Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 103 - 2012 г.

Issue 103 - Year 2012

 

 

 
 

Днешната сръбска република Македония е предъ последното свое изпитание!

Снимка на Българската Екзархия

Снимка отъ гроба на бащата и брата на Чичо Радко

Албанцитѣ всѣкидневно издигатъ гласъ за обединение на всички албанци въ една албанска държава. Българскитѣ интелектуалци макаръ и мълчаливо сѫ, за преразглеждане на отношенията ние съ днешната сръбска република Македония! Българската Академия на Наукитѣ както и Македонскиятъ Наученъ Институтъ излизатъ отъ налаганитѣ имъ ограничения да говорятъ за македонскитѣ българи въвъ Вардарска Македония. Отъ тѣзи две институции се иска българскитѣ политици да престанатъ безусловно да подкепятъ сърбитѣ и сърбо-македонцитѣ за тяхното членство въ Европейскиятъ сѫюзъ!.
Въ исказваниета на тѣзи български историци, се чува и гласъ, че България не трябваше да признава Македония подъ нейното историческо име, тъй като съ признаването на Македония сърбо-македонцитѣ на сърбина Стоянъ Новаковикъ представятъ на Европа, че тамъ българитѣ не сѫ българи, а някаква сръбска нация чиито корени сѫ въ дъленото минало на Балканскитѣ народи. Ще дойде врѣме, когато отъ днешнитѣ български управници ще се иска да искатъ, отъ днешната Югославска република Македония, да отвори българскитѣ училища и чѣркви, които сърбитѣ затвориха следъ окупацията на Вардарска Македония презъ 1913 година.
Мнението на българскитѣ историци, още се върти около признаването на българитѣ въвъ Вардарска Македония като болшинство! Въпроса за празнуванието на нашето българско минало въ Повардарието съ насъ въ България, едва ли ще се осѫществи при сегашното положение тамъ. Оправляващитѣ сърбо-македонци, които сѫ окупирали Вардарска Мъкедония за сърбитѣ няма да позволятъ каквото и да било празнуване заедно, независимо отъ натиска на Европа! Днешното сръбско МАНУ въ градъ Скопие, е въ ѫгъла, но това не му пречи да мълчи да обесни следното сръбско клише... Ние смѣ шо смѣ со миленюмъ?.
Фалшификациитѣ на тази сръбска институция ще продължава до тогава докато има Югославска Република Македония! Нещата ще се избисрятъ тогава когато албанцитѣ се обедимнятъ въ една Албанска държава. Тогава и българскитѣ политици които сѣга се моткътъ по луната ще искатъ онази частъ на Македония която е населансъ българи да бѫде прикачена къмъ България. Не се знае до кога многото граждани които сѫ се върнали къмъ свойтѣ български корени въ Повардарието ще мълчатъ и бѫдътъ само свидетели, а не и двигатели за ЕДИНСТВОТО на всички българи на Балканскиятъ полу-островъ които гранивчатъ съсъ себеси да се обединятъ въ една българска държава.
ЗА СѢГА българскитѣ политици мълчътъ но това не значи, че тѣ ще оставятъ сѫседитѣ на България да диктуватъ нейното бѫдеще!
Г.Младеновъ 02.04.2012г. Град Торонто

ХОЛОКОСТЪТ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ И БЕЛОМОРИЕТО ПРЕЗ 1943 Г. И НЕГОВОТО СЪВРЕМЕННО ИЗМЕРЕНИЕ

Това изследване в съкратен вариант на български език се публикува в Кн. 1/2012 на списание Македонски преглед, издание на Македонския научен институт в София. За чуждоезичния свят е подготвено това разширено издание. Който желае да подкрепи превеждането на английски и испански език на този материал и неговото отпечатване, нека да се свърже с автора (Спас Ташев) на следния email: lihnida@abv.bg .

СТАТИИ
Купете тритомника на д-р Георги Генов:
Американската Православна Църква на българите

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 347
Част втора: 348 587
Част трета: 588 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей Класика 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune