Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Месечно издание   -   Monthley publication

Брой 22 - Юли, 2005 г.

Issue 22 - July, Year 2005

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

На снимката са Георги Младеновъ и сестрата на Гнъ. Тодоръ Александровъ баба Кира Александрова. Снимката е правена презъ май 1972 година въ градъ Цариградъ.

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на Тодоръ Александровъ и Иванъ Михайловъ отъ градъ Щипъ.

"Азъ съмъ оръдие само на идеята за освобождението на Македония и обединението на българския народъ. Това съмъ го доказълъ съ цѣлия си животъ, като съмъ пожертвалъ за тази идея всичко освенъ живота ми, който слъчайно е оцѣлялъ".
Тодоръ Александровъ, 3 априлъ 1917 година.

Мнение на Иванъ Михайловъ: "Македония безъ българи, огинъ да я изгори".

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ
Webmaster Владимиръ Панковъ градъ ОХРИДЪ
Редакторъ на Европейските издания Др. Георги Геновъ
Уредникъ на Европейските страници Цветелина Стефанова
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

LINKS