Органъ на МПО Любенъ Димитровъ отъ Торонто Канада

Архивите на ВАТИКАНЪ отворени за Македония

Подъ това заглавие въ www.dnevnik.com.mk 2703 отъ 09.03.2005 g., има исказвание на Илинка Митрева, външната министерка на днешната Югославска република Македония. Митрева прави исказвание, че тя е уговорила съ Ватикана да се отворятъ архивите за сръбското МАНУ въ Скопие, за да можело да изследва историята на Македония.
Ще трябва да направимъ пояснение на тази тѣма. Архивите на Ватикана не сѫ били затворени за Македония или някоя друга страна по свѣта.
Презъ шестдесетте години на миналия вѣкъ Македония бе изпратила, СЛАВКО ДИМЕВСКИ да прави изследвания въ Ватикана. Той бе воденъ по архивите отъ Петъръ Петровъ ( Асенъ Аврамовъ членъ на Ц.К. на В.М.Р.О.) Славко Димевски често вечеряше и съ Иванъ Михайловъ. На края на своя животъ Димевски се оплакваше, че навсякѫде кѫдето се е бъркалъ по архивите въ Ватикана, винаги е намиралъ българи. Иванъ Михайловъ публикува и фото копие отъ картичката на Димевски въ която се оплакваше, че навсякѫде по архивите въвъ Ватикана ниемакедонцитѣ се таксувани като българи.
Въ Скопие никѫде не публикуваха фото копие отъ тези архивни материали понеже сме били българи, а не сърбо-македонци отъ югословенски произходъ. Това, че Митрeва е уредила отварянето на архивите днесъ, е една сърбо-македонска измислица за да се кичи другарката съ постижение които няма.
Преди години една група сърбо-македонски даскалчета ходиха по Анкара въ Турция и вземаха около 90 документа. Отъ тѣзи документи не излезе нищо. Само за единъ документъ се спомена, кѫдето пишело, че измислените отъ сърбитѣ сърбо-македонци били българи.
Единъ гражданинъ на БИТОЛЯ по това време набра сили да пита членоветѣ на сръбското МАНУ, защо не публикува документите които сѫ вземали отъ ТУРЦИЯ?
Така стана съ документите отъ Турция. Допускаме, че сѫдбата на документите отъ ВАТИКАНА нѣма да бѫде различна. На читателя ще трябва да обясним, че униатитѣ отъ Македония нямат представителъ въ ВАТИКАНА. Последниятъ представителъ на Униатите българи въ Македония бе; Епископъ Младеновъ, които се помина въ миналия вѣкъ. Следъ това ВАТИКАНА не пожела да прави скандали по БАЛКАНИТѢ и определя гражданитѣ на Македония като българи. Сѣга този столъ въвъ ВАТИКАНА Е ПРАЗЕНЪ . Онези отъ сръбското МАНУ които ще отидътъ да се поразходятъ до РИМЪ ще трябва да прочетътъ папката на МОНСИНИОРЪ Младеновъ.
Отъ редакцията 09.03.2005 г. Торонто