Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Брой 20 - Май, 2005 г.

Issue 20 - May, Year 2005

"Продължетѣ освобождението на България" - Таке се е обърналъ къмъ Македонскитѣ българи на края на своя животъ WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).

Празнуване, день на българскитѣ просветители (11.05.2005г.) въ Македоно-Българската Катедрална църква Свѣти "Свѣти Кирилъ и Методи" въ градъ Торонто, Канада.
На снимката свещеницитѣ отъ Македоно-Българскитѣ православни храмове въ Торонто и околностите на града.

Този брой на Македонска Трибуна е посветенъ на българския владика Иларионъ Макриополский.
Днесъ когато празнуваме празника на българскитѣ просвѣтители, (11.05.2005г.) ще трябва да се върнемъ малко назадъ и се запитаме, какво е карало нашитѣ възрожденци, да откажатъ да споменатъ името на вселенския (гръцкия) патриархъ (3 априлъ1860 година) и вмѣсто него, да споменътъ името на турския султанъ?
Тогава когато още нѣмаме българска държава, нашето държавничество е въ рѫцетѣ на нашия български клиръ, които е подъ юрисдикцията на Цариградската Вселенска (гръцка) патриаршия.
Презъ този периодъ на деветнадисетиятъ вѣкъ се чуватъ български гласове на всякѫде изъ българскитѣ земи, че е врѣме и ние българитѣ да искаме мѣсто подъ слънцето. Презъ 1860 година се публикуватъ и Бѫлгарски Народни Пѣсни на братята Миладинови отъ градъ Струга.
Ако въ историята на насъ българитѣ има нещо съ което трябва да се запознаемъ, това е историята на българскитѣ абаджии (шивачи) въ градъ Цариградъ. Тѣзи обикновени хорица събрали се отъ всички краища на българскитѣ земи и отишли въ Цариградъ да си искаратъ сухия хлябъ, сѫ имали смелостта да искатъ мѣсто и за българитѣ подъ слънцето.
Това българско желание за мѣсто подъ слънцето е изразено въ Вѣликденската служба на Иларионъ Макариополски на 3 Априлъ 1860 година когато той, вместо да спомене името на вселенския патриархъ, споменава името на турския султанъ!
Отъ тази дата живота на Иларионъ Макариополский, се приврѫща въ животъ и борба, за възобновяването на затворената Охридксата Епископия (1772година). Това наше минало е най-добре описано отъ Патриархъ Кирилъ въ неговия трудъ Графъ Игнатиевъ и Българския Църковенъ Въпросъ
Минаватъ близо 10 години въ борби съ гърцитѣ, които искатъ да асимилиратъ българитѣ, по Мизия, Тракия и Македония.
Чакъ презъ края на фев. 1870 година, Турция публикува фермана съ които се учредява българската Екзархия.
Най- големия недостатъкъ на фермана е точка 10. Въ тази точка е вписано, че българитѣ отъ Македония ще трябва да гласуватъ съ 2/3 болшинство, преди да имъ се позволи да се присѫединятъ къмъ българската Екзархия. Борбитѣ следъ 1870 година продължаватъ и днесь. Тогава 10те български епархии които се присѫединяватъ къмъ българската Екзархия, ставатъ обединителното движение за една българска държава отъ МизияТракия и Македония. Преди години (Юни 7-14 1995 година въ списание Пулс) единъ младъ човѣкъ на име Любчо Георгиевски бѣ писалъ, че за пръвъ и последенъ пѫть българитѣ въ Македония сѫ имали право на гласуване. Тогава 2/3 сѫ гласували за българската Екзархия. Това не значи, че онези които сѫ останали отъ страхъ, къмъ гръцката патриаршия, не сѫ били българи!
И днесъ когато празнуваме 145 години отъ тази българска дата, по българскитѣ земи (Вардарска Македония) се спекулира, че имало македонска православна църква! Тази, черква съ която се спекулира въ Вардарска Македония, не е нищо друго освенъ една прикрита сръбска комунистическа партия, която има за целъ да смени българското верую на поробенитѣ българи, и ги претопи въ южни сърби.
Нека бѫде лека пръста, която покрива гробоветѣ на нашитѣ възрожденци отъ 1860 година до днесь!

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ
Webmaster Владимиръ Панковъ
Редакторъ на Европейските издания Др. Георги Геновъ
Уредникъ на Европейските страници Цветелина Стефанова
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.

LINKS