Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 105 - 2012 г.

Issue 105 - Year 2012

 

 

 
 

Асоциацията РАДКО - 27 октомври 2000 година

Този брой на Македонска Трибуна е посвѣтенъ на българитѣ отъ Вардарска Македония, които съ цената на живота си устояватъ своето българско верую.
Днесь тѣзи българи, сѫ подъ постояненъ натискъ да се откажатъ отъ своятъ български родъ и да приемътъ измислицата на сърбина Стоянъ Новаковикъ, че тѣ сѫ “македонци“, а не българи. Въ самата Вардрска Македония днесь, се разиграва трагедията съ която сърбо-македонскитѣ даскалчета спекулиратъ, че тѣ сѫ “македонци“ и сѫ искали да се запази тяхниетъ сърбо-македонски идентитетъ и езикъ, които езикъ не е нищо друго, освенъ една сръбска измислица, която има за целъ да отдели българитѣ отъ Вардарска Македония отъ тѣзи въ България! Прочететѣ сръбскиятъ вестникъ www.novamakedonija.com.mk dated 30.05.2012 and www.utrinski.com.mk with the same date.
Въпреки силниятъ сръбски натискъ, да се запази Вардарска Македония, като една сръбска бановина, вѣче се виждатъ пукнатини въ самата научна измислица, че хората тамъ сѫ “македонци“. Интересно е изказванието на някой си Миле Ситниковски, преди няколко дена въ едно отъ сръбскитѣ вестничета, за антиквизацията на сърбо-македонизма. Той пише, че антиквизацията е внасятъ по македонската територия гръцкитѣ попове, преди сто години съ целъ, да може да объркатъ понятието на българитѣ, които се черкуватъ въ Черквитѣ на Българската Екзархия. По това врѣме сърбитѣ, сѫщо така взиматъ теорията на Стоянъ Новаковикъ, за правене на “македонска“ нация, която да се противопостави на бъларското присѫствие въ Македония.
Много врѣме мина отъ Балканската война презъ 1912 година до днесь! Българското присѫствие въвъ Вардарска Македония е повѣче отъ живо. Днесь имаме повѣче отъ 50.000 българи съ българско гражданство, и имаме 80.000, които чакатъ да получатъ такова. Днесь Вардарска Македония е уплашена отъ факта, че България още мълчи и не е казала публично, каква свобода ще иска за свойтѣ поробени граждани тамъ?
До сѣга най интересното е, че българитѣ организирани, сдружението “РАДКО“ и българскиятъ културенъ клубъ въ грградъъ Скопие публично искатъ, отъ България да заеме своето мѣсто и изкаже своето мнение, при утрешното парцелиране на самата Югославска Република Македония?
Вѣче публично се пише, че днитѣ на днешната Югославска република Македония сѫ предъ финала. Албанцитѣ искатъ Вѣлика Албания а сърбо-македонцитѣ на Стоянъ Новаковикъ, които управляватъ Македония за сърбитѣ сѫ подъ паника, че при утрешното парцелиране на тази република, онази часть, която остава извънъ границитѣ на Албания, може да се прикачва само къмъ България!
Ние отъ редакцията се покланяме предъ незнайнитѣ гробове на нашитѣ предци, които дадоха живота си за обединението на българскиятъ народъ.
Нека припомнимъ на нашиятъ читателъ, онова което каза лидера на ВМРО Гнъ. Иванъ Михайловъ, следъ погребението на Гнъ. Асѣнъ Аврамовъ (Май 1968г.) ВМРО не се сѫздаде да прави двѣ Българии.
Гнъ. Иванъ Михайловъ презъ 1977 година писа писмо до Ц.К. на МПО, че цялата борба на ВМРО е била борба, за единството на българскиятъ народъ.
За редакията Г. Младенповъ 05.06.2012 г. Градъ Торонто

МЕЛНИК 02.06.2012г.

СУГАРЕВО 02.06.2012г.

Сѣверна Македония не е приемливо име за насъ българитѣ!

Днесь (8.06.2012г) по страницитѣ на някой сръбски вестници, публикувани въ градъ Скопие, въ днешната сръбска република Македония излязоха коментари, че премиера на Р. България Гнъ. Б.Борисовъ не приема името Сѣверна Македония, което се сервира както отъ Любчо Георгиевски така и отъ някой други.
Гнъ. Б. Борисовъ е казалъ, предъ една отъ българскитѣ телевизии, че той и България не приематъ предложението, днешната Югославска република да се казва Сѣверна Македония, понеже тази сръбска република, утре ще иска да откъсне Пиринскиятъ край на България и го прикачи къмъ нея!
Въ това нѣма нищо ново, нали БКП презъ 1946 година щеше да ни избива, понеже някой отъ нашитѣ родители, имаха смелостта да се декалариратъ, че сѫ българи! Тогава въ този периодъ, нямаше нито единъ вѣренъ синъ на БКП, които се бѣ деклариралъ за българинъ. Това бѣ презъ Дек.1946г..
Гнъ. Б.Борисовъ като казва, че това име Сѣверна Македония не е приемливо, защо не каже предъ българскиятъ народъ, кое име е приемливо за насъ. Той преди години въ градъ Чикаго каза, че той щялъ да е превземе Вардарска Македония отъ вътре, за насъ българитѣ. Защо сѣга мълчи и не ни казва, кое име е приемливо за онези, които опъватъ концитѣ отзадъ на българското правителство днесь?
Ние отъ бързане не знаемъ какво правимъ ... Побързахме да е признемъ, подъ уставното име Македония, като мислѣхме, че вѣче смѣ я превзели!
Ако някой мисли, че сърбитѣ ще вдигнатъ рѫцетѣ отъ Вардарска Македония, ние му предлагаме, първо да отиде при психиятъръ, и тогва да почне да драска по някой отъ вестницитѣ.
Сърбитѣ и гърцитѣ, никога няма да позволятъ въ Вардарска Македония, българско присѫствие въпреки, че ние българитѣ смѣ болшинството тамъ!
Преди години въ Торонтовскиятъ Университетъ, бѣ зададенъ въпроса на внука на Никола Пашичъ, които носи сѫщото име, дали Сърбия ще продължава да форсира сърбо-македонизма въ Вардарска Македония? Този въпросъ му бѣ зададенъ три пѫти и той не отговори! Не само това, но не написаха нито единъ редъ, за този симпозиумъ, понеже не имъ изнасяха въпроситѣ, които представителя на МПО имъ зададе! Ако някой въ Р. България мисли, че въвъ Вардарска Македония, ще се даде свобода на българитѣ тамъ, този господинъ или тази дама, които мислятъ, че това е възможно, тѣ сѫ най-голямитѣ български наивници.
За Редакцията Г. Младеновъ 08.06.2012г.

ХОЛОКОСТЪТ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ И БЕЛОМОРИЕТО ПРЕЗ 1943 Г. И НЕГОВОТО СЪВРЕМЕННО ИЗМЕРЕНИЕ

Това изследване в съкратен вариант на български език се публикува в Кн. 1/2012 на списание „Македонски преглед”, издание на Македонския научен институт в София. За чуждоезичния свят е подготвено това разширено издание. Който желае да подкрепи превеждането на английски и испански език на този материал и неговото отпечатване, нека да се свърже с автора (Спас Ташев) на следния email: lihnida@abv.bg .

СТАТИИ
Купете тритомника на д-р Георги Генов:
”Американската Православна Църква на българите”

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 – 347
Част втора: 348 – 587
Част трета: 588 – 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей “Класика” – 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune