Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Брой 17 - 2005 г.

Issue 17 - Year 2005

"Продължетѣ освобождението на България" - така се бе обърналъ къмъ македонскитѣ българи въ края на живота си WILLIAM GLADSTONE (1898 г.).
Българитѣ отъ Охридъ започватъ второто българско възраждане въ Вардарска Македония. Промоцията на градското здружение "РАДКО" вбеси сърбо-македониститѣ, които сѫ окупирали Македония за сърбитѣ.
27 Окт. 2000 г. Hotel "Holiday Inn" - градъ Скопие

Този брой е посветенъ на 127 години

отъ Санъ Стефанскиятъ миренъ договоръ

Много години минаха отъ свършването на войната презъ 1878 година и подписването на Санъ Стефанскиятъ миренъ договоръ. Много българска кръвъ се проля за обединението на българския народъ. Великитѣ сили, които и днесъ мътятъ български води, сѫ на Балкана. Не сѫ по Балканите, за да ги оправятъ, а за да ни разделятъ и владeятъ. Днесъ, тѫ сѫ на балканите за да ни сѫ донесли демокрация! Това е претекста, а истината е, че сѫ дошли да ни разделятъ и владеятъ.
Предъ насъ българитѣ, отъ Мизия, Тракия и Македония, днесь стои за разглеждане на въпроса, дали ние искаме да бѫдемъ въ една българска държава или разделени така, както изнася на Западнитѣ империалистически сили. Днесь империалистическитѣ сили ни носятъ някаква демокрация, а фактически ни донасятъ икономическа окупация и аморфизиране на българския народъ, по горе споменатите земи.
Младото поколение на българския народъ, днесъ по нашитѣ Университети иска премахване на версайските граници, които ни разделятъ. Тѣ не искатъ прекрояването на границите, а тяхното отваряне. Ние българитѣ сме единствения народъ на Балканите, които граничи съсъ себе си. Ние искаме онова което искатъ албанцитѣ, а това е, една българска държава отъ българитѣ, живеещи на териториите на Мизия, Тракия и Македония.
Сѣга когато Западните империлиалистически сили ни блъскатъ въ главата ежедневно, че ни носятъ демокрация, ние ще трябва да имъ кажемъ, че обединението на българския народъ, е частъ отъ демокрацията за която тѣ сѫ се хванали и ни будалкатъ всеки денъ.
Предъ българитѣ въвъ Вардарска Македония и тѣзи въ България, днесь стои въпроса, какъ да се разберемъ съ албанцитѣ, и да предстанемъ да се лъжемъ, че днешната югославска република Македония сѫществува. Ако ние се разберемъ съ албанцитѣ, за разделяне по Чехословашкия моделъ, никой не може да ни забрани да се обединимъ въ една българска държава, а албанцитѣ въ една албанска. Това ще зависи отъ насъ българитѣ и албанцитѣ, и никой другъ.
И днесъ следъ близо 127 години, проблема е единъ и сѫщтъ!  А това е, да не се даде право на България да има  излезъ на Бѣлото море.
Отъ редакцията.
Този брой е приготвенъ изцяло на бреговете на Карабейското море.
Cayo Guillermo
Gran Caribe 
2005-02-21

СЪДЪРЖАНИЕ
СПОМЕНИ


РЕДАКЦИЯ
Отговоренъ редакторъ Георги Младеновъ
Помощникъ редакторъ Пандо Младеновъ
Webmaster Владимиръ Панковъ
Редакторъ на Европейските издания Др. Георги Геновъ
Уредникъ на Европейските страници Цветелина Стефанова
Legal REPRESANTATION Gosho Mladenov B.A.S. M.Eng. L.L.B.
English proof reader A. Aleknevicius B.A.