Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 109 - 2012 г.

Issue 109 - Year 2012

 

 

 
 

Гнъ. Т. Александровъ и Гнъ. Ив. Михайловъ

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на Българските Интелектуалци и Възрожденци които дадоха живота си ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО на българското плѣме, въ една българска държава!
Сто години изминаха, отъ първата балканска война. Ние изгонихме Отоманската империя, отъ Балканскиятъ полу-островъ, а гърцитѣ и сърбитѣ изгониха насъ отъ нашета любима Македония и Одринска Тракия!
Днесь по страницитѣ на всички сръбски вестници, въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония се спекулира съ нашето българско минало тамъ. Ежедневно се фабрикуватъ измислици, че нашитѣ български възрожденци сѫ се борили за някаква си “ Слободна и независна Македония“ въ която нямало нито единъ българинъ тамъ.
Пласират се истории, че “Тамъ Дето Вардаръ се вълнува, и дето плачетъ и се молятъ всѣ на български езикъ“ ( Кѫде е България отъ Иванъ ВАЗОВЪ) нямало българи а имало “македонци“.
Каква ирония и какво сръбско безобразие, правятъ се филми, че едва ли ние българитѣ смѣ позволили, еврейтѣ отъ Вардарска Македония и Тракия да бѫдътъ изпратени въ лагеритѣ на смъртта въ Германия.
Днесь Европа, едва ли не ни каза: “съдетѣ ги тѣзи сръбски агенти които управляватъ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония“.
Българитѣ по свѣта се запитватъ, ще има ли отваряне на германцкитѣ архиви презъ врѣме на втората свѣтовна война, и ще бѫдътъ ли представени на историцитѣ онези факти, за Македония и Тракия за които толкова много се спекулира!
Ще бѫде ли поеснена истината, че България бѣ само пазвантинъ, по тѣзи български територии, които бяха окупирани отъ германцитѣ!
Ще излезе ли истината, че България не бе окопирала Вардарска Македония и Тракия, а бѣ поканена отъ Българскитѣ Акционни комитети въ Македония, да дойде и администрира територията.
Единъ отъ немцкитѣ слависти, професоръ по Америка на име HEINRICH A.STAMMLER, преди години разказваше по конгреситѣ на МПО, че той ходелъ по сѣлата във Вардарска Македония заедно съ офицери на ГЕСТАПО, преди влизането на българскитѣ войски и питали хората какви сѫ?
Днесь отъ сѫщитѣ сръбски агенти въ Вардарска Македония, ни се предлага да оставимъ историцитѣ да се занимаватъ съ нашето българско минало тамъ!
Ние се питаме, не е ли това тактика въ политиката на сърбитѣ, да се пренебрегне факта, че цялата сръбска анти-българска пропаганда се плаща отъ правителството на днешната Югославска Република Македония?
Ако България, не иска отъ днешнитѣ сръбски аргати във Вардарска Македония, да отворятъ българскитѣ училища и чѣркви, които сърбитѣ и гърцитѣ затвориха следъ окупацията на Македония презъ 1913 година, ние българитѣ ще бѫдемъ отново излъгани!
Днесь имахъме писмо отъ Вардарска Македония въ което писмо ни запитватъ дали вестникъ Македонска Трибуна е реагирала, при сѫденето ма Македонските Българи, веднага следъ като Вардарска Македония, отново бѣ окупирана отъ сърбитѣ или по точно отъ сръбската Империя позната подъ името Югославия!
Става въпросъ за процеса срещу Др. К.Терзиевъ и неговитѣ сѫмишленици, отъ подновената, отъ него (25-30 Мартъ 1947 година) и неговитѣ приятели ВМРО.
Ние се покланяме предъ Васъ синове и дъщери на българското племе, които дадохтѣ живота си за обединението на българитѣ отъ Вардарска Македония съ тѣзи въ Майка България.
Г.Младеновъ за редакцията 30.09.2012. градъ Торонто.

На 21 Окт. 2012 година въ Македоно-Българската православна чѣрква, Свѣти Георги въ градъ Торонто бѣ обслужена панихида по случай 50 години отъ смъртта на редактора на Македонска Трибуна Гнъ. Л.Димитровъ. Гнъ. Л.Димитровъ бѣ редакторъ на горе споменатиятъ вестникъ отъ 1931 година чакъ до 1961 година. Гнъ. Л.Димитровъ е роденъ въ градъ Битоля Вардарска Македония. Той бѣ редакторъ на МАКЕДОНСКА ТРИБУНА тогава, когато сърбо-македонизма въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония бѣ най-жестокъ. Гнъ. Л.Димитровъ по страницитѣ на вестника, не престана да заштитава поробенитѣ българи, които сърбо-македониститѣ избиваха и пращаха по затворитѣ на Идризово и Голи Отокъ.
Страницитѣ на вестника непосредствено следъ окупацията на Вардарска Македония презъ 1944 година, направиха вестника, единъ отъ най-интереснитѣ български вестници по Сѣверна Амѣрика.
Тукъ на снимката, даваме частъ отъ богомолцитѣ, които поставиха венецъ предъ гроба на Гнъ. Л.Димитровъ въ градъ Торонто.
Нека бѫде лека пръстта, която покрива неговиятъ гробъ въ градъ Торонто.
Отъ Редакцията. 21.10.2012.г.

Отворено писмо до Гнъ. Бакаловски отъ Македония

Първо трябва да Ви похвалиме, че се интересуватѣ отъ сѫдебниятъ процесъ (25-30 Мартъ 1947г), срещу българитѣ въвъ Вардарска Македония.
Днесь, онези които управляватъ югославската Република Македония се правятъ на абдали, че не знаятъ какъ УДБА е избивала българитѣ следъ 1944 година.
Ние смѣ впечатлени отъ факта, че Вие се интересуватѣ, дали вестникъ Македонска Трибуна е писала за избиването на българитѣ въ Повардарието следъ 1944 година. По страницитѣ на вестника, ще намеритѣ материали които не се пишеха по никой вестникъ въ България, а най-малко по страницитѣ на сръбскитѣ вестници въ поробена отъ сърбитѣ Вардарска Македония!
Вашето запитвание за Др. К. Терзиевъ много ни заинтересува, отъ кѫде знаетѣ за този процесъ, тъй като той е единъ, отъ многото интересни процеси въвъ Вардарска Македония?
На насъ още тогава ни бе известно и за Меморандума на ВМРО, до Вѣликитѣ сили, вѣднага следъ втората свѣтовна война. Единъ отъ авторитѣ на този меморандумъ, е и нашъ роднина. Не отдавна, дъщерята на единъ отъ авторитѣ на Меморандума на ВМРО, го занесе въ Македонскиятъ Наученъ Институтъ въ България.
Азъ лично се запознахъ, съ единъ отъ подсѫдимитѣ на този процесъ отъ 1947 година. Ако не се лъжа, той се казваше Георги Гоцевъ а сина му, бѣ и първиятъ председателъ на възобновената организация на име “Сѫюзъ на Македонскитѣ Братства въ България“ ( Януари 1990г).
А сѣга кѫде може да намеритѣ старитѣ броеве на Македонска Трибуна?
Познавахъ единъ отъ Библиотекаритѣ на библиотеката въ градъ Скопие, и той самъ ми каза, че тамъ сѫ имали всички броеве на Македонска Трибуна, но не сѫ били достъпни до обекновениятъ читателъ презъ онова врѣме. Не вярвамъ, че и днесь сѫ достѫпни!
Знамъ, че ги има въ България въ библиотеката Свѣти Кирилъ и Методи, до самиятъ Университетъ Свѣти Климентъ Охридски.
Много отъ броеветѣ на Македонска Трибуна бяха покачени на страницата на www.macedonian.org , но следъ това ги свалиха и сѣга ги продаватъ! Ние отъ редакцията на www.makedonskatribuna.com ги поръчахмѣ, но още ги нямаме на рѫка. Ако ги получимъ и прочетемъ онова, което Ви интересува ще бѫдетѣ информиранъ веднага!
Ако иматѣ нужда за още информация, ще трябва да се обадитѣ на нашиятъ уредникъ Гнъ. В. Панковъ на следниятъ електроненъ адрезъ: radkomk@gmail.com .
Мисля, че съ тѣзи няколко реда смѣ отговорили на зададенитѣ ни въпроси.
За сѣга ще трябва да се поздравитѣ отъ насъ които работимъ въ редакцията на вестника.
За www.makedonskatribuna.com Г.Младеновъ 30.09.2012г.

ЕК отново предложи преговори за влизане на Македония в ЕС

10.10.2012 | VESTI.bg
Европейската комисия (ЕК) призовава за четвърти път за започване на присъединителни преговори с Македония.
Това е записано в публикуваната днес редовна годишна оценка за преговорите за бъдещо членство в Европейския съюз на Хърватия, Черна гора, Македония, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Турция и Исландия.
Този път ЕК предлага спорът за името с Гърция да бъде решен в началния етап на преговорния процес, а не преди него.
Европа не прави компромис по въпроса за името, но смята, че атмосферата за решаването му може да е по-благоприятна в ранния етап от вече започнали присъединителни преговори, каза комисарят по разширяването Щефан Фюле.
Комисията отново отправи призив за бързо решение на този проблем, но препоръча на Македония да избягва действия и изявления, които могат да засегнат добросъседските отношения.
В частта за отношенията с България се казва, че те са близки, но се иска по-голям диалог, за да се избегнат събития, които могат да доведат до неразбиране и различно възприемане на исторически, културни и етнически въпроси.

Андрей Ковачев: Не може в Европейския съюз да се влезе с конфликти или неразбирателство между съседни държави

10 октомври 2012 | Агенция "Фокус"
Брюксел. Не може в Европейския съюз да се влезе с конфликти или неразбирателство между съседни държави. Това каза в интервю за Агенция “Фокус” евродепутатът от ГЕРБ Андрей Ковачев, по повод представянето днес от еврокомисаря Щефан Фюле на годишния доклад за напредъка на страните – кандидатки за членство в Европейския съюз, включително и за Македония. По думите на Андрей Ковачев - тези неща трябва да са изчистени преди това. „Да ги оставим в миналото и да тръгнем заедно към едно европейско бъдеще от двете страни на тази граница. Идеята каква е – да стане символична тази граница между България и Република Македония, като Македония стане част от Европейския съюз. За общото честване на нашата обща история - тя не трябва да ни дели, не трябва да ни разделя. Това са основни принципи, които, за съжаление са нарушени, поради стари рефлекси в Република Македония и наслагвани антипатии, водени от политиката на комунистическия режим и преди това - на сръбската окупация в Македония. Много трудно се преодоляват. Ужасно е, когато се насаждат наново в новите поколения чрез учебници, чрез медии, чрез художествени произведения тези сантименти от миналото, които са негативни, вместо да се преодолеят и посредством европейската интеграция - да тръгнем напред”, каза Андрей Ковачев.

СДС поиска понижаване на нивото на ръководство на българското дипломатическо представителство в Македония

23 октомври 2012 | Агенция "Фокус"
София. Съюзът на демократичните сили (СДС) поиска в декларация понижаването на нивото на ръководство на българското дипломатическо представителство в Македония.
В декларацията се казва още - Съюзът на демократичните сили изразява тревога и безпокойство от зачестилите прояви на антибългаризъм в новосъздадената след разпадането на бивша Югославия, държава Република Македония. Тези прояви са наследство от времето на комунистическия режим в бившата югорепублика, който е осъден от Европейския парламент.
Основание за тази тревожна констатация дават последните антибългарски прояви, целящи уронването на европейското и националното достойнство на България и българите и на първо място:
Опитът със средствата на филмовото изкуство да се манипулират и внушават исторически неистини и откровени лъжи, свързани с политическата история на Европа и региона в средата на XX век. Филмът „Трето полувреме", получил финансова подкрепа от държавата, прекрачва прага на нормалното за изкуството критикуване и дори отричане на едни или други политически практики и прави негативни внушения за ролята на целия български народ в огромната човешка трагедия по време на Втората световна война. Той внушава вина на българския народ, а подобно послание дори и когато е „художествено" е несъвместимо с оценката на тази страница от историята, която е направена от европейските институции и от всички европейски страни и народи.
Предстоящото честване на 100-годишнината от сражението край Куманово по време на Балканската война, определени среди в Република Македония използват за поредни антибългарски внушения, които нямат нищо общо с историческата истина. Те представят България, чийто принос за Освобождението на Македония от турско робство е безспорен исторически факт, като страна „агресор" и „неприятел". Тези внушения са не само неисторични, но и тенденциозни, спрямо самата македонска независимост, тъй като, както е добре известно, след края на балканските и Първата световна война, територията на днешна Република Македония е окупирана за близо две десетилетия от държавата на сърбите, словените и хърватите, като сръбската администрация осъществява политика на истински геноцид спрямо онази част от населението, която ясно определя своето българско национално съзнание. Като премълчават тенденциозно тази историческа страница, днешните управници на Република Македония последователно отказват предлаганите добронамерено от българска страна стъпки за общи чествания на Илинденско-Преображенското въстание, на общите герои отдали живота си за свободата на българите в Македония и Одринска Тракия.
Опитът да се представят средновековни старобългарски писмени паметници като „македонски", е още едно доказателство за опитите на определени среди в непреодолялата своето комунистическо наследство бивша югославска република, да крадат и фалшифицират историята. В този случай става дума за изключително сериозна не само културна, но и политическа провокация, за посегателство върху българския народ.
Защото писмените паметници на средновековна България лежат в основата на българската духовност и народностна идентичност.
Доминиращият в някои учебници по история за средно и висше образование в Република Македония, както и в някои средства за масова информация, език на омразата и фалшифициране на общата ни история;
Преследването на македонски и български граждани, които декларират своята българска етническа принадлежност, народностно и национално самосъзнание и проявите на репресия срещу тях и техните семейства.
Съюзът на демократичните сили категорично се противопоставя на всички посегателства спрямо духовното ни, културно и историческо наследство, на тенденциозния прочит на историята, обслужващ тесни партийни интереси и интереси на кръгове, които не могат да скъсат с комунистическото югославско наследство, Съюзът на демократичните сили очаква и настоява подобни прояви да срещнат най-сериозен и еднозначен отпор от страна на отговорните български държавни институции.
Настояваме да бъде създадена специална временна парламентарна комисия, която да събере и излезе с оценка на тези и други подобни факти и обстоятелства, и нейния доклад да бъде предоставен на българските представители в Европейския парламент, като с него бъдат запознати членовете на Европейския парламент, Европейската комисия и комисарят по разширяването на ЕС. Необходимо е ясно да се декларира пълното неприемане и несъгласие с водената от македонското държавно ръководство антибългарска политика в различни сфери.
Настояваме и призоваваме правителството и президентът на Република България да не подценяват тези въпроси, защото те имат пряко отражение върху националното самочувствие и върху естествения, и исторически обусловен, процес на европейска интеграция.
Като приветстваме идеята за изработването от страна на министерството на външните работи на документ, който ясно да формулира и защити по всички тези въпроси българския и европейски интерес от развитие на добросъседски отношения, същевременно изразяваме безпокойство, че очертаването на т.нар. „червени линии" ще породи нови спорове и нова вълна от антибългарски провокации в Република Македония.

Израел призна България като спасител от Холокоста

от Асен Йорданов Вторник, 23 Октомври | http://bivol.bg/israel-bulgaria.html
Държавата Израел официално благодари на България за спасените от Холокоста близо 50 000 евреи по време на Втората световна война. Изявлението бе направено от Президента Шимон Перес по време на държавническата визита на българския Президент Росен Плевнелиев. Перес буквално казва: “Добре дошли в Израел и нашата древна столица Йерусалим. България е истински приятел на Израел и е успяла да осъществи спасяването на своите евреи в Европа преди 70 г.” "Welcome to Israel and to its ancient capital, Jerusalem. Bulgaria is a true friend of Israel, which worked to save the Jewish people 70 years ago in Europe..”
Текстът е публикуван на електронния сайт на Министерството на външните работи на Израел. Подобно признание, изречено от най-високо държавно и политическо равнище, по отношение ролята на България в противопоставянето й на масовото изтребление на хора по време на последната световна война, не е правено досега. Тези думи, изречени от устата не на кой да е, а на държавния глава на Израел, имат особена стойност и изразяват категоричната позиция за действията, предприети от нашето общество и държава тогава, когато Европа е била подчинена на политиката и идеологията на хитлеристка Германия.
Оценката на Перес идва в момент, когато срещу България се разгръща яростна кампания за дискредитиране, чрез преки обвинения за основна вина в изтреблението на 11 000 евреи от Македония и Тракия. Главно оръжие в тази пропаганда е диктаторския, просръбски режим на Никола Груевски в съседна Македония, който харчи бюджети от десетки милиони евро за пропагандни мероприятия, включително създаване на филми, организиране на музейни експозиции, конференции, публикации... Действията на македонистите бяха разобличени от български евродепутати и окачествени като злонамерени и целенасочено манипулативни от страна на български и израелски анализатори и историци. Въпросът стана актуален и беше дебатиран в Европейския парламент, а по него взеха отношение редица авторитетни политически фигури. За съжаление, противниците ни намериха последователи и в самата България, които мотивирано запригласяха на антибългарското говорене.
Приветствието на израелския президент е емблематично с това, че заслугата на България за спасението на своите граждани от еврейски произход, по никакъв начин не се ангажира с вина за избиването на тези от Македония и Тракия. Области, които са били окупирани от Германия, а по-късно предадени за българско администриране, но останали до края на войната със статут на германски протекторат. С признанието за недвусмислената роля на България, Перес отхвърля всякакви опити на чужди и родни клакьори да метнат черно петно на обществото ни, като съучастник и дори инициатор на масово изтребление. Да вменят със 70 годишна давност в колективната ни национална памет вина за трагедията на Холокоста в кървавите години на най-античовешката война в историята.
Министър-председателят Бенямин Нетеняху допълва думите на Перес с още по-силното откровение от 23 октомври: “Връзките между България и Израел, между българския и израелския народи са здрави, стабилни и имат своите дълбоки корени. Ние имаме процъфтяваща българска еврейска общност тук. Аз съм късметлия да имам много мои приятели сред тях и аз мисля, че това приятелство е тествано по време на най-тъмните времена на историята: през Втората световна война с примера на толкова много българи да спасят евреите. В едно време, в което никой друг не е правил абсолютно нищо. Никой в цяла Европа не си е мръднал пръста, или почти никой. Считам, че това е отличителен знак за чест на българския народ и ние никога няма да забравим това.” “Relations between Bulgaria and Israel, between the Bulgarian people and the Jewish people are strong, solid and have deep foundations. We have a thriving Bulgarian Jewish community here. I'm lucky to count many of my friends among them, and I think this friendship was tested in the darkest times of history: in World War II with the exemplary action of so many in Bulgaria to save the Jews of Sofia, at a time when no one else was doing anything. No one was lifting a finger throughout Europe - or practically no one. I think this is a badge of honor for the people of Bulgaria, and we never forget that.”
Необяснимо остава мълчанието на българските медии за едно наистина историческо изказване от страна на Израел, което амнистира България срещу изречените присъди за геноцид. Вероятно няма интерес у тези, ограничили се в корпоративно обслужване и политически слугинаж. Биволъ реши да експонира тази публикация, защото е съпричастен към темата и считаме, че тя е обществено значима. Това е исторически факт, който не може и не бива да бъде подминаван, както от българските институции, така и от цялото ни общество. Смисълът в думите на Шимон Перес и Бенямин Нетеняху пред българския държавен глава и целия свят, носи своето твърдо и неопровержимо послание, което визира миналото, но е отправено далеч в измеренията на бъдещето.

Израел ни призна за спасители
Шимон Перес и Нетаняху хвалят България за отношението към евреите
през Втората световна война

25 октомври 2012 | Борис Максимов | БГНЕС
Израел официално призна, че България е спасила живота на близо 50 000 евреи по времето на Втората световна война. Това стана при визита на президента Росен Плевнелиев в близкоизточната държава.
„България е истински приятел на Израел и е успяла да осъществи спасяването на своите евреи в Европа преди 70 г.”, заявил президентът на Израел Шимон Перес пред нашия държавен глава.
„Считам, че това е отличителен знак за чест на българския народ и ние никога няма да забравим това”, допълнил премиерът на Израел Бенямин Нетаняху. Нашият президент пък поискал тази история да бъде разказана на света, като най-вероятно щял да бъде заснет филм догодина по случай 70-годишнината от спасението на българските евреи.
Признанието от най-високо равнище идва след пускането на филма „Трето полувреме” на македонеца Дарко Митревски. Лентата хвърля вина върху страната ни, че към концлагерите на Адолф Хитлер са потеглили с влакове под българско командване 11 000 евреи от Македония и Тракия.
Дарко Митревски, режисьор: Изтребването е исторически факт
Дарко Митревски, режисьор на филма „Трето полувреме”, определя избиването на евреите от Македония, по онова време българска територия, и Тракия като „исторически факт”. Българската общност там също не е съгласна с това, като дори хората с българско самосъзнание в южната ни съседка казват, че това е кампания срещу България.

ХОЛОКОСТЪТ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ И БЕЛОМОРИЕТО ПРЕЗ 1943 Г. И НЕГОВОТО СЪВРЕМЕННО ИЗМЕРЕНИЕ

Това изследване в съкратен вариант на български език се публикува в Кн. 1/2012 на списание „Македонски преглед”, издание на Македонския научен институт в София. За чуждоезичния свят е подготвено това разширено издание. Който желае да подкрепи превеждането на английски и испански език на този материал и неговото отпечатване, нека да се свърже с автора (Спас Ташев) на следния email: lihnida@abv.bg .

СТАТИИ
Купете тритомника на д-р Георги Генов:
”Американската Православна Църква на българите”

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 – 347
Част втора: 348 – 587
Част трета: 588 – 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей “Класика” – 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Помощникъ редакторъ проф. Александъръ Бешковъ
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune