Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание - Monthly publication

 

Брой 100 - 2012 г.

Issue 100 - Year 2012

 

 

 
 

Скъпи приятели,
Редакцията пожелава Ви весела Коледа
и щастлива Нова 2012 Година!

Учредява се асоциация РАДКО и в България
Създадено е ново патриотично сдружение Иван Михайлов - Радко

Асоциация РАДКО от Р Македония ще бъде учредена и в България. Учредителното събрание е на 20 януари от 18:00 часа в читалище Славянска беседа на ул. Раковски 127 в София. Това стана ясно на специална пресконференция.
Българите от Македония не искат повече да бъдат образовани с фалшифицирана история и на един език, който според конституцията на Македония се нарича македонски, заявиха от асоциация Радко". Т.нар. македонски език е само средство за дебългаризацията на Вардарска Македония. Според председателя й Владимир Панков въпреки решенията на Европейския съд по правата на човека и Върховния съд на Р Македония, Централният й регистър за втори път отхвърлил регистрацията на сдружението.
От идеологическа гледна точка, нашата асоциация е в рамките на европейските стандарти, това го потвърдиха и европейският съд, и върховният съд на Р Македония. От политически причини обаче не искат да я регистрират", каза Панков.
По думите на Панков на асоциацията й трябва легитимност в някоя европейска държава. От тези съображения нейно представителство ще бъде регистрирано у нас. То ще бъде политическа организация, но няма да бъде политическа партия. От сдружението бяха категорични, че се борят за две основни неща да им се признае правото на държавност, както и да имат културна автономия.
Българите в Македония по времето на османската империя имаха културна автономия. Имаше български църковни и образователни институции. Когато дойдоха сърбите в Македония, всичките църкви и училища бяха закрити и от тогава вече 100 години нямаме българско образование. Забелязвате, че не съм учил българския книжовен език. В 21 век някой да няма право да си учи майчиния книжовен език, дали може това нещо да го разберете вие", обясни Владимир Панков.
Смятаме, че създаването на подобна асоциация в България е и в български национален интерес, категоричен беше Панков.

ХОЛОКОСТЪТ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ И БЕЛОМОРИЕТО ПРЕЗ 1943 Г. И НЕГОВОТО СЪВРЕМЕННО ИЗМЕРЕНИЕ

Това изследване в съкратен вариант на български език се публикува в Кн. 1/2012 на списание Македонски преглед, издание на Македонския научен институт в София. За чуждоезичния свят е подготвено това разширено издание. Който желае да подкрепи превеждането на английски и испански език на този материал и неговото отпечатване, нека да се свърже с автора (Спас Ташев) на следния email: lihnida@abv.bg .

Отворено писмо до посланника на БЮР Македония въ градъ Вашингтонъ САЩ

Драги Гн.Jолевски,
Получихме електронно Вашето сѫобщение, че стѣ спевчелили сѫда въ Хага срещу Република Гърция отъ 5 Дек. 2011г..
НЕ РАЗБРАХМЕ КАКВО ТОЧНО ИСКАТѢ ДА ПРАВИМЪ СЪ ТОВА ПИСМО?
Ако искахтѣ да го публикуваме по страницитѣ на www.makedonskatribuna.com , ще трябваше да ни пишетѣ колко стѣ готови да платитѣ за подобна реклама?
Ако мислитѣ съ тази присѫда да ни будалкатѣ, че стѣ Македонци сѫ си стѣ губили врѣмето!
Искаме да Ви припомнимъ, че ние се занимаваме съ сѫдбата на поробенитѣ българи въвъ Вардарска и Бѣломорска Македония повече отъ половинъ вѣкъ!
Искаме да Ви припомнимъ, че ние смѣ говорили съ всички Ваши Югословенски политици, които сѫ работили и ръботятъ за сърбитѣ отъ Окт. 1944 до наши дни!
Ние говорихме съ зета на сръбскиятъ шайкажие Стоянъ Мишичъ (Киро Глигоровъ) отъ градъ Щипъ на 12 Сеп.1992 г.. Тогава му казахме, че ние ще правимъ една българска държава, отъ Охридъ до Чѣрно Море? Ето и това което му казахме: Извинявайтѣ! Ние забравихме да Ви кажемъ, че ще правимъ една Българска държава отъ Охридъ до Чѣрно Море! Вие съ насъ Българитѣ ли стѣ или съсъ сърбитѣ? И излехохме отъ кабинето му...
Презъ месецъ Януари 1993 година, когато щеше да купуваме вестникъ Република, които бѣ вестника на сръбската тайна служба въвъ Вардарска Македония, говорихме съ Любчо Георгиевски, Любиша Георгиевски и другаря Плевнешъ, които ни лъжеше, че ми ти билъ собственикъ на горе споменатиятъ сръбски вестникъ. Това бѣ въ апартамента на Любиша Георгиевски. При почване на разговора имъ КАЗАХМЕ: ТОЗИ РАЗГОВОРЪ НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАПИСВА ВЪПРЕКИ ЧЕ, МАШИНКАТА ЗА ЗАПИСЪ НИ БѢ ВЪ РѪКЦЕТѢ. Тогава на тѣзи Македонци имъ казахме, ще си напишетѣ договоръ съ албанцитѣ, до разделянето на Македония и кагато се разделитѣ, онази часть, която е населена съ българи, ще я прикачитѣ къмъ България! Тогава Любиша Георгиевски ни зададе единъ въпросъ: Не може ли вестника Република да си се пише, на диелекта съ които се пише сѣгаѣ? Ние имъ отоворихме: Ние не смѣ за продължаване на сръбската агония във Вардарска Македония!
Този разговоръ всички го сѫобщиха на зета на сърбина Стоянъ Мишичъ (Киро Глигоровъ) още сѫщиятъ день! Този разговоръ бѣ спекулиранъ по страницитѣ на всички сръбски вестници презъ Окт. 1998 година.
Преди последнитѣ избори във Вардарска Македония единъ българинъ на име Бранко Димчевъ се бѣ обадилъ до нашета редакция на Македонска Трибуна да поканимъ кандидата за президентъ на БЮР Македония които бѣ загубилъ изборитѣ за президентъ и се намираше на гости при него въ Бразилия! Ние си помислихме, че тамъ бѣ Любомиръ Фръчковски, но се оказа, че при Бранко ми ти билъ ШЕФА НА ЕДНА СРЪБСКА ПАРТИЯ на име Обединети Ситѣ противъ Македония. Говорейки съ този иминентенъ сръбски агентъ във Вардарска Македония го запитахмѣ, знае ли какви сѫ гражданитѣ на Македония които не сѫ Албанци? Той побърза да ни каже, Гнъ. Младеновъ много е рано да се каже на гражданитѣ на Македпония, че тѣ сѫ българи! Ние му отговорихме, да ни се обади, като каже въ парламента на Македония, че хората, които не сѫ албанци, сѫ българи и тогава да ни се обади да го поканимъ въ градъ Торонто и ни каже нещо за това което става тамъ!
Забравихме да Ви пишемъ какво ни каза на обеда веднага следъ като бяхме говорили съ зета на сърбина Стоянъ Мишичъ единъ народенъ представителъ отъ ДПМНЕ на име Миле Недялковски, най-младиятъ депутатъ (Това не е писатела Миле Недялковски, които писа книгата Подтоблене на вчерашниятъ сръбски обедъ въвъ Вардарска Македония. Момчето безъ да го питаме каза следното: Въ МАКЕДОНИЯ НИЕ СИТѢ ЗНАМЕЪ, ЧЕ СМѢ БУГАРИ, АЛИ ТАКА МОРА ДА БИДЕ! Ние го запитахме знали да ни каже КѪДЕ Е ЧЕЛЪ ТОВА, така мора да биде? За да може ние сами да го прочетемъ?
И последно, не отдавна Георги Старделовъ отъ сръбското МАНУ въ градъ Скопие направи исказвание което цитираме: НИЕ СМЕ ШО СМЕ СО МИЛЕНИЮМЪ! Дигнахме телефона и следъ като се приставихме на секретарката му е запитахме, дали тя знае Английски или Италянски? Не е запитахме дали знае български и почнахме, дали тя знае да ни обесни какво значи горниятъ цитатъ? Тя ни отговори, че не знае и ни даде номера на неговиятъ cell phone.
Следк като неможахме да влеземъ въ връска по телефона съ фамозниятъ и именентенъ сръбски агентъ, му писахме писмо да ни обесни това: НИЕ СМЕ ШО СМЕ СО МИЛЕНИЮМЪ! Ние още чакаме! Писахме му да ни позволи да сѫдесйтваме за среща между тяхното МАНУ и Македонскиятъ наученъ Институтъ въ градъ София България. Отговоръ не получихме. Въ последно врѣме четемъ, че това МАНУ има новъ председателъ които е последниятъ Югословянинъ. Не допускаме, че сърбитѣ ще позволятъ на днешната югославска РЕПУБЛИКА Македоникя да написне сръбската кафана наричана Стоян Новакович.
За Васъ както и за Македонецотъ Блаже Ристовски съ майка Българка историята и българското минало тамъ няматъ значение Вие си стѣ това кото си стѣ... а това е, че сърбитѣ Ви наричатъ сърби съ МААНА, никакъ не Ви обижда! Ние смѣ готови да пиемъ по едно кафе, безъ да Ви псуеме на Майка Ви Бъгарска, или както гърцитѣ ни псуватъ Гамото Палио Вургари.
За сѣга поздраветѣ се!
Г.Младеновъ 22.12.2011г.

На 7 януари 1945 г. в Македония започва "Кървавата коледа"

Йосип Броз Тито
На 7 януари 1945 г. активистите на компартията на Титова Югославия започват избиването на хиляди хора с българско самосъзнание във Вардарска Македония. Този ден остава в историята като Кървавата коледа, тъй като началото на клането съвпада с началото на християнския празник. Югославската компартия подготвя кървавата баня по лично нареждане на маршал Йосип Броз Тито, а списъците на хората, които трябва да бъдат ликвидирани, са съставени от местния комунистически шеф Лазар Колишевски. Целта на акцията е да се заличи българското самосъзнание в Македония и да се наложи максимално бързо сърбизацията. Само на 7 януари са избити 1200 българи, а през следващите дни смъртта си намират още 23 000 българи. Най-черни са пътят между Охридското и Преспанското езеро и чукарите на Галичица край с. Тешево. Телата на много от избитите са хвърлени направо в езерата. От репресиите са засегнати всички градове във Вардарска Македония, като в някои са ликвидирани цели семейства. Най-пострадали са представителите на интелигенцията с българско самосъзнание - учители, лекари и др. Общо над 130 000 българи са изселени, гонени, преследвани и изпращани с концлагерите на Титова Югославия.

Български евродепутат: Македония не може да гради идентичност
за сметка на съседите

ДНЕВНИК 30 ноември 2011
Андрей Ковачев
Фотограф: Анелия Николова
Европейската интеграция е единственият път към преодоляване на исторически наслагваните несправедливости на Балканите, заяви Андрей Ковачев, ръководител на българската делегация в групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент. Той разговаря за европейската интеграция на Македония и перспективите за насрочването на официална дата за начало на преговорите за членство в Европейския съюз с македонския външен министър Никола Попоски.
На срещата българският евродепутат е подчертал, че националната идентичност не може да се гради на базата на антитези и за сметка на културната идентичност на България. "Европейската интеграция е единственият път към преодоляване на исторически наслагваните несправедливости на Балканите, които са изключително тежки между хората от двете страни на сегашната граница между България и Македония", настоя той в съобщение, разпространено от офиса на ЕНП.
"Ние имаме обща история, която трябва да ни обединява, а не да ни разделя. Нека празнуваме общата си история и общите си празници", призова Ковачев. Според него, "за да преодолеем влиянието на сенките на юго-комунистическото минало, които се опитват да ни дърпат назад, е нужна непоколебима политическа и обществена воля."
Евродепутатът подчерта, че е необходим "стремеж за преодоляване на езика на омразата в обществения живот и медиите от двете страни на границата". Той настоя, че трябва да се избегне поддържането на "фалшиви национални митове за сметка на историята и културата на съседни държави."
През октомври Ковачев заедно със своите колеги Станимир Илчев (АЛДЕ) и Евгени Кирилов (С&Д), изпратиха писмо до еврокомисаря по разширяването Щефан Фюле за снимащия се в момента македонски филм "Трето полувреме". Според данни от медиите спонсорираният от македонското правителство филм манипулира историческите факти и е "един от многото случаи на насърчаване на македонска идентичност чрез исторически фалшификации".
На срещата на Европейския съвет на 9 декември трябва да се вземе решение дали да се започнат преговори с Македония. За момента Гърция продължава да настоява това да не се случи, докато не бъде уреден спорът за името на балканската държава. За разлика от Атина Скопие е на мнение, че решението може да бъде взето и преди това.

Академик Георги Марков: В Скопие историята е слугиня на политиката

05 декември 2011 | Агенция "Фокус"
София. В Скопие историята е слугиня на политиката. Това каза в интервю за Агенция Фокус академик Георги Марков, директор на Института за исторически изследвания в Българската академия на науките, по повод поредицата от статии на академик Блаже Ристовски във вестник Вечер от книгата Македонският Възрожденски ХІХ век. По думите на академик Георги Марков Блаже Ристовски продължава да оказва влияние и върху по-младите им историци. Макар, че е от една епоха на Тито, Тито отдавна го няма, Титовата Югославия се разпадна в кръв, но явно, че антибългарският дух в историята остава. Затова с тях ние не можем да направим никакви проекти. Аз съм се опитвал вече 15 години да направя с тях някакви проекти, забележете, с техния Институт за национална история. Не става, защото те крадат от българската история, и от Средновековието, и от новата история. И не само, че крадат, а и злоупотребяват с историята. И правят оръжие за омраза срещу България. Няма как да се прави компромис с тях, каза академик Георги Марков.
Опитвал съм се не да се разбера, но - да преговарям с тях така: Сега, имате история на македонската нация Тито е вашият баща, не е цар Самуил. Тито е бащата на македонската нация. Най-силна е югоносталгията във Вардарска Македония там има паметници на Тито, там има улици на Тито дори в Сърбия и Хърватия няма (а Тито е хърватин). Те казват: Не, ние, за да имаме нация, трябва да имаме история. Казвам: Не ви ли стига тази история?. Казват: Не. Половин век на нас не ни стига. И крадат от българската история започнаха от Възраждането, минаха в Средновековието на цар Самуил, от десет години насам говорят за антични македонци и се свързват с Александър Велики.
Те издигнаха паметници в центъра на Скопие при положение, че това е една държава с 30 % безработица. 250 милиона евро са пръснали за новия исторически център на Скопие (там са Александър Велики, Цар Самуил, Светите братя Кирил и Методий, Гоце Делчев, Яне Сандански...). Ето как се краде от българската история и с тях няма как да се разберем. Особено с такива титовисти като Блаже Ристовски, който вече 60 години участва в тази кражба на българската история, каза академик Георги Марков.

СТАТИИ
Купете тритомника на д-р Георги Генов:
Американската Православна Църква на българите

Авторът д-р Георги Генов задълбочено но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността. Той уместно отбелязва, че тритомникът е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар (САЩ, Канада и Австралия), както и в Родината.
Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..
Част първа: 1 347
Част втора: 348 587
Част трета: 588 927
Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв (23 Евро) на адрес:
Музей Класика 32, Венелин, София 1132,
България, Европейски съюз
За постоянни справки: Александър Стайков: 0876-44-76-87

Връзки

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ E-Mail за контакти: makedonskatribuna@gmail.com
Заместникъ редакторъ Д-ръ Георги Геновъ E-Mail за контакти: historicalarchives@gmail.com
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ E-Mail за контакти: mladenoff@rogers.com
Webmaster Владимиръ Панковъ E-Mail за контакти: radkomk@gmail.com
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

 

 
 

Hosted in Toronto by Macedonian Tribune