Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 104 - 2012 г.

Issue 104 - Year 2012

 

 

 
 

Тукъ подъ тази камбанария въ село БАНИЦА Серско, е билъ погребенъ Гоце Делчевъ.
На снимката предъ черквата Свѣти Георги е редакторката на Македонска Трибуна Mrs. A. Aleknevicius. Тази черква е построена отъ Георги ДИКУ презъ 1883 година. Надписа е на върха на камбанарията и още стои, и то на български.

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на Георги (Гоце) Делчевъ отъ градъ Кукушъ Бѣломорска Македония (1872-4 май 1903). Гоце Делчевъ, които е най-интересната българска личностъ отъ нашето възраждане, бѣ идеолога на една България за българитѣ, отъ Мизия, Тракия и Македония. Семейство Делчеви даде най-много жертви, предъ олтаря на българската, свобода. Братята на Гоце Делчевъ бяха въ чѣтата на Христо Чернопеевъ отъ сѣло Дермаци Луковитско България. Навършватъ се 109 година отъ гибелта на този синъ на българската нация. Днесь няма нищо отъ сѣлото кѫдето бѣ убитъ този български революционеръ и няколко отъ неговитѣ четници. Отъ сѣло Баница сѫ останали само разорениеятъ изгледъ отъ Чѣрквата Свѣти Георги въ сѣлото. Въ олтаря на чѣрквата Свети Георги е билъ погребънъ този български великанъ отъ 1003 година до 1917 година. Неговитѣ тленни останки, сѫ били пренесени въ градъ София България отъ другъ български възрожденецъ на име Михайлъ Чаковъ, които ги държи въ своятъ домъ чакъ до 1923 година. Презъ 1923 година Гнъ. Чаковъ ги дава на Македонскитѣ братства за което Гнъ. Т. Александровъ писмено му благодарилъ. Тленнитѣ останки сѣ сѫхраняваха въ Македонскиятъ домъ на Пиротска 5 до момента докато Москва задължи България да ги предаде на Югославия за да може сърбитѣ и после сърбо-македонцитѣ да се гаврятъ съ всичко българско тамъ. Днесь вѣче е ясно, че днешната Югославска република ще бѫде разделена и онази частъ, която не е населена съ албанци, вероятно ще бѫде прикачена къмъ Майка България. Проблема на днешнитѣ сръбски удбаши е, че онази частъ на Македония която е населена съ българи може да се прикачва само къмъ България!
Поклонъ предъ тѣбе чѣдо на българското плѣме.
Г.Младеновъ 01.05.2012г.

На 6 Май въ Македоно-Българската Православна Чѣрква бѣ връчено отвореното писмо да Митрополитъ Йосифъ. До него бѣ свещенника на Чѣрквата Архимадритъ Г. Десподовъ.

Честит празник на българската просвета и култура и на славянската писменост!

В деня на празника на българската просвета и култура и на славянската писменост от името на Асоциация РАДКО изказвам искрена признателност на нашите славни предшественици, допринесли за утвърждаването на българската идентичност. Делото на светите равноапостоли Кирил и Методий ни прави изключително горди като българи.

Честит празник!
Асоциация РАДКО
Председател
Владимир Панков

ХОЛОКОСТЪТ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ И БЕЛОМОРИЕТО ПРЕЗ 1943 Г. И НЕГОВОТО СЪВРЕМЕННО ИЗМЕРЕНИЕ

Това изследване в съкратен вариант на български език се публикува в Кн. 1/2012 на списание Македонски преглед, издание на Македонския научен институт в София. За чуждоезичния свят е подготвено това разширено издание. Който желае да подкрепи превеждането на английски и испански език на този материал и неговото отпечатване, нека да се свърже с автора (Спас Ташев) на следния email: lihnida@abv.bg .

СТАТИИ
Купете тритомника на д-р Георги Генов:
Американската Православна Църква на българите

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 347
Част втора: 348 587
Част трета: 588 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей Класика 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune