Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 101 - 2012 г.

Issue 101 - Year 2012

 

 

 
 

Изгледъ отъ градъ Охридъ Българскиятъ Ирусалимъ

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на българскитѣ представители въ Европейскиятъ сѫюзъ, които намериха сили да говoрятъ за поробенитѣ българи въвъ Вардарска Македония.
Ние македонскитѣ българи въ държанието на тѣзи народни представители виждаме, нещо което отъ 1944 година липсваше, въ нашето национално пространство. Тѣзи наши народни представители, за пръвъ пѫть поискаха отъ Европейскиятъ сѫюзъ, да ограничи антибългарската пропаганда въ днешната сръбска република наричана Мъкедония. Ние македонскитѣ българи, сѫщо така по страницитѣ на нашитѣ INTERNET публикации, искаме да благодаримъ на професоръ Георги Марковъ, Георги Даскаловъ и мнозината други професори, които сѫщо така сѫ намерили сили, и искатъ отъ българското правителство да притиска днешната сръбска република Мъкедония, да се върне къмъ свойтѣ български корени Тѣзи наши братя българи, могътъ да доведътъ днешното българско правителство, да престане да мълчи и почне политическо настъпление, за отварянето на българскитѣ училища и чѣркви, които сърбитѣ затвориха следъ окупацията на Вардарска Македония 1913 година.
Днесь сръбската република Мъкедония е единъ сръбски циркъ, съ нащасттни български артисти, които сѫ си продали сѫвестта на сърбо-македонизма, за едно пърче сухъ сръбски хлявъ!
За пръвъ пѫть ние българитѣ виждаме бѫдеще за нашитѣ братя българи въвъ Вардарска Македония. Тѣзи дни албанцитѣ направиха градъ Скопие албански градъ, съ албански символи и албански имена на тяхнитѣ училища!
Градъ Струга, града на българскитѣ братя Миладинови, които презъ 1861 година публикуваха свойтѣ БѪЛГАРСКИ НАРДНИ ПѢСНИ е вѣче градъ на албанцитѣ!
Не е дълече дена, когато албанцитѣ ще разделятъ Мъкедония официялно на два кантона. Когато стане разделянето на Мъкедония на два кѫнтона, тогава България ще трябва да поиска, българскиятъ кантонъ, да бѫде прикаченъ къмъ България, така както стана презъ врѣмето на втората свѣтовна война!
НАПРЕДЪ БРАТЯ И СЕСТРИ БЪЛГАРИ, НИЕ ВИЖДАМЕ, КРАЯТЪ На СЪРБО-МАКЕДОНИЗМА ВЪ МЪКЕДОНИЯ!
Г.Младеновъ 1.02. 2012 г.

Учредява се асоциация „РАДКО“ и в България
Създадено е ново патриотично сдружение „Иван Михайлов - Радко”

Асоциация „РАДКО“ от Р Македония ще бъде учредена и в България. Учредителното събрание е на 20 януари от 18:00 часа в читалище „Славянска беседа“ на ул. „Раковски“ 127 в София. Това стана ясно на специална пресконференция.
Българите от Македония не искат повече да бъдат образовани с фалшифицирана история и на един език, който според конституцията на Македония се нарича „македонски“, заявиха от асоциация „Радко". Т.нар. „македонски“ език е само средство за дебългаризацията на Вардарска Македония. Според председателя й Владимир Панков въпреки решенията на Европейския съд по правата на човека и Върховния съд на Р Македония, Централният й регистър за втори път отхвърлил регистрацията на сдружението.
„От идеологическа гледна точка, нашата асоциация е в рамките на европейските стандарти, това го потвърдиха и европейският съд, и върховният съд на Р Македония. От политически причини обаче не искат да я регистрират", каза Панков.
По думите на Панков на асоциацията й трябва легитимност в някоя европейска държава. От тези съображения нейно представителство ще бъде регистрирано у нас. То ще бъде политическа организация, но няма да бъде политическа партия. От сдружението бяха категорични, че се борят за две основни неща – да им се признае правото на държавност, както и да имат културна автономия.
„Българите в Македония по времето на османската империя имаха културна автономия. Имаше български църковни и образователни институции. Когато дойдоха сърбите в Македония, всичките църкви и училища бяха закрити и от тогава вече 100 години нямаме българско образование. Забелязвате, че не съм учил българския книжовен език. В 21 век някой да няма право да си учи майчиния книжовен език, дали може това нещо да го разберете вие", обясни Владимир Панков.
Смятаме, че създаването на подобна асоциация в България е и в български национален интерес, категоричен беше Панков.

Асоциация РАДКО и благодари на Р.България за регистрацията на сдружението Иван Михайлов - Радко. С този акт Р.България доказа, кой е истинската майка и истинския баща на българите от Р.Македония!

Асоциация РАДКО
Председател
Владимир Панков

ХОЛОКОСТЪТ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ И БЕЛОМОРИЕТО ПРЕЗ 1943 Г. И НЕГОВОТО СЪВРЕМЕННО ИЗМЕРЕНИЕ

Това изследване в съкратен вариант на български език се публикува в Кн. 1/2012 на списание „Македонски преглед”, издание на Македонския научен институт в София. За чуждоезичния свят е подготвено това разширено издание. Който желае да подкрепи превеждането на английски и испански език на този материал и неговото отпечатване, нека да се свърже с автора (Спас Ташев) на следния email: lihnida@abv.bg .

A plea to the Israeli Government from Bulgarians Everywhere

At the end of World War II Bulgarians in the Region of Macedonia were persecuted by the Serbian administrators who took over the region. Anyone who declared themselves Bulgarian were murdered or imprisoned by the new Serbian government. Over 25,000 Bulgarians were killed and over 100,000 imprisoned for long periods of time. This was the Macedono-Bulgarian Holocaust.
The second in command of this pogrom was a Jewish Serb. Some Bulgarians feel that their policy of shielding the Jewish community in Bulgaria during the war deserved some sort of consideration from this individual. This is the wrong sort of analysis and is double jeopardy blame of the sort the Jewish community is all to familiar with. Blamed for being Jewish first or Nationalist (Serb in this case) first at the same time. This is not what we want.
The pogrom was the first step in a cultural war against the Bulgarian people in an attempt to extinguish all traces of Bulgarian Culture, so as to foreclose any future claim by the Bulgarian government on the region. The second step was to create an new language, “Macedonian” so as to erase links to Bulgarian culture. The Serbo-Macedono government then proceeded to spend a great deal of money to falsify and rewrite history so as to pretend that there were never any Bulgarians in the region. As one individual put it: first they kill and imprison us for being Bulgarian, then they say look, there are no Bulgarian's in the region.
However not all remnants of Bulgarian culture could be destroyed. To many old people and relatives existed on both sides of the Macedono-Bulgarian border. Then Yugoslavia imploded and the borders were open again after 50 years. Today, Macedono Bulgarians are flocking to Bulgarian consuls and embassies to obtain Bulgarian EU passports for school and employment.
Just as there are groups and governments which deny the Jewish holocaust, so to are there groups and governments which deny the Bulgarian genocide. As the Israeli government is all to aware, genocides can be to easily repeated around the world when histories are falsified. Bulgaria and the Bulgarian people are to exhausted to track down and bring to justice the perpetrators of this genocide as the Israeli government did in the past and continues to do. Regardless many of these individuals are dead and are ghosts of the past. What we seek is help in bringing this crime to light using government pressure and the support of the Israeli historical community so as to show who and what parties were complicit in this crime and to reverse the effects of 50 years of state sponsored propaganda. Even today western governments are embarrassed by the events in the region, with sensitive documents still being sealed. What the Israeli government did on its own, Bulgaria needs to do with your support, experience, influence and world standing.
G. Mladenov LLB

СТАТИИ
Купете тритомника на д-р Георги Генов:
”Американската Православна Църква на българите”

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 – 347
Част втора: 348 – 587
Част трета: 588 – 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей “Класика” – 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune