Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 23 - Августъ, 2005 г.

Issue 23 - August, Year 2005

До нашия любимъ читателъ
Уважаеми читатели. Въ последния брой на нашиятъ най-старъ български вестникъ, Македонска Трибуна има много грешки. Това се дължи на факта, че паметта на нашиятъ компютъръ изгоря и нашета клавиатура се размести (key board editor). Нашета програма съ която проверявахме правописа сѫщо така се измести. Проблема бе оправенъ отъ Гошо Младеновъ и Господинъ Карлтонъ на които благодаримъ отъ все сърце. Ние сѫщо така благодаримъ и на нашиятъ WEB MASTER, Гнъ.Владимиръ Панковъ, за дето подготви броя съ премногото грешки.


"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

Панахида за Илинденско-Преображенското въстатие въ Торонто
На 24 Юли 2005 година въ градъ Торонто имаше панахида, за падналите българи въ Илинденско-Преображенското въстатие презъ 1903 година. Отецъ Б. Дранговъ отслужи панахида за нашите български възрожденци отъ Македония и Одринска Тракия. На панахидата бяха дошли и богомолци отъ Македоно-Българската църква Света Тройца. Следъ панахидата Отецъ Б. Дранговъ говори за неговите децки години следъ 1944 година когато съ неговата сестра са ходили по гробищата въ градъ София България и са чели оново, което пишело по паметниците на нашите възрожденци погребани въ България. Искаме да напомнимъ на нашия читателъ че голяма частъ отъ нашите български възрожденци които останаха живи следъ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ са погребани въ София България. Той също така подчерта, че въ Софийските гробища са и много отъ гробовете на нашите български доброволци отъ Балканската и Първата световна война. Направило впечатление на нашия любимъ свещенникъ, онова което пишело на паметниците! Много отъ нашите български възрожденци са очаствали въ всички войни за обединение на българския народъ, отъ територийте Мизия, Тракия и Македония. Той спомена, че затова ние днесъ сме въ Македоно-Българскта черква Свети Георги за да отдадемъ нужната почитъ къмъ българите, дали своя животъ за обединението на народа ни. Нека бъде лека пръста която покрива знайните и не знайни гробове на нашите български възрожденци.
Отъ Редакцията 24 Юли 2005 година градъ Торонто

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ
Webmaster Владимиръ Панковъ градъ ОХРИДЪ
Редакторъ на Европейските издания Др. Георги Геновъ
Уредникъ на Европейските страници Цветелина Стефанова
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

LINKS