ на www.focus-news.net , че неговата партия е готова да толерира поробенитѣ българи въвъ Вардарска Македония. Той по-бърза да ни будалка, че въ тази нова Югословенска партия, въ своятъ централенъ комитетъ има и българинъ, съ чисто гръцко име! Той по-бърза да каже, че тази партия е готова да защитава правото на поробенитѣ българи въвъ Вардарска Македония, публично да деклариратъ своето българско верою. Въ сѫщото врѣме, той по-бърза да ни каже, че никой нема право на него да отрича правото, той да се казва македонецъ! Тукъ е и трика на Гнъ. Бучковски мой сѫграждани отъ български произходъ, гласувайтѣ за менъ за да запазя сърбо-македонизма въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония?
Владо Бучковски мисли, съ това свое изказване да излъжи поробенитѣ българи, утре при новитѣ избори да го вкаратъ въ парламента на днешната сръбска република Македония! Ние отъ Торонто искаме отъ Гнъ. Бучковски, да се поразходи по улицитѣ на градъ Скопие и ни каже, какво общо иматъ сръбскитѣ крале съ поробенитѣ българи, та да иматъ паметници платени съ паритѣ на поробенитѣ българи? Искреността на Гнъ. Бучковски е много ограничена! Ние отъ Торонто имаме за целъ да му напишемъ онова което ни каза братъ Любе Бошковски, преди години отъ Бразилия! Ето и това което ни бѣ казано по телефона. ВИЖТѢ КАКВО ГНЪ. Младеновъ, много е рано да имъ кажемъ на хората, че тѣ сѫ българи! Автора на тази статия му каза... ВИЖЪ КАКВО, кагато имъ кажешъ на хората отъ трибуната на парламента въ градъ Скопие, че тѣ сѫ българи, тогава ми се обади! Веднага му затворихъ телефона!
На Васъ поробенитѣ българи въвъ Вардарска Македония, Ви затвориха телефона преди да имъ се обадитѣ!
Предстанетѣ да будалкатѣ поробенитѣ българи тамъ! Тѣ не сѫ толкова глупави колкото си мислитѣ!
Сега въпроса се свежда до това, което се очаква да се случи въвъ Вардарска Македония! А това е, албанцитѣ да се сѫберътъ въ една албанска държава, а българитѣ да се прикачатъ къмъ Майка България, противъ която Вие все още работитѣ.
Когато изтрезнеетѣ отъ сърбо-македонизма на сърбина Стоянъ Новаковикъ, тогава се обърнетѣ къмъ поробенитѣ българи да гласуватъ за Васъ. Съ братска покана за едно кафе шекерлия, да се напиемъ заедно като българи, а не като македонци отъ Югословенски произходъ.
Драги македонци отъ югословенски произходъ почваха предаванията по радио ГЛАСЪ НА МАКЕДОНИЯ въ градъ Торонто.
Г.Младеновъ за редакцията 5.12.2013г.

Евгени Кирилов: Без договор за добросъседство,
няма как да подкрепим преговорния процес
Евродепутатът Евгени Кирилов от Групата на Социалистите и Демократите
в Европейския парламент пред Агенция Фокус

27 Ноември 2013 | Агенция "Фокус"
Фокус: Г-н Кирилов, във връзка с доклада на британския евродепутат Ричард Хоувит, имаше обвинения към българските евродепутати, че са възприели гръцката реторика в отричането на европейската перспектива на Македония. Как ви изглеждат тези коментари и възприехте ли наистина гръцки позиции?
Евгени Кирилов:Всъщност това не беше гръцка позиция. Това, което ние изразихме е, че обикновено, след всеки доклад, македонската страна говори: У нас всичко е наред, единствено проблемът с името ни пречи да започнем преговори. В моето изказване аз посочих, че това не е така, и че има редица други неща, които по същия начин пречат. Ние сме ги изразявали не един път до сега, и сега пак ги подчертаваме. Става дума основно за този националистически курс, който манипулира историите и на съседните страни. По същия начин подчертах, че симулират преговори за договора за добросъседство, но всъщност няма абсолютно никакъв напредък.
Фокус Много време мина, и продължава да се говори за този договор за добросъседство. Казвали сте - това е незаобиколимо условие за българска подкрепа за евроинтеграцията на Македония. Това все още ли е така и имали намерение за евентуално преосмисляне?
Евгени Кирилов:Това е така. Миналата година по това време ние сме записали именно тези условия, за да изразим подкрепа, като страна. Даже Съветът тогава изрази желание, ако тези условия бъдат изпълнени, преговорите може да започнат и по-рано и да не се чака цяла година. На този последен Съвет, видимо са видели, че от това, което ние сме декларирали като условия, нищо не е изпълнено. По същия начин, това засяга и позицията на Гърция, свързана със спора за името, но несъстоятелна е тезата, че ние изразяваме гръцка позиция. Както всички знаят, България е признала първа под конституционното име това, което е сега, само че разлика в третирането няма. Една и съща е политиката на това правителство в Скопие спрямо България и спрямо Гърция. Вероятно то разчита на тази политика, за да продължи да управлява.
Фокус: Какви са резервите на властите в Скопие по отношение на добросъседството?
Евгени Кирилов: Вероятно ги притеснява тази непреодолима тенденция непрекъснато да се набляга на идентичността и манипулиране на историята. Ние правим предложение, което сегашният министър-председател го повтори и направи публично: Добре е, след като вземате редица личности и събития от българската история и ги присвоявате, тогава нека да решим да ги честваме заедно. Тоест, ние правим една значителна отстъпка, един компромис, въпреки че знаем много добре - чии са тези личности и събития от историята. Това обаче също се оказва неприемливо от македонската страна. Какво повече може да направим, аз не виждам. Ние просто трябва да кажем ясно, че без напредък, и без сключване на договор за добросъседство, ние няма как да подкрепим преговорния процес. Защото съществува един сериозен риск, със започването на преговори, нещата да отидат на десетки години, в които този въпрос въобще да не се решава, и което ще пречи на добросъседските ни отношения. Ние наистина, с най-добри намерения, предлагаме всичко това, а на тези намерения не се отговаря както трябва.
Фокус: Вие как оценявате доклада на Ричард Ховит?
Евгени Кирилов: Обикновено, докладът в началото е окуражаващ за страната, това повечето докладчици го правят. Той самият е на мнение, че ако не се започнат преговори, може да се дестабилизира страната, и посочва примера с миналата година декември, както всички знаете, станаха големи събития в македонският парламент. Но, според мен, въпросът стои по-дълбоко, както и проблемите, и трябва да ги подчертаваме. Това е интерес и на македонските граждани, за да разберат най-после, че с тази политика, на това правителство, нещата няма как да прогресират.
Фокус:Какви са следващите стъпки до края на годината?
Евгени Кирилов: Има срок за поддаване на поправки 10 декември, след това ще бъдат обсъдени поправките и вероятно следващата година този доклад ще бъде гласуван до резолюция. Ние и до сега имаме доста приети поправки в резолюциите, които не се изпълняват от нашите съседи. Ще продължим в тази насока. Такива поправки са - срещу преследване и лошо третиране на хора, които са с българско съзнание, исторически манипулации, това, което говорихме до сега, за съвместно честване на дати и събития. Всички тези неща са влизали вече, но, за съжаление, няма резултат. Няма никакво движение и тези, които наблюдаваме нашата съседка, виждаме, че на тези въпроси не се реагира, а се реагира на това - Видите ли, всичко ни е наред, само проблемът с името ни пречи.

СТАТИИ

ДОКУМЕНТИ СРЕЩУ ЛЪЖАТА - Спас Ташев

"НАРОДЪТ" - СТЕФАН ПОПОВ

БЕЗСПОРНИ ФАКТИ ЗА ЗЛОВЕЩИЯ ОБРАЗ НА ЙОСИП БРОЗ ТИТО

Какво не знаем за Борис III и неговия план да спаси страната през 1943г.

Стенограма от разговорите на Тодор Живков и Кръсте Цървенковски от май 1967 г.

Социален консерватизъм или недовършената архитектура на българския политически живот

ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ КИРИЛИЦАТА - ТЯ Е БЪЛГАРСКА, НЕ СЛАВЯНСКА!

Мнение за прикачване на Вардарска Македония къмъ Р.България

Позицията ни към Скопие: Един народ в две държави"

Позиция на асоциацията РАДКО от 15 януари 2013г.

БУРНА ЕПОХА 1941-1950г.
Спомени отъ Никола Шайковъ

Истината за Македония от първо лице - от жив свидетел

Отровното сeме на Коминтерна

България все още е под съветска ментална окупация, а Македония под югославска

СПОМЕНИ ОТ ЗАТВОРИТЕ И НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - Григор Симов Божилов

Спомени Пандо Младеновъ

ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА НА НАРОДА НИ ОТ 1913г. ЗАПОЧНА ДА СЕ ПОДГОТВЯ ОЩЕ ПРЕЗ 1901г.

Quo Vadis, Bulgaria?

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ  
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune